Prawo cywilne

Zmiany związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 289)

Wejście w życie: 15 sierpnia 2023 r.

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 535) wprowadzono zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, w tym przede wszystkim rozszerzono zakres przedmiotowy wniosku składanego na formularzu o: zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej lub zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej,  miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie.

Celem prawidłowego wykonywania zakazu zbliżania się, sądy, uwzględniając wniosek o wydanie zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie, będą zawiadamiać o treści wydanego postanowienia dyrektora szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, do której uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, osobę zarządzającą obiektem sportowym, do którego uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, lub pracodawcę osoby doznającej przemocy domowej.

Ponadto możliwe będzie zawiadomienie także innych osób odpowiedzialnych za miejsca, w których osoby doznające przemocy domowej przebywają, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania postanowienia.

Ustawa wprowadza także zmianę w zakresie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1125 oraz 2023 r. poz. 181, 289, 326 i 403) – wniosek o wydanie zakazu zbliżania się bądź nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania nie będzie podlegał opłacie sądowej.