Polityka prywatności

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem serwisu Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Katowicach oraz Ślązak, Zapiór i Partnerzy Tax Doradztwo Podatkowe spółka partnerska w Katowicach, dostępnego pod wspólnym adresem kancelaria-szip.pl.

2. Użyte poniżej sformułowania oznaczają:

a) Kancelaria SZiP – Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem: 0000887801, NIP: 634-24-67-135, REGON: 277851306;

b) SZiP Tax – Ślązak, Zapiór i Partnerzy Tax Doradztwo Podatkowe spółka partnerska w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem: 0001070105, NIP: 634-30-33-427, REGON: 527311150;

c) Grupa SZiP – działające wspólnie Kancelaria SZiP i SZiP Tax;

d) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem kancelaria-szip.pl;

e) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, odwiedzająca ją lub w inny sposób przekazująca Kancelarii SZiP lub SZiP Tax swoje dane osobowe za pośrednictwem sieci Internet;

f) Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

g) Newsletter – usługa umożliwiająca dostarczenie przez Kancelarię SZiP i SZiP Tax bezpłatnych treści Użytkownikowi – za jego uprzednią wyraźną zgodą na podany przez niego adres poczty elektronicznej;

h) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2.

[Przetwarzanie danych osobowych]

1.W zależności od tego, z którą spółką z Grupy SZiP (Kancelaria SZiP lub SZiP Tax – dalej łącznie jako „Spółki”) Użytkownik kontaktuje się, zawiera umowę, prowadzi relacje biznesowe lub korzysta z jej działań marketingowych, co do zasady każda ze Spółek jest odrębnym administratorem danych osobowych Użytkownika i samodzielnie decyduje o celach oraz sposobach ich przetwarzania.

2.Spółki prowadzą wspólnie:

a) proces rekrutacji, w tym bazę danych kandydatów do zatrudnienia;

b) działania marketingowe, w szczególności wysyłkę newsletteru, alertów prawnych i prawno-podatkowych;

c) wspólnie organizują wydarzenia merytoryczne (m.in. webinaria, śniadania biznesowe itp.),

oraz wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych w tych obszarach i są w tym zakresie Współadministratorami w rozumieniu przepisów RODO.

3. Może się również zdarzyć, że jedna ze Spółek wykonuje czynności dla drugiej z nich, np. dotyczące administracji, marketingu – w takiej sytuacji Spółka wykonująca te działania nie staje się Administratorem danych osobowych Użytkownika, ale przetwarza je na podstawie umowy powierzenia, którą zawarła z Administratorem – drugą ze Spółek.

4. Zbieranie danych osobowych następuje w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub innych form komunikacji ze Spółkami na odległość, i może obejmować:

a) dane identyfikacyjne zebrane w trakcie kontaktu (np. telefonicznie, korespondencyjnie lub pocztą e-mail, w tym przez zakładkę „Kontakt” Serwisu), przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania umów zawartych Użytkownikiem lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym świadczenia usług doradztwa prawnego, audytowych i szkoleniowych, przez cały okres obowiązywania tych umów lub do czasu zamknięcia procesu obsługi zapytania, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy w związku ze skierowaniem zapytania;

b) dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu – dane logów Serwisu, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji przez Spółki prawnie uzasadnionych interesów własnych, polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;

c) dane zbierane za pośrednictwem formularza newsletter, w celu realizacji przez Spółki prawnie usprawiedliwionych interesów własnych, polegających na dostarczaniu informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym newsletteru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawnie wiążącego sprzeciwu;

d) dane zbierane w związku z udziałem w organizowanych przez Spółki wydarzeniach merytorycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do zakończenia danego wydarzenia.

5.Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż wskazane w lit. a) – c) powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji przez nas prawnie usprawiedliwionych interesów własnych, polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Użytkownika i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.

6.Dane osobowe osób fizycznych nie będących Użytkownikami, mogą być również przetwarzane przez nas w związku: 

a) z obsługą prawną naszych klientów, i mogą obejmować: dane indentyfikacyjne, adresowe oraz dane szczególnych kategorii, w szczególności przekazane przez naszych klientów lub pozyskane w związku z prowadzoną obsługą prawną – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem każdej ze Spółek jest realizacja umowy w zakresie obsługi prawnej jej klienta, a w zakresie danych szczególnych kategorii – w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. 

b) ze współpracą z naszymi kontrahentami (również potencjalnymi), w tym dostawcami usług, i mogą obejmować dane identyfikacyjnew oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem każdej ze Spółek jest nawiązanie i realizacja współpracy z danym kontrahentem, w tym dostawcą usług. 

7.Dane osób, o których mowa w ust. 6 lit. a) przetwarzane będą przez nas przez czas określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami:  

a) ustawy o radcach prawnych; 

b) ustawy prawo o adwokaturze; 

c) ustawy o doradztwie podatkowym. 

8.Dane osób, o których mowa w ust. 6 lit. b) przetwarzane będą przez nas przez czas współpracy z nimi lub podmiotami, które reprezentują, a następnie przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z tej współpracy oraz przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami. 

9.Dane osobowe mogą być pozyskiwane przez nas, zarówno bezpośrednio od niego, za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, a także z innych źródeł (np. od podmiotu zatrudniającego lub współpracującego z Użytkownikiem lub osobą fizyczną nie będącą Użytkownikiem, będącego klientem Kancelarii SZiP lub SZiP Tax). Może się również zdarzyć, że dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez jedną ze Spółek z Grupy SZiP na skutek powierzenia ich przetwarzania przez drugą z nich – np. w związku z zapewnianą na jej rzecz obsługą administracyjno-biurową.

