Prawo wodne

Zmiany w zakresie wprowadzania nieczystości do stacji zlewnych – nowe rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych z dnia 4 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1716)

Wejście w życie: 12 września 2023 r.

Ustawodawca wprowadził nowe brzmienie rozporządzenia doprecyzowując postanowienia poprzedniego aktu prawnego, m.in. w zakresie definicji „dostawcy nieczystości ciekłych”.

Zmiany w zakresie regulacji dotyczących liczenia osób odbywających podróż na statkach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie liczenia osób odbywających podróż na statkach z dnia 22 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 1822).

Wejście w życie: 22 września 2023 r.

Uchylono poprzednio obowiązujące rozporządzenie i zaktualizowano treść rozporządzenia poprzez m.in. procedury raportowania zwolnień od obowiązku armatora w zakresie zbierania informacji o osobach znajdujących się na statku.

Dostosowanie brzmienia ustawy prawo wodne do nowych regulacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478)

Wejście w życie: 7 października 2023 r.

Dostosowano treść zapisów ustawy do nowych regulacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez m.in. wprowadzenie pojęć planu ogólnego gminy.

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1890)

Wejście w życie: 16 października 2023 r.

Wprowadzono m.in. uprawnienie Wód Polskich do nabywania w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, urządzeń wodnych lub ich części, które będą służyć do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy.