Pomoc państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe?

Projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (druk numer 3096) wpłynął do Sejmu 23 marca 2023 roku. Prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi trwają. Dotyczą one wsparcia udzielanego przez państwo w zakresie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz wprowadzenia okresowych dopłat do rat spłaty kredytów hipotecznych udzielanych na zakup pierwszego mieszkania.

 

Dla kogo wsