Narodowy spis powszechny do 30 września

JAK SIĘ SPISAĆ?

Najprostszą formą wydaje się uzupełnienie formularza online na stronie internetowej Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – Strona informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Spisu dokonać można u siebie w domu, ale także poprzez uzupełnienie danych w urzędzie gminy.

Oprócz samopisu internetowego, spisu dokonują również rachmistrzowie, których tożsamość można zweryfikować na stronie pod adresem Formularz (stat.gov.pl). Nie ulega wątpliwości, by zminimalizować ryzyko przekazania informacji np. oszustowi, zalecana jest weryfikacja danych rachmistrza. Co równie ważne, zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie Prezesa GUS[1] rachmistrzowie zbierają  nasze dane jedynie z dwóch numerów telefonów, tj.: 22 828 88 88 i 22 279 99 99.

TERMIN DOKONANIA SPISU

W pierwotnej wersji ustawodawca zakładał, ze spisu należy dokonać w terminie do 30 czerwca 2021 r. Jednak wskutek nowelizacji ustawy, termin ten został wydłużony do 30 września 2021 r. Do tego dnia będzie można dokonać spisu, zarówno w formie wypełnienie formularza online jak i udzielenia informacji rachmistrzowi.

NA JAKIE PYTANIA SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Oprócz standardowych pytań dotyczących liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, ich danych personalnych, należy udzielić odpowiedzi na pytania jaki zawód wykonujemy, gdzie go wykonujemy oraz jaka jest powierzchnia użytkowa domu/mieszkania.W puli pytań dotyczących miejsca zamieszkania pojawiają się także pytania o to skąd mamy wodę, ciepło i prąd oraz ile w lokalu jest pomieszczeń z dostępem do światła. Zbierane są także dane dotyczące wyznania oraz posiadanego wykształcenia.

CZY SPIS JEST FAKTYCZNIE OBOWIĄZKOWY I CZY GROŻĄ NAM JAKIEŚ KARY?

Tak, spis jest obowiązkowy. Obowiązek ten wynika wprost z art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2021 poz. 955). Zgodnie z powołanymi przepisami, co do zasady badania statystyczne w Polsce z udziałem osób fizycznych są dobrowolne, jednakże z katalogu tych dobrowolnych wyłączone zostały właśnie spisy powszechne – co oznacza, że są obowiązkowe. Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej ustawy o narodowym spisie powszechny, każdy przekazując dane w ramach spisu ma obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie wymaganych informacji

Art. 57 ustawy o statystyce publicznej, wskazuje zaś, że ten kto nie wykonuje nałożonego na niego obowiązku udzielenia informacji w spisie powszechnym podlega grzywnie, do 5.000 zł. Co oznacza, że każdy kto w terminie do 30 września 2021 r. nie dokonana samopisu albo nie udzieli wskazanych informacji rachmistrzowi, może zostać ukarany karą grzywny.

Niestety kary za udzielenie nieprawidłowych informacji są znacznie poważniejsze. Zgodnie z art. 56 ustawy o statystyce ten kto przekazuje dane niezgodne ze stanem faktycznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat dwóch. Zatem, w skrajanych przypadkach kłamiąc przy dokonaniu spisu, możemy zostać ukarani karą pozbawienia wolności do dwóch lat.

Karze grzywny podlegać będzie także ten kto wymagane dane przekaże po wyznaczonym terminie, tj. 30 września 2021 r. (art. 58 ustawy o statystyce publicznej).

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw – nowy obowiązek dla właściciel i zarządców domów lub lokal

OD KIEDY NOWY OBOWIĄZEK?

Nowy obowiązek obowiązywał będzie od dnia 1 lipca 2021 roku, przy czym dla nowopowstałych budynków termin na złożenie deklaracji wynosił będzie 14 dni. Dla budynków, które już istnieją ustawodawca wydłużył termin, który wynosić będzie 12 miesięcy. W przypadku zmiany danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany będzie złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

JAK WYKONAĆ OBOWIĄZEK? 

Deklarację będzie można złożyć w postaci:

 1. elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub
 2. pisemnej.

Deklaracja zawierać będzie :

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór formularza deklaracji w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

CO GROZI ZA NIEWYKONANIE OBOWIĄZKU? 

Wywiązanie się z obowiązku jest istotne, albowiem kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny. Będzie można uniknąć kary, jeżeli sprawca złożył wprawdzie deklarację po terminie, ale przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia. Karzy orzekane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423, 2112 i 2320).

Więcej szczegółów: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Czerwcowe luzowanie obostrzeń

WIĘCEJ OSÓB NA SIŁOWANIACH

Po majowym odmrożeniu branży fitness, od 26 czerwca zwiększony zostanie limit osób ćwiczących na siłowaniach, w klubach czy centrach fitness. Obecnie ćwiczyć może 1 osoba na 15 m2, a od 26 czerwca będzie to 1 osoba na 10 m2.

