Prawo pracy

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Dz.U.2020.176 t.j. z późn. zm.

Wejście w życie: 1 kwietnia 2022 r.

Na mocy wprowadzonych modyfikacji m.in.

 • zmianie ulega katalog podmiotów do których stosuje się ustawę,
 • usługi świadczone przez centrum integracji społecznej mogą być świadczone również poza miejscem funkcjonowania centrum,
 • zmianie ulegają wymogi dotyczące wniosku o przyznanie statusu centrum integracji społecznej, a także kwestie dotyczące procedury nadania i utraty statusu centrum integracji społecznej,
 • rozszerzeniu ulega katalog źródeł finansowania Centrum,
 • zmodyfikowano zasady dotyczące uczestnictwa w zajęciach organizowanych w centrum,
 • znacząco zwiększona została wysokość maksymalnej motywacyjnej premii integracyjnej.

 

Obrona Ojczyzny

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny

Dz.U.2022.655

Wejście w życie: 23 kwietnia 2022 r.

Ustawa wprowadza szereg modyfikacji do ustaw obowiązujących w szczególności w zakresie:

 • systemu ubezpieczeń społecznych,
 • prawa oświatowego,
 • systemu informacji o ochronie zdrowia,
 • działalności leczniczej,
 • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ubezpieczeń obowiązkowych,
 • kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
 • prawa pracy w szczególności w odniesieniu do urlopu proporcjonalnego po okresie odbywania służby wojskowej, obligatoryjnego przesunięcia niewykorzystanego urlopu oraz obligatoryjnego udzielenia niewykorzystanego urlopu.