Prawo pracy

Zmiana przepisów w zakresie kontroli trzeźwości

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 240)

Wejście w życie: 21 lutego 2023 r.

Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian w zakresie kontroli trzeźwości, gdzie za najistotniejsze należy uznać:

Obowiązki pracodawcy, który zamierza wprowadzić w organizacji kontrolę trzeźwości w najszybszym możliwym terminie, które sprowadzają się do:

  • określenia jej zasad odpowiednio w UZP, regulaminie pracy lub obwieszczeniu;
  • wprowadzenia regulacji zgodnie z procedurą dotyczącą zmian UZP lub regulaminu pracy;
  • ogłoszenia nowych przepisów zakładowych w sposób przyjęty w danej organizacji z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem kontroli trzeźwości;
  • wyposażenia w sprzęt do kontroli trzeźwości lub obecności substancji podobnych do alkoholu spełniający warunki określone w przepisach.

Objęcie kontrolą trzeźwości nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, ale również zleceniobiorców oraz osób współpracujących na zasadach B2B – jeśli tylko przedsiębiorca organizuje pracę takim współpracownikom,

Wprowadzenie również analogicznej możliwości weryfikacji obecności substancji działających podobnie do alkoholu. Dokładna lista tych substancji znajdzie się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które jest obecnie na etapie prac legislacyjnych,

Brak możliwości dopuszczenia do pracy osoby wykonującej pracę, jeśli przeprowadzona kontrola wykaże:

  • obecność alkoholu w organizmie wskazującą na stan po użyciu alkoholu (stężenie we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecność w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3);
  • stan nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecność w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3);
  • obecność w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu.

Brak możliwości dopuszczenia do pracy osoby wykonującej pracę, również jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba taka stawiła się do pracy:

  • w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy;
  • w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywała taki środek w czasie pracy.