Z ograniczeń wyłączone są siłownie i centra fitness przeznaczone dla działalności leczniczej prowadzonej dla pacjentów oraz członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

DYSKOTEKI OTWARTE OD 26 CZERWCA

Od  26 czerwca dozwolone będzie prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych. Przy czym maksymalny limit to 150 uczestników. Bez ograniczeń w tym zakresie cały czas działać mogą sportowe kluby taneczne.

WIĘCEJ OSÓB W KASYNIE

Również z dniem 26 czerwca zmieni się limit uczestników w kasynach. Do tego dnia, przebywać w kasynach może 1 osoba na 15 m2. Od wskazanej daty, będzie to 1 osoba na 10 m2. Oczywiście, zarówno klienci jak również obsługa zobiwiązani są do zakrywania ust i nosa.

W HOTELACH WIĘCEJ DOSTĘPNYCH POKOI

Zmienią się także zapowiadane ograniczenia dotyczące gości hotelowych. Aktualnie może zostać udostępnione 50 % pokoi dostępnych w danych obiekcie. Limit ten od 26 czerwca zwiększony zostaje do 75 %.

ZMIANY  W RESTAURACJACH, KINACH I MUZEACH

Od dnia 26 czerwca prowadzenie działalności gastronomicznej jest dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali nie więcej niż 75% liczby miejsc w ogródku gastronomicznym, lokalu lub wydzielonej strefie gastronomicznej, a odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

W kinach czy teatrach limit zostanie zwiększony do 75 % osób. Przy czym zastrzeżono jednocześnie, że maksymalnie w takich wydarzeniach udział wziąć może nie więcej niż 250 uczestników. W przypadku kin plenerowych, jeśli miejsca nie będą wprost wyznaczone w postaci np. krzesełek, między widzami konieczne będzie zachowanie 1,5 metrowej odległości. Przy organizowaniu takich wydarzeń na wolnym powietrzu nie obowiązują i nie będą obowiązywać limity uczestników.

Muzea, galerie sztuki i inne podmioty, które prowadzą działalność wystawienniczą będą mogły wpuścić na swoje tereny większą ilość odwiedzających. Limit ten także zostanie podniesiony do 1 osoby na 10 m2 powierzchni takiego miejsca przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy sobą.

OGRANICZENIA W SPORCIE

Nadal bez ograniczeń ćwiczyć mogą:

 • zawodowi sportowcy;
 • zawodnicy pobierający stypendia sportowe;
 • sportowcy będący członkami kadry narodowej;
 • reprezentanci kadry olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
 • zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej;
 • zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
 • dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Obiekty sportowe na otwartym powietrzu są otwarte dla kibiców. Aktualnie zajęte przez nich może być 25% pojemności stadionów czy trybun. Od 26 czerwca zajęte będzie mogło być 50% miejsc przeznaczonych dla kibiców. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, konieczne jest i będzie zachowanie wymaganego 1,5 metrowego odstępu.

Baseny i aquaparki udostępnia się liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia basenu, aquaparku oraz publiczności nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności tj. co drugie miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Limit ten pozostaje niezmienny.

ZGROMADZENIA DO 150 OSÓB

Od 6 czerwca w imprezach, weselach czy innych tego typu spotkaniach może brać maksymalnie 150 osób.

W zgromadzeniach kościelnych następuje:

 • od 13 do 25 czerwca – wewnątrz budynków, maksymalnie 50 % obłożenia, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu,
 • od 26 do 31 sierpnia – wewnątrz budynków, maksymalnie 75 % obłożenia, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu,
 • na zewnątrz, gdy uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie

 

Co istotne, osoby zaszczepione nie wliczają się w ustanowione limity.

 

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021.1054)

Majowe odmrażanie gospodarki

ODMROŻENIE SPORTU – OD 1 MAJA

Od 1 maja otwarte zostają baseny i inne sportowe obiekty zamknięte, np. hale sportowe. Organizowane będą mogły być zajęcia zorganizowane dla grup dzieci i młodzieży do 18 r. ż., przy czym limit to 50% obłożenia basenu lub obiektu, pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności.

Dozwolone będzie rónież trenowanie na obiektach sportowych na otwartym powietrzu z limitem do 50 osób. W przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy odrębnie każdego z obiektów.

Nadal jednak pozostają zamknięte siłownie, kluby i centra fitness. Ich otwarcie zapowiadane jest na 29 maja. Uprawianie sportu w takich miejscach dozwolone jest obecnie jedynie w przypadku sportu zawodowego, czy współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

GALERIE HANDLOWE, SKLEPY MEBLOWE I MARKETY BUDOWALNE – OTWARTE OD 4 MAJA

Z rozporządzenie znika ograniczenie dotyczące funkcjonowania sklepów wielkopowierzchniowych, tj. galerii handlowych, popularnych marketów budowlanych czy sklepów meblowych. Co oznacza, że od 4 maja galerie będą otwarte dla klientów. Limit to 1 osoba na 15 m2. Oczywiście obowiązkowe jest także zasłanianie ust i nosa.

