Prawo wodne

Zmiany w zakresie regulacji dotyczących połowu ryb w wodach śródlądowych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z dnia 12 listopada 2001 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2003 z późn. zm.)

uchylone z dniem 26 lipca 2023 r. i zastępowane przez:

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych z dnia 12 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1373)

Wejście w życie: 27 lipca 2023 r.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmiany m.in. w zakresie miejsc, w których możliwe jest uprawianie amatorskiego połowu ryb, sposobu ustalania wymiarów ochronnych określonych w rozporządzeniu, listy ryb i raków objętych okresami ochronnymi, a także listy gatunków nierodzimych, których po złowieniu nie należy wpuszczać do łowiska czy też innych wód.

Zmiany w zakresie regulacji dotyczących kompetencji Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, przeprowadzania inspekcji i audytów

Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 515)

Wejście w życie: 9 sierpnia 2023 r.

Zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą m.in. zakresu kompetencji przysługujących Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, delegowania zadań, określenia sposobu przeprowadzania inspekcji i audytów, możliwości zwolnienia statku o wartości historycznej z niektórych wymogów jakie muszą spełniać statki dla uzyskania wpisu do polskiego rejestru okrętowego.