Strefa wiedzy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Sygnaliści – czy RODO zawsze znajdzie zastosowanie?

Zapewnienie odpowiedniego kanału zgłaszania naruszeń prawa oraz zabezpieczenie osób dokonujących takich zgłoszeń to nowe obowiązki, z jakimi zmierzyć będą musieli się pracodawcy począwszy od 17 grudnia 2021 r., kiedy to wejść w życie powinny przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.
Na tym polu pojawia się wiele wątpliwości dotyczących tego, jak z jednej strony zapewnić poufność danych sygnalisty, osób których dotyczy zgłoszenie, ale jednocześnie dochować wobec nich obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Agata Majewska

Kary umowne w zamówieniach publicznych – nowe zasady

Z dniem 1 stycznia 2022 r. upłynie pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej jako p.z.p.). Stosowanie nowych przepisów w dalszym ciągu sprawia wiele problemów zamawiającym. Chodzi między innymi o kary umowne, które obligatoryjnie muszą znaleźć zastosowanie w umowach realizowanych w ramach zamówień publicznych zgodnie z nowymi zasadami.

Magdalena Hajduk

Nowe obostrzenia – 30 listopada 2021

Rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2177) Rada Ministrów zmieniła Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r.
Zgodnie z zapowiedziami zmiany wchodzą w życie od 30 listopada i 1 grudnia 2021 r.

Bernadeta Czerwik

Odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka przedsiębiorcy

Jedną z najczęściej pojawiających się wątpliwości ze strony osoby pozostającej w związku małżeńskim z przedsiębiorcą jest ta, którą można sparafrazować mniej – więcej do następującego pytania: ,,Czy będę odpowiadać za zobowiązania żony/męża jeżeli w jego przedsiębiorstwie coś pójdzie nie tak ?’’.
Pytanie to jest jak najbardziej uzasadnione i ma niezwykle doniosłe znaczenie praktyczne, dlatego też warto nieco się nad nim pochylić.

Mateusz Latosiński

Działania odwetowe – czego pracodawcom zabraniają przepisy o sygnalistach?

Krajowe przepisy o ochronie sygnalistów powinny obowiązywać od 17 grudnia 2021 r. Z tym dniem najwięksi pracodawcy obowiązani są do wdrożenia procedur regulujących zasady dokonywania i rozpatrywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa.
Jednak zarówno przepisy Dyrektywy o ochronie sygnalistów , jak i projektu krajowej ustawy nakładają część obowiązków związanych z ochroną sygnalistów na każdego pracodawcę – niezależnie od poziomu zatrudnienia. Chodzi tu w szczególności o zakaz działań odwetowych, na jakie narażeni mogą zostać sygnaliści w związku z dokonanym zgłoszeniem lub publicznym ujawnieniem nieprawidłowości.

Agata Majewska

Nieważność umów kredytowych powiązanych z walutą obcą

Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku w sprawie Państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank, wskazał m.in. na możliwość uznania nieważności całej umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej w przypadku stwierdzenia nieuczciwego charakteru niektórych jej postanowień. Jest to o tyle istotne, że obecnie większość spraw tzw. frankowiczów opiera się na wykazaniu, że umowy kredytu powiązane z walutą obcą zawierają klauzule abuzywne.

Karina Dorobisz

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego

Inwestycja we własną nieruchomość często bywa najbardziej doniosłą decyzją finansową w życiu. Zobowiązanie zaciągane w ten sposób przez kredytobiorcę towarzyszy mu nierzadko…

Magdalena Hajduk

Dyrektywa drugiej szansy – cz. III

Zapraszamy do lektury ostatniej już części artykułów prezentujących najistotniejsze regulacje zawarte w dyrektywie dotyczącej ram restrukturyzacji uchwalonej w 2019 przez Parlament Europejski…

Mateusz Latosiński