Innowacyjny podatnik cz.3. Ulga prowzrostowa

Jak wskazywaliśmy w poprzednich artykułach z serii „Innowacyjny podatnik”, w ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono szereg różnych preferencji dla podatników. Ulga na ekspansję, zwana również ulgą prowzrostową to kolejne, nowe narzędzie podatkowe.  Pozwala na dodatkowe odliczenie kosztów poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Rozwój działalności gospodarczej nie jest możliwy bez poszukiwania nowych rynków zbytu. To oczywiste. Ekspansja na rynki zagraniczne, jak również w kraju, wymaga jednak sporych nakładów. Próba wejścia podatnika na nowy rynek pociąga za sobą szereg wydatków takich jak: uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne czy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu. W celu zwiększenia szans krajowych producentów w zdobyciu nowych rynków, ustawodawca postanowił premiować ponoszenie tego rodzaju wydatków dzięki nowej ulgi podatkowej.

Za główny cel nowego rozwiązania przyjmuje się wspieranie przedsiębiorców w uzyskiwaniu przychodów ze sprzedaży nowych produktów lub produktów nieoferowanych wcześniej na danym rynku. Na gruncie ulgi przez nowy rynek rozumie się konkretny kraj jako jedną całość. W konsekwencji nie jest więc możliwe rozliczenie ulgi w związku z rozpięciem działalności w zakresie sprzedaży dotychczasowego produktu na np. terenie innego województwa.

 

Ulga prowzrostowa – dla kogo?

Z ulgi prowzrostowej może skorzystać duża liczba podatników, którzy uzyskują przychody opodatkowania na zasadach ogólnych. Nie mają możliwości skorzystania z ulgi podatnicy rozliczający się tzw. estońskim CIT. Koniecznym do zaznaczenia pozostaje kategoria podatników, którzy mogą skorzystać z ulgi prowzrostowej. Ulga pozwala dokonać podatnikom dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z promocją produktów przez nich wytworzonych. Oznacza to, że podmioty zajmujące się handlem (kupujące i odsprzedające towary bez przetworzenia) nie mogą skorzystać z powyższej ulgi. Na dzień dzisiejszy,  ulga ta przysługuje jedynie producentom, a wydatki na promocję nowych towarów handlowych niestety nie będą podlegać dodatkowemu odliczeniu.

Ulga prowzrostowa – jak działa?

Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z ulgi na ekspansję, musi w ciągu 2 kolejnych lat podatkowych licząc od końca roku, w którym poniósł koszty związane z promocją:

  • zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów dotychczasowych lub,
  • osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub,
  • osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Do powyższych warunków należy dodać jeszcze, że

  • koszty mogą zostać odliczone podwójnie – raz jako koszty uzyskania przychodów, a drugi raz
    w ramach ulgi jako odliczenie podstawy opodatkowania (jednak do wysokości nie większej niż 1 mln złotych w skali roku)
  • przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika

Należy tutaj podkreślić, że przedmiotowa ulga pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wybranych kosztów uzyskania przychodów – nie więcej jednak niż 1 mln złotych w roku podatkowym.

Wartym wspomnienia pozostaje możliwość zastosowania przedmiotowej ulgi w Internecie. W ostatnich interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pozwolił bowiem uwzględnić w uldze koszty poniesione na wyświetlanie linków sponsorowanych, reklam celowanych czy też kosztów prowizji opłaconej dla serwisu internetowego, który oferuje usługi reklamowe.

Ulga prowzrostowa od kiedy?

Ulga prowzrostowa została wprowadzona wraz z Polskim Ładem na początku 2022 r. Odliczeniu podlegają więc koszty poniesione przez podatników w 2022 r.

Czym jest produkt? Więcej pytań niż odpowiedzi

Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika. Tak więc, produktem nie może być usługa. Natomiast rzeczą może być również wartość niematerialna i prawna (np. program komputerowy, strona internetowa, utwór w rozumieniu prawa autorskiego).

Tak krótka definicja produktu sugeruje, że wytworzenie produktu powinno być definiowane bardzo szeroko – tzn. każde stworzenie produktu z innych produktów lub przy wykorzystaniu własnych umiejętności lub usług obcych. Nie ma możliwości skorzystania z ulgi na produkty, które nie są wytworzone samodzielnie przez podatnika. Problem jednak może pojawić się w momencie, kiedy wytworzenie produktu związane jest z udziałem osób trzecich . Tutaj  pojawia się pytanie, czy produkt stworzony bez własnego udziału i jedynie w oparciu o outsourcing innych podmiotów jest produktem wytworzonym przez podatnika ? Podobny problem pojawia się w przypadku produktu, dla którego nabyte zostały prawa majątkowe do stworzonych dla niego elementów.

Mając na uwadze wątpliwości wskazane powyżej, powstające już na etapie definicji samego produktu, w przypadku chęci skorzystania z omawianej ulgi zasadne jest dokonanie dokładnej weryfikacji zarówno ponoszonych kosztów jak i portfolio produktowego podatnika.

 

Piotr Śmigielski – doradca podatkowy