10.Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Spółek usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty.  

11.Dane osobowe Użytkowników możemy przetwarzać na serwerach zlokalizowanych poza obszarem EOG – tj. w USA, należących do podmiotu zapewniającego nam narzędzia informatyczne. Przetwarzanie to następuje z zachowaniem standardów bezpieczeństwa określonych decyzją Komisji Europejskiej o adekwatności poziomu ochrony danych osobowych zapewnianego przez USA w ramach Data Privacy Framework. 

12.Z zastrzeżeniem wyjątków prawnie przewidzianych, Użytkownik oraz osoba fizyczna, nie będąca Użytkownikiem, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@uodo.gov.pl lub na piśmie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13.Podanie danych określonych w ust. 4 jest dobrowolne lecz może być konieczne do świadczenia usług tam opisanych bądź wykonania przez nas opisanych tam działań.

14.Dane Użytkownika nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

§3.

[Bezpieczeństwo danych osobowych]

1.Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

2.Każda ze Spółek przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

3.Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych tą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

§4.

[Newsletter]

1.Usługa Newsletter polega na cyklicznym, nieodpłatnym przesyłaniu przez Kancelarię SZiP i SZiP Tax na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o charakterze edukacyjnym, handlowym i marketingowym dotyczących Spółek.

2.Korzystanie z usługi Newsletter jest dostępne dla każdego Użytkownika po podaniu w części Serwisu dotyczącej usługi Newsletter swojego adresu e-mail, a następnie zaakceptowaniu zapisu do usługi Newsletter (poprzez kliknięcie przycisku “Zapisz się”). Po kliknięciu przycisku “Zapisz się” do Użytkownika zostanie przesłany mail aktywujący usługę Newsletter. Kliknięcie przycisku „Potwierdzam” powoduje aktywację usługi Newsletter i oznacza wyrażenia zgody na rozpoczęcie jej świadczenia.

3.Aktywacja usługi Newsletter oznacza zgodę Użytkownika na przesyłanie przez serwis informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgodę na wykorzystanie przez nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego oraz przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne.

4.Wyrażenie zgody przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do uruchomienia usługi Newsletter. Brak zgody oznacza, że usługa nie będzie mogła być świadczona.

5.Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z świadczenia usługi Newsletter poprzez kliknięcie linku rezygnacji znajdującego się w przesłanej do niego wiadomości Newsletter.

6.Rezygnacja oznacza niezwłoczne zakończenie świadczenia usługi Newsletter tj. zaprzestanie dalszego otrzymywania przez Użytkownika wiadomości, a także powoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy odbiorców usługi Newsletter.

7.Wszelkie treści przekazywane w ramach usługi Newsletter są objęte ochroną prawnoautorską. Prawami autorskimi do ww. treści dysponują Kancelaria SZiP lub SZiP Tax, bądź inny podmiot, od którego uzyskaliśmy odpowiedni tytuł prawny do ich wykorzystywania.

8.Użytkownik może złożyć reklamację na usługę Newsletter poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@kancelaria-szip.pl.

9.Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika składającego reklamację, opis nieprawidłowości oraz żądanie reklamacyjne. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Współadministratorów wynosi 14 dni. O rozpatrzeniu reklamacji lub jego braku Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail.

10.Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów, może w sprawach dotyczących usługi Newsletter skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§5.

[Cookies]

1.Używamy plików cookies m.in. w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartphone). Podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu automatyczne zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

2.W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

3.Zgodnie z praktyką większości serwisów internetowych przechowujemy zapytania HTTP kierowane do serwera (logi serwera).

4.Zebrane logi przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia ich zebrania lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym zakresie, i przetwarzane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

5.Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, odbywa się w odniesieniu do danych logów na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Współadministratorów obejmującego administrowanie Serwisem i prowadzenie statystyk, a także w związku z udzieleniem zgody, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w odniesieniu do danych zbieranych z wykorzystaniem cookies. Zgoda udzielona przez Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie przed jej wycofaniem.

6.Serwis wykorzystuje następujące cookies:

a) niezbędne – zbierające informacje o sposobie używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.,

b) funkcjonalne – zapisujące ustawienia użytkownika, m.in. język, wyrażone zgody itp., takie jak: cookies statyczne – służące do prowadzenia statystyk i sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji,

c) analityczne i marketingowe – służące do działań analitycznych, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

§6.

[Kontakt – uzgodnienia Współadministratorów]

 

1.Niezależnie od tego:

a) do której ze Spółek z Grupy SZiP Użytkownik aplikuje do zatrudnienia;

b) która Spółka wysłała zaproszenie na organizowane wydarzenie merytoryczne;

c) od której Spółki Użytkownik otrzymał newsletter, alert prawny,

prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych w związku z powyższymi działaniami będą realizowane przez Kancelarię SZiP.

2.Realizacja przez SZiP obowiązków dotyczących praw Użytkowników wynika z uzgodnień Spółek jako Współadministratorów w zakresie prowadzonych wspólnie procesów rekrutacji, działań marketingowych i komunikacyjnych.

3.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników można kontaktować się z Inspektorem Danych osobowych Kancelarii SZiP pisemnie na adres siedziby spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rkowal@kancelaria-szip.pl.