GALERIE I MUZEA – OTWARTE OD 4 MAJA

Do 3 maja nadal obowiązuje zakaz udostępnienia zbiorów w takich miejscach, ale już po majówce galerie sztuki i muzea zostaną otwarte.Przebywać w nich będzie mogła 1 osoba na 15 m2, z zachowaniem oczywiście pozostałych zasad ścisłego reżimu sanitarnego.

Wskazany powyżej limit nie dotyczy jednak udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu oraz zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury czy innych podmiotów.

SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE – OTWARTE CAŁEJ W POLSCE OD 1 MAJA

Zrezygnowano z regionalizacji i od soboty tj. 1 maja w całym kraju otwarte zostaną salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu czy piercingu. Jednakże miejsca te mogą zostać otwarte pod warunkiem:

 • przebywania w nich wyłącznie obsługi i obługiwanych klientów;
 • jeśli klient wymaga opieki, również obecności jego opiekuna;
 • przestrzegania zasad: jedna osoba – jedno stanowisko obsługi (stanowiska mogą być oddzielone przegrodą i w odstąpie minimum 1,5 metra).

ZMIANA LIMITU W KOŚCIOŁACH

Do 3 maja nadal obowiązuje dotychczasowy limit wiernych, to jest 1 osoba na 20 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m – oczywiście z zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa. Natomiast od 4 maja limit ten wynosić będzie 1 osoba na 15 m2.

ROZSZERZONO KATALOG ZGROMADZEŃ

Do dotychczas mogących się odbywać kursów, egzaminów i szkoleń dodano:

a) uroczystości o charakterze państwowym lub międzypaństwowym wyłącznie z udziałem organizatorów, zaproszonych gości oraz osób zaangażowanych w organizację i obsługę uroczystości;

b) egzaminy na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej;

c) egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa:

 • radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS),
 • radioelektronika drugiej klasy (GMDSS),
 • ogólnego operatora (GMDSS),
 • ograniczonego operatora (GMDSS),
 • operatora stacji nadbrzeżnej.

NADAL ZANKNIĘTE POZOSTAJĄ HOTELE, RESTAURACJE I OBIEKTY ROZRYWKOWE

W obecnym rozporządzeniu, przedłużono zamknięcie:

 • dyskotek i klubów nocnych;
 • aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyłączeniem dozwolonej działalności takich miejsc przewidzianej dla pacjentów czy sportowców, będących członkami kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych);
 • kasyn oraz miejsc rozrywki z grami hazardowymi;
 • hoteli i obiektów noclegowych;
 • targów, kongresów, wystaw;
 • restauracji, pubów;
 • kin czy teatrów.

JAKIE SĄ ZAPOWIEDZI RZĄDU?

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem działań związanych z wychodzeniem z lockdownu, jeszcze w maju mają zostać otwarte między innymi restauracje, puby, teatry, kina czy siłownie.

Na stronie rządowej[2] wskazano, że:

„Od 15 maja będzie możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej na zewnątrz z limitem max. 25 osób. Tego typu wydarzenia będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. przy zachowanym bezpiecznym dystansie między stolikami oraz limicie osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej).”

„Od 29 maja będzie możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej wewnątrz (np. w restauracji) z limitem max. 50 osób. Tego typu wydarzenia będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. przy zachowanym bezpiecznym dystansie między stolikami oraz limicie osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej).”

„Od 15 maja wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu będą mogły odbywać się z udziałem max. 25 proc. Publiczności.”

„Od 29 maja zostaną otwarte siłownie, kluby fitness, solaria. Obowiązywać będzie tam limit osób – max. 1 os. na 15 m2.”

Od 15 maja zostaną otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu. Tego typu miejsca będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia.”

Od 29 maja zostaną otwarte kina i teatry. Tego typu miejsca będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 50 proc. obłożenia.”

Należy jednie pamiętać, że są to jedynie zapowiedzi, i nie zostały one uwzględnione w zmienionym wczoraj rozporządzeniu.

 

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dziennikustaw.gov.pl)

[2] Aktualne zasady i ograniczenia – Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Nowe zasady dotyczące obowiązkowej kwarantanny

Co do zasady po wjeździe do Polski zza granicy podróżni obowiązani są poddaniu się 10 dniowej kwarantannie

PODRÓŻ DO POLSKI ZE STREFY SCHENGEN[2]:

W przypadku przyjazdu do Polski z państwa będącego w strefie Schengen, przedłożenie na granicy negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego nie później niż 48 godzin przed przekroczeni granicy zwolni z odbycia takiej kwarantanny. Co ważne, nie ma już znaczenia czy granicę przekraczamy transportem zbiorowym czy nie. Ograniczenie dotyczy zarówno kolei, promów, samolotów czy samochodów.

