Prawo cywilne

Powstanie Sądu Rejonowego w Czeladzi

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2022 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Czeladzi (Dz.U. 2022 poz. 2234)

Wejście w życie: 1 października 2023 r.

Z dniem 1 października 2023 r. swoją działalność w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu rozpoczyna nowo powstały Sąd Rejonowy w Czeladzi.

Sąd będzie rozpatrywać sprawy z zakresu prawa karnego oraz prawa cywilnego, z zastrzeżeniem, że:

  • sprawy dotyczące ksiąg wieczystych oraz sprawy z zakresu prawa pracy pozostaną we właściwości Sądu Rejonowego w Będzinie,
  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych pozostaną we właściwości Sądu Rejonowego w Sosnowcu,
  • sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, sprawy rejestru zastawów oraz sprawy Krajowego Rejestru Sądowego pozostaną we właściwości Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.

Zmiany w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1933)

Wejście w życie: 5 października 2023 r.

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 oraz z 2023 r. poz. 326, 412, 595, 1688 i 1890) oraz w  ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 oraz z 2023 r. poz. 967, 1463 i 1688) wprowadzono zmiany dotyczące usystematyzowania i doprecyzowania zagadnień związanych z nieruchomościami rolnymi, do których należą m.in.: następujące regulacje:

  • ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie będzie stosowana w przypadku nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha,
  • rozszerzono krąg osób bliskich w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o następujące osoby: rodziców małżonka, ojczyma i macochę,
  • nabycie nieruchomości rolnej za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej będzie obwarowane dodatkowym warunkiem, zgodnie z którym cena sprzedaży nieruchomości rolnej nie może być niższa niż 95% ceny zawartej w ogłoszeniu o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnej,
  • jeśli nieruchomość rolna wchodzi w skład wspólności majątkowej, wystarczające będzie, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków (poprzedni przepis nieprecyzyjnie wskazywał sytuację, w której taka nieruchomość dopiero miała wejść w skład wspólności majątkowej),
  • wykaz nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży będzie obligatoryjny do zamieszczenia także w siedzibie właściwego oddziału terenowego KOWR,
  • KOWR będzie uprawniony do przekazywania Lasom Państwowym gruntów na podstawie umowy (dotychczas konieczna była decyzja administracyjna).

Ponadto w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1615 i 1890) w art. 172 uchyla się § 3, zgodnie z którym nieruchomość rolną nabyć może, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez zasiedzenie, jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 ww. ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.