Prawo cywilne

Wakacje kredytowe

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Dz.U. 2022 poz. 1488

Wejście w życie:  29 lipca 2022 r.

Zgodnie z założeniami rządowej ustawy o zawieszeniu spłaty rat kredytów mieszkaniowych, już od 29 lipca 2022 r. w życie wejdą najważniejsze dla kredytobiorców przepisy, na mocy których:

  • na wniosek konsumenta kredytobiorcy bank zawiesi spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska, ale wyłącznie w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • zawieszenie spłaty kredytu przysługuje:
    • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,
    • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy,
    • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale,
  • w okresie zawieszenia, konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytowej, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową,
  • okres zawieszenia spłaty kredytu nie będzie wliczany do okresu kredytowania, co oznacza, że okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.