Jeśli przekraczamy granicę z Czechami, Słowacją, Niemcami czy Litwą – niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczamy, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – również możemy się w ten sposób zwolnić z odbycia kwarantanny. 

W przypadku przemieszczania się z miejsc wskazanych powyżej w innym celu niżeli dotarcia do miejsca zamieszkania bądź pobytu, posiadanie negatywnego wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu jest obowiązkowe.

Wynik testu może być sporządzony w języku polskim albo w języku angielskim.

Jeśli chodzi o pozostałych naszych sąsiadów (tj. Ukraina, Białoruś, Rosja) – kraje te nie są członkami Schengen, więc przy przekraczaniu tych granic będą miały zastosowanie zasady wskazane poniżej.

PODRÓŻ SPOZA STREFY SCHENGEN – Z OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny po wjeździe do Polski z kraju, nie będącego członkiem strefy Schengen.

Każdy z podróżujących – nawet w przypadku posiadania negatywnego wyniku na koronawirusa skierowany zostaje na obowiązkową 10 dniową kwarantannę.

Zgodnie z dodanym do rozporządzenia przepisem §3 ust. 3a, z kwarantanny tej można zwolnić się wykonując w Polsce test na COVID-19 (PCR lub antygenowy) w ciągu 48 godzin po przekroczeniu granicy i otrzymując z niego negatywny wynik.

Co ważne obowiązek obycia kwarantanny zostaje zrealizowany po wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego. Co oznacza, że po pojawieniu się w systemie negatywnego wyniku – kwarantanna zostaje zdjęta.

SZCZEPIONKA ZWALNIA Z KWARANTANNY

Przypominamy, że osoby posiadające potwierdzenie przyjęcia szczepionki na COVID-19 będą z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione. Co ważne musi to być jednak szczepionka, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

 

 

 

[1] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. 2021 poz. 574

[2] Lista krajów należących do strefy Schengen: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy

Nowe obostrzenia od 27 marca

Znaczna część ograniczeń, jak chociażby te dotyczące prowadzenia działalności hotelowej, czy odbywania kwarantanny po powrocie do kraju zza granicy pozostaje aktualna – pisaliśmy o nich tutaj: KOLEJNY LOCKDOWN RZĄDU

 

NIE TYLKO POPULARNE SIECIÓWKI – ZAMKNIETĘ SKLEPY MEBLOWE I BUDOWLANE

Od niemal tygodnia zamknięte pozostają wielkopowierzchniowe sklepy handlowe, w których mogą funkcjonować jedyne określone punkty, takie jak sklepy spożywcze, apteki czy punkty pocztowe. Od soboty 27 marca zamknięte pozostaną także popularne markety budowlane i meblowe.

Działalność usługową w galeriach handlowych, oprócz branż wymienionych tutaj: KOLEJNY LOCKDOWN RZĄDU – mogą prowadzić także punkty zajmujące się sprzedażą lub dostarczaniem energii elektrycznej lub gazu. Co więcej, jako jedyna branża i sektor usług będą mogli swoją działalność prowadzić na popularnych wyspach handlowych.

ZAMKNIĘTE SALONY KOSMETYCZNE I FRYZJERSKIE

Do zamkniętej branży gastronomicznej dołączają także prowadzący salony fryzjerskie, kosmetyczne, a także salony tatuażu i piercingu.

MNIEJ OSÓB W SKLEPACH, NA POCZCIE CZY KOŚCIOŁACH

Nowe rozporządzenie przewiduje nowe limity osób, które mogą jednocześnie przebywać w sklepach, na poczcie czy na targach i straganach. Od teraz wynoszą one, w przypadku placówek:

 • do 100 m2 – 1 osoba na 15 m2 (a było 10m2),
 • powyżej 100 m2 – 1 osoba na 20 m2 (a było 10m2).

W Kościołach oraz innych obiektach kultu religijnego również obowiązywał będzie nowy limit osób tj. 1 osoba na na 20m2.

Oczywiście w każdym z tych miejsc nadal obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa, oraz zachowywanie minimum 1,5 metrowego dystansu.

OGRANICZONE ZGROMADZENIA, W TYM SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

Nadal obwiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.  Wciąż zatem zakazuje się organizacji imprez, wesel czy konsolacji.

Dozwolone są tzw. spotkania rodzinne do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu organizatora. Do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

W dalszym ciągu dozwolone są spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe.

