Prawo cywilne

Przesunięcie terminu wdrożenia rozwiązań związanych z doręczeniami elektronicznymi

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz.U. 2023 poz. 2540)

Wejście w życie: 30 grudnia 2023 r.

W związku Ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 285 z późn. zm.) na dzień 30 grudnia 2023 r. (początkowo był to termin 10 grudnia 2023 r., który został przesunięty) wyznaczono termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym dla następujących podmiotów (tj. m.in. stosowanie elektronicznych odpowiedników listów poleconych za potwierdzeniem odbioru):

  • organów administracji rządowej oraz jednostek budżetowych obsługujących te organy,
  • organów władzy publicznej innych niż wymienionych w pkt 1, w tym organów kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostek budżetowych obsługujących te organy,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez niego funduszy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, innych państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
  • jednostek samorządów terytorialnych i ich związków oraz związków metropolitalnych oraz samorządowych zakładów budżetowych (w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego),
  • adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowych, notariuszy.