Wakacje kredytowe już od lipca

Zapowiadany w ostatnim czasie przez Premiera plan pomocy kredytobiorcom trafił do Sejmu. Rządowy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przewiduje m.in. wprowadzenie wakacji kredytowych dla kredytobiorców, wprowadzenie zamiennika wskaźnika WIBOR i zwiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ustawa ma pomóc osobom najmocniej dotkniętym wzrastającymi stopami procentowymi i spłacającym kredyt udzielony w walucie złoty polski.

Wakacje kredytowe

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia kredytobiorców jest możliwość zawieszenia obowiązku dokonywania płatności rat kredytu na określony czas. Aby z niej skorzystać trzeba będzie złożyć wniosek. Wnioski będą mogły być składane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Bank w ciągu 21 dni od doręczenia wniosku potwierdzi jego otrzymanie i wskaże okres, na który zostanie dokonane zawieszenie wykonania umowy. Brak potwierdzenia nie wpływa jednak na rozpoczęcie zawieszenia umowy, bowiem jej wykonanie ma zostać zawieszone z dniem doręczenia wniosku bankowi.

W czasie wakacji kredytowych kredytobiorca będzie zwolniony z obowiązku dokonywania płatności rat kredytu wynikających z umowy (zarówno części kapitałowej jak i odsetkowej), z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową. Nie będą naliczane odsetki ani pobierane inne opłaty. Przy czym należy pamiętać, że może to dotyczyć tylko jednej umowy kredytowej (w walucie złoty polski), zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zawieszenie ma przysługiwać:

  • w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy w każdym kwartale;
  • w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie będzie traktowany jako okres kredytowania, a co za tym idzie okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegną przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

Przepis wprowadzający wakacje kredytowe będzie miał zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypadnie po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Zamiennik wskaźnika WIBOR

Projekt ustawy przewiduje także rozwiązanie, w którym mogą zostać wyznaczone zamiennik lub zamienniki kluczowego wskaźnika referencyjnego na podstawie stawki procentowej obliczonej w wyniku procesu ustalenia Stawki Referencyjnej POLONIA. Procedura wyznaczenia zamiennika zostanie zainicjowana po wystąpieniu zdarzenia uruchamiającego, określonego w unijnym rozporządzeniu BMR.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, może określić w drodze rozporządzenia:

  • zamiennik kluczowego wskaźnika referencyjnego,
  • korektę spreadu oraz metodę jej ustalania,
  • odpowiednie istotne zmiany dostosowawcze,
  • datę rozpoczęcia stosowania danego zamiennika

– biorąc pod uwagę wzrost ryzyka systemowego w systemie finansowym, spowodowanego zaprzestaniem opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR lub jego likwidacją.

Oznacza to, że projekt ustawy zawiera delegację ustawową o charakterze fakultatywnym i wskazuje na możliwość wprowadzenia zamiennika WIBOR w trybie rozporządzenia.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą już korzystać kredytobiorcy znajdujący się w trudnych sytuacjach finansowych.

Proponowana zmiana polegać ma na zobowiązaniu banków do wnoszenia dodatkowych wpłat do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Fundusz ma zwiększyć budżet o łączną kwotę 1.4 mld zł, co ma zapewnić stałe utrzymanie środków Funduszu na poziomie zabezpieczającym bieżące realizowanie umów o wsparcie lub pożyczkę.

Dzięki temu rozwiązaniu, szersze grono kredytobiorców z przejściowymi problemami finansowymi będzie mogło skorzystać ze wsparcia Funduszu.

Projektowana ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt w dniu 18 maja 2022 r. został skierowany do konsultacji.