Strefa wiedzy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Wygrana w konkursie a podatek

W dzisiejszym świecie nie brakuje chętnych osób do uczestnictwa w konkursach, dzięki którym mają szansę się wzbogacić. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

Magdalena Kiełbiowska

Klastry energii w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zielona energia, rozumiana jako energia elektryczna produkowana z odnawialnych źródeł energii (OZE), staje się coraz częstszym tematem rozmów. Wydaje się, że jest to nieuniknionym pokłosiem postępu technicznego, eksploatowania złóż kopalnych oraz wyczerpywania się formuły scentralizowanej energetyki opartej o elektrownie dużych mocy. Zdecydowanym atutem OZE jest także ich bezemisyjność oraz niewyczerpalność.

Kamil Mruk

Podatek od kupna samochodu

Decydując się na zakup samochodu, nabywca wydaje w tej operacji określoną kwotę, jednocześnie powiększając swój dobytek. Dlatego też państwo, co do zasady, wymaga od niego opłacenia podatku od wzbogacenia, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku obrotowego – VAT.

Magdalena Kiełbiowska

Pomoc państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe?

Projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (druk numer 3096) wpłynął do Sejmu 23 marca 2023 roku. Prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi trwają. Dotyczą one wsparcia udzielanego przez państwo w zakresie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz wprowadzenia okresowych dopłat do rat spłaty kredytów hipotecznych udzielanych na zakup pierwszego mieszkania.

Magdalena Hajduk

Zasady opodatkowania najmu prywatnego

Zgodnie z definicją ustawową, najem prywatny oznacza umowę, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome, jak również nieruchomości.

Magdalena Kiełbiowska

Fundacja rodzinna. Ramy podatkowe

Celem fundacji rodzinnej jest gromadzenie majątku i zarządzanie nim w interesie beneficjentów. Wobec powyższego fundacja ma prawo prowadzić działalność gospodarczą czyli zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu. Innymi słowy, nie tylko chroni majątek, przed utratą wartości, ale też może go pomnażać i aktywnie zarabiać.

Magdalena Kiełbiowska

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany

Sejm 9 marca 2023 r. uchwalił przygotowany przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która po podpisie Prezydenta ogłoszona została 31 marca 2023 r. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ustawa ma na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań w sądach cywilnych. Większość przepisów wejdzie w życie już w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy, a zatem czas na przystosowanie się do nowej regulacji nie jest długi.

Anna Januszyk

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – co nowego?

Z początkiem roku w życie weszła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2747). Modyfikacja dotyczy zagadnienia tak zwanej luki planistycznej oraz związanej z tym skutecznością roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości wynikających z obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do wprowadzenia zmian w ustawie doprowadził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt SK 22/16).

Magdalena Hajduk