SPORT TYLKO DLA ZAWODOWCÓW, ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE ODWOŁANE

Wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko w przypadku rywalizacji zawodowych sportowców bądź zawodników, którzy są członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Ma to kolosalne znaczenie zwłaszcza dla zawodników będących w trakcie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ponadto rozgrywki mogą kontynuować ligi zawodowe, oczywiście bez udziału publiczności.

Dotychczas dozwolona była także rywalizacja dzieci i młodzieży organizowana przez odpowiedni polski związek sportowy. Z Rozporządzenia znika jednak to postanowienie, wobec czego należy uznać, że prowadzenie takich rozgrywek, w ramach rywalizacji dzieci i młodzieży nie jest możliwe.

 

 

[1] ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓW z dnia 25marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, DZ. U. 2021 poz. 546 z dnia 25 marca 2021 r.

Kolejny lockdown rządu

Aktualne pozostają wciąż zasady dotyczące zakrywania ust i nosa za pomocą masek, zakazu zgromadzeń czy odbywania kwarantanny, po przekroczeniu granicy. Szerzej o tym pisaliśmy tutaj: SZIP • KWARANTANNA PO POWROCIE Z CZECH, KONIEC Z PRZYŁBICAMI, WRACAJĄ RESTRYKCJE NA WARMII I MAZURACH – NOWE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

 

BASENY ZAMKNIĘTE NA NOWO, HALE SPORTOWE BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Niewiele ponad miesiąc w znacznej części kraju, otwarte były baseny czy sauny dla zwykłych obywateli. Wobec rosnącego stanu zakażeń rząd zdecydował się na ponowne ograniczenie funkcjonowania takich miejsc. Jest to powrót do znanego stanu rzeczy, kiedy z basenów mogli korzystać jedynie:

 • pacjenci (baseny działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą);
 • członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych.

Oczywiście nadal pozostają zamknięte siłownie, centra fitness czy dyskoteki i kluby nocne. Obiekty sportowe mogą być otwarte jedynie na potrzeby sportu zawodowego, a mecze rozgrywane bez udziału publiczności. Ponownie zamknięto stoki narciarskie.

Kasyna mogą działać jedynie w formie internetowej.

 

ZAMKNIĘTE KINA, TEATRY, MUZEA, OPERY

Wydarzenia kulturalne w takich miejscach mogą odbywać się jedynie online. Dopuszczalne są jedynie próby spektakli w teatrach, sztuk operowych oraz udostępnianie zbiorów, które znajdują się na tzw. świeżym powietrzu.

 

SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE OTWARTE

W miejscach takich może przebywać maksymalnie jedna osoba na jedno stanowisko, a nadto stanowiska muszą być od siebie oddalone o co najmniej 1,5 metra, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

 

NA NOWO ZAMKNIĘTE GALERIE HANDLOWE

Nowe rozporządzenie na nowo zamyka sklepy w galeriach handlowych. Wracamy do okresu, kiedy otwarte mogą być jedynie:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy z artykułami toaletowymi, produktami kosmetycznymi i środkami czystości,
 • apteki i sklepy medyczne,
 • sklepy meblowe, remontowe i budowalne,
 • kioski i księgarnie,
 • sklepy z częściami i akcesoriami samochodowymi,
 • stacje paliw,
 • punkty usług telekomunikacyjnych.

Ograniczona zostaje również możliwość świadczenia usług. Otwarte mogą być jedynie:

 • zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne i optyczne,
 • placówki medyczne, bankowe, pocztowe, ubezpieczeniowe i logistyczne,
 • warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe
 • zakładu ślusarskie, szewskie, krawieckie
 • pralnie,
 • lokalem gastronomiczne, ale jedynie w zakresie wydawania posiłków na wynos.

Nie jest dozwolone funkcjonowanie również tzw. wysp handlowych.

 

ZAMKNIĘTE HOTELE

Hotele są zamknięte dla gości. Prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, wyłącznie:

1. W zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych.

2. Dla osób wykonujących zawód medyczny – dla potwierdzenia konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wykonywanie zawodu, przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

3. Dla osób wykonujących czynności zawodowe, w tym m.in.:

 • członków załogi statku powietrznego;
 • osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
 • kierowców wykonujących transport drogowy;
 • członków obsady pociągu;
 • pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych;
 • osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji   inwestycji   celu publicznego;
 • pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;

 na potwierdzenie powyższego konieczne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez odpowiedniego pracodawcę, wskazanego powyżej.

4. Dla pacjentów ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą – celem potwierdzenia konieczności uzyskania świadczenia, pacjent albo jego opiekun musi posiadać skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej.

5. Dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych – osoby takie musza posiadać legitymację służbową.

6. Dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji budowy gazociągu w Świnoujściu – na potwierdzenie konieczne jest posiadanie odpowiedniego dokumentu wystawionego przez pracodawcę.

7. Dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego – na potwierdzenie faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego sportowcy i ich trenerzy muszą posiadać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

8. Dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego – na potwierdzenie powyższego konieczne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną.

9. Dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowychw dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym – na potwierdzenie powyższego konieczne jest posiadanie zawiadomienia alb innego dokumentu potwierdzającego posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy.

10. Dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji –konieczne jest posiadanie dokumentu wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

11. Dla osób realizujących w Polsce określone projekty inwestycyjne.

12. Dla gości – żołnierzy Wojsk Sojuszniczych czy pracowników cywilnych wojska, Policji, ABW, AW, CBA itp.

13. Dla posłów i senatorów, korzystających z Domu Poselskiego.

14. Dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do swojego miejsca zamieszkania.

15. Dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową.

16. Dla dziennikarzy, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza.

 

[1] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, DZ. U. 2021 poz. 512

Kwarantanna po powrocie z Czech, koniec z przyłbicami, wracają restrykcje na Warmii i Mazurach – nowe rozporządzenie Rady Ministrów

KWARANTANNA DLA OSÓB WJEŻDŻAJĄCYCH DO POLSKI Z CZECH I SŁOWACJI – BEZ WZGLĘDU NA ŚRODEK TRANSPORTU

W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem u naszych południowych sąsiadów, rząd zdecydował, że kwarantanną po wjeździe do Polski, z Czech i Słowacji objęty zostanie co do zasady każdy, bez względu na środek transportu jakim się porusza.

Do tej pory przymusową kwarantanną objęci byli wracający zza granicy, ale za pośrednictwem tzw. transportu publicznego, tj. samolot, pociąg, autokar. Podróżujących własnym samochodem obowiązek ten nie obejmował. Teraz osoby wjeżdżające do Polski z tych dwóch krajów, swoimi samochodami, ale również te przekraczające granicę pieszo, w celu udania się do miejsca swojego zamieszkania, również poddane zostają obowiązkowej kwarantannie.

Niezależnie od powyższego, każdy kto decyduje się na lądowe przekroczenie granicy polsko-czeskiej oraz polsko-słowackiej w innym celu aniżeli udanie się do swojego miejsca zamieszkania, musi posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Co ważne wynik ten może być sporządzony jedynie w języku polskim lub angielskim!

Oczywiście nowe restrykcje przewidują zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny dla osób, które również dotychczas były z takiej kwarantanny zwolnione, tj. m.in. załogi statków i pociągów, rybaków, żołnierzy wojsk polskich i sojuszniczych, kierowców, sportowców czy lekarzy. Listę wyłączeń znajdziesz tutaj: Kwarantanna narodowa (kancelaria-szip.pl).

TYLKO MASECZKAMI ZASŁONIMY USTA I NOS, ZAKAZ NOSZENIA PRZYŁBIC

Do tej pory mogliśmy usta i nos zasłaniać za pomocy masek, maseczek, szalików, innych części odzieży, przyłbic czy kasku. Od 1 marca 2021 r. używać w tym celu możemy jedynie maseczek. Mimo zapowiadanych zmian, rząd nie zdecydował się na wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek określonego rodzaju (np. chirurgiczne, FFP2 czy FFP3), ograniczył się jedynie do wskazania, że zakrywać usta i nos musimy maseczkami, a nie innymi, dotychczas dozwolonymi materiałami.

W dalszym ciągu, z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są m. in.:

 • kierujący i pasażerowie samochodów (chyba, że mowa tutaj o transporcie publicznym),
 • motocykliści oraz ich pasażerowie, posiadający założony kask,
 • dzieci do 5. roku życia,
 • osoby, które zasłaniać ust i nosa nie mogą z uwagi na:
  1. całościowe zaburzenia rozwoju,
  2. zaburzenia psychiczne,
  3. niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  4. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 • kierowcy środków publicznego transportu zbiorowego, taksówek, Ubera,
 • duchowni sprawujący kult religijny,
 • żołnierze polskich sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych,
 • sędziowie, trenerzy, zawodnicy podczas zawodów sportowych,
 • osoby przebywające na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży oraz w trakcie jazdy konnej.

WARMIA I MAZURY – POWRÓT DO RESTRYKCJI

Województwo warmińsko-mazurskie zostało przez rządzących nazwane obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec tego wprowadzono tam ściślejsze obostrzenia, aniżeli te obowiązujące w pozostałej części kraju, tj.:

