Prawo gospodarcze i handlowe

Zmiany w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym – wdrożenie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2020 poz. 2320)

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz.U. 2023 poz. 2540)

Wejście w życie: 30 grudnia 2023 r.

W związku ze zmianami dotyczącymi e-doręczeń, czyli elektronicznych odpowiedników listów poleconych za potwierdzeniem odbioru, obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązywał również przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W nowo dodanym przepisie art. 19f ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzono obligatoryjne wskazanie danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych dla podmiotów wnioskujących o wpis do rejestru przedsiębiorców od dnia 30 grudnia 2023 r.

Podmioty wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 30 grudnia 2023 r. są natomiast zobowiązane do zrealizowania omawianego obowiązku w terminie 3 miesięcy od tego dnia – tj. do dnia 30 marca 2024 r.

Warto również pamiętać, że adres do e-doręczeń będą musiały mieć też inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS – na przykład fundacje i stowarzyszenia.

W przypadku jednak zmian w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sytuacja jest odmienna. Podmiotom składającym wniosek o wpis do rejestru po dniu 31 grudnia 2023 r., obowiązek podania adresu e-doręczeń pojawi się już od dnia 1 stycznia 2024 r., natomiast podmioty wpisane do CEIDG do dnia 31 grudnia 2023 r. będą miały taki obowiązek dopiero od 1 października 2026 r.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku dokonania zmian w rejestrze w okresie od dnia 30 września 2025 roku do dnia 30 września 2026 roku – system sam wymusi założenie e-skrzynki.