Prawo wodne

Dostosowanie brzmienia ustawy prawo wodne do nowych regulacji w zakresie prawa geologicznego i górniczego

Ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478)

Wejście w życie: 31 grudnia 2023 r.

(w zakresie zmian wprowadzonych art. 23 pkt 14) i 150 ustawy o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 czerwca 2023 r.)

Usunięte zostają zapisy art. 552 ust. 3 i 6 dotyczące odpowiednio ustalania przez Wody Polskie wysokość opłat za usługi wodne, nie uwzględniając średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ oraz opracowania przez Wody Polskie metodyki wyznaczania średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) na potrzeby ustalania wysokości opłat za usługi wodne.

Usunięty zostanie również zapis art. 561 dotyczący górnych jednostkowych stawek opłat za pobór wód w formie opłaty stałej (z podziałem na wody podziemne oraz wody powierzchniowe).