 • Hotele zostały zamknięte dla „zwykłych” gości. Z bazy noclegowej mogą korzystać jedynie ściśle określone grupy osób, wymienione w rozporządzeniu (§ 28 ust. 2 Rozporządzenia), tj. m.in. pracownicy sezonowi (hotele robotnicze), medycy, członkowie załogi statku powietrznego czy załogi pociągu, kierowcy wykonujący transport drogowy, pełnomocnicy stron oraz obrońcy, a także sportowcy i ich trenerzy.
 • Z basenów mogą korzystać jedynie sportowcy, będący członkami polskiej kardy narodowej polskich związków sportowych oraz pacjenci (baseny otwarte w podmiotach prowadzących działalność leczniczą).
 • Zamknięte zostają kina czy teatry. Mogą odbywać się w nich jedynie próby do spektakli, nagrania fonograficzne i audiowizualne, a także wydarzenia transmitowane online.
 • Zamknięte dla publiczności zostają muzea czy wystawy (chyba, że odbywają się na świeżym powietrzu bądź są transmitowane online).
 • W galeriach handlowych zamknięte zostają sklepy odzieżowe, obuwnicze czy popularne drogerie i perfumerie. Zakupy zrobimy jedynie w aptekach, sklepach spożywczych czy tych z artykułami higienicznymi.

Za wyjątkiem wskazanych powyżej zmian w zakresie kwarantanny oraz nakazu zasłaniania ust i nosa jedynie maseczkami, a także ograniczeń, którymi objęte jest województwo warmińsko-mazurskie, aktualne pozostają ograniczenia opisane tutaj: OTWARTE HOTELE I STOKI NARCIARSKIE, BRANŻA GASTRONOMMICZNA NADAL ZAMKNIĘTA (kancelaria-szip.pl)

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, DZ. U. 2021 poz. 367

Kolejny etap zmian: otwarte hotele i stoki narciarskie, branża gastronomiczna nadal zamknięta

OTWARTE BASENY, SAUNY, SALONY MASAŻU. ZAMKNIĘTE SIŁOWNIE I AQUAPARKI

Nowe przepisy zezwalają na otwarcie basenów, saun, łaźni parowych czy salonów masażu. Zamknięte nadal pozostać mają siłownie, kluby i centra fitness oraz aquaparki.

Z rozporządzenia wykreślono postanowienie mówiące o zakazie prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, ujętej w Polskiej Kwalifikacji Działalności w podklasie 96.04.Z. Co kryje się pod tajemniczym kodem PKD? A no właśnie działalność łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Między klientami takich miejsc musi zostać zachowana odległość minimum 1,5 metra.

W obecnych warunkach mogą funkcjonować, co do zasady jedynie siłownie i kluby fitness, które:

 • działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów;
 • przeznaczone są dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

OTWARTE HOTELE – OBŁOŻENIE NA POZIOMIE MAX. 50%

Rząd zezwala także na otwarcie branży noclegowej. Hotele, ośrodki noclegowe, domy wczasowe mogą zostać otwarte, jednak obłożeniu może podlegać jedynie 50% pokoi, jakimi dysponuje dany obiekt noclegowy.

Do obowiązujących zasad dodano także wyjątek, że ustalonym limitom (50% obłożenia) nie podlegają obiekty Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w których prowadzone są zajęcia dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej.

OTWARTE KINA, OPERY, FILHARMONIE, TEATRY I MUZEA  – OBŁOŻENIE NA POZIOMIE MAX. 50%

Obowiązujące do 28 lutego ograniczenia zezwalają na otwarcie kin, teatrów, oper, filharmonii i domów kultury. Co ważne:

 • widzom czy słuchaczom może zostać udostępnione jedynie maksymalnie 50% ogólnej liczby dostępnych w obiekcie miejsc, przy czym co do zasady udostępnione ma być co drugie miejsce, a jeśli brak jest możliwości wydzielenia konkretnego miejsca, konieczne jest zachowanie między widzami odległości 1,5 metra;
 • obok siebie siedzieć mogą m. in: rodzice z dziećmi, osoby wspólnie zamieszkujące czy osoby niepełnosprawne wraz ze swoim opiekunem;
 • zakazane jest także w trakcie seansów czy słuchowisk spożywanie posiłków czy napoi;
 • czywiście obowiązek zakrywania ust i nosa obwiązuje nadal niezmiennie.

Powyższe zasady dotyczą także otwartych w zeszłym tygodniu muzeów i innych obiektów kultury, udostępniający publiczności swoje zbiory.

Nakazy te nie dotyczą jedynie:

 • udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
 • zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury czy innych podmiotów.

ZMIANY W SPORCIE – OTWARTE STOKI NARCIARSKIE I KORTY TENISOWE

W obszarze sportu rząd zdecydował, że nadal zamknięte będą aquaparki czy siłownie, zezwolił natomiast na otwarcie wspomnianych basenów czy stoków narciarskich.

Zezwolono także na uprawianie sportu na świeżym powietrzu oraz otwarcie kortów tenisowych. Dozwolone jest więc prowadzenie działalności sportowej wyłącznie w przypadku:

 • sportu zawodowego;
 • zawodników pobierających stypendium sportowe;
 • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
 • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej;
 • zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
 • szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
 • organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne;
 • obiektów sportowych na otwartym powietrzu (np. boiska, bieżnie, boiska zewnętrzne),
 • kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;
 • basenów;
 • stoków narciarskich.

DOZWOLONE LECZENIE SANATORYJNE I UZDROWISKOWE – OD 11 MARCA 2021 

Z rozporządzenia usunięto postanowienie mówiące o zakazie wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Zmiany wejdą w życie 11 marca 2021 r.

Zgodnie z nowymi zasadami, warunkiem rozpoczęcia:

 • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz
 • świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,

będzie otrzymaniu negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2.

KOLEJNE WYŁĄCZENIA Z ZAKAZU ZGROMADZEŃ

Dotychczasowe restrykcje pozwalają na uczestniczenie w spotkaniach czy zebraniach służbowych i zawodowych, a także imprezach domowych do 5 osób. Z ogólnie obowiązującego zakazu zgromadzeń wyłączone zostały także zgrupowania, spotkania lub zebrania związane z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Zezwolono także na organizację badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowe przepisy pozwalają także na organizację:

 • egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych;
 • egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego.

OTWARTE KASYNA

Rządowe restrykcje znoszą także zakaz prowadzenia działalności w kasynach. W miejscach takich, od dzisiaj może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Ponadto, przed wejściem do kasyna musi zostać umieszczona informacja o limicie osób, które mogą być obecne na obiekcie oraz podjęte muszą zostać środki zapewniające jego przestrzeganie.

DALSZE ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY

Zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski zostali także, oprócz żołnierzy pracownicy polskiego wojska, a także personel cywilny wojsk sojuszniczych.

Lista uprawnionych do zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny znajduje się tutaj: Kwarantanna narodowa (kancelaria-szip.pl)

 

 

 

 

 

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. 2021 poz. 267

Zapowiadane luzowanie obostrzeń – co zmienia się od 1 lutego

OTWARTE GALERIE HANDLOWE

Z rozporządzenia zniknął przepis mówiący, o tym, że w sklepach wielkopowierzchniowych (tzw. galeriach handlowych) powyżej 2.000 m2, mogą funkcjonować jedynie określone sklepy (np. z artykułami higienicznym), apteki czy placówki usługowe (np. krawieckie, szewskie, medyczne, pocztowe czy bankowe).

Od poniedziałku zezwolono na otwarcie wszystkich sklepów w galeriach handlowych, bez względu na branżę. Zakupy zrobimy więc zarówno w popularnych sklepach sieciowych odzieżowych czy obuwniczych, ale i drogeriach czy perfumeriach.

Oczywiście nadal obowiązują nas zasady związane z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego (tj. płyny dezynfekcyjne, dystans społeczny, określona ilość osób na m2).

ZNIKAJĄ GODZINY DLA SENIORÓW

Koniec z tzw. godzinami dla seniorów. Teraz zakupy zrobimy swobodnie przez cały dzień, zniesiono bowiem ograniczenie, że od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 12.00 zakupy mogły robić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

KTO JESZCZE SKORZYSTA Z HOTELI?

Do grona osób, które mogą korzystać z bazy noclegowej (m.in. sportowcy, dziennikarze, robotnicy sezonowi, czy osoby wykonujące zawód medyczny)[1], dodani zostali:

 • członkowie komisji egzaminacyjnych w zakresie prawniczych egzaminów zawodowych (m.in. adwokackie, radcowskie, komornicze, notarialne), a także osoby odpowiedzialne za ich organizację;
 • członkowie komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy wynikające z przepisów o transporcie drogowym;
 • członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów.

GALERIE SZTUKI I MUZEA PONOWNIE OTWARTE

Nowe przepisy dopuszczają możliwość otwarcia galerii i innych instytucji kultury. Oznacza to, że od dzisiaj możemy udać się do muzeum czy galerii sztuki. Nadal zamknięte pozostają jednak kina czy teatry.

DOPRECYZOWANO ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ SAMOLOTEM

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami samolotem mogła lecieć jedynie osoba:

 • której temperatura ciała jest mniejsza niż 38°C;
 • która złożyła podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego;
 • oraz która przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Do powyższych wymogów dodano, że samolotem nie poleci osoba, która dobywa obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych.

KOLEJNE WYJĄTKI OD OBOWIĄZUJĄCEGO POWSZECHNIE ZAKAZU ZGROMADZEŃ

Dotychczasowe restrykcje pozwalają nam, na uczestniczenie w spotkaniach czy zebraniach służbowych i zawodowych, a także imprezach domowych do 5 osób. Z ogólnie obowiązującego zakazu zgromadzeń wyłączone zostały także zgrupowania, spotkania lub zebrania związane z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Zezwolono także na organizację badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

[1] Pełna lista uprawnionych tutaj: Kwarantanna narodowa (kancelaria-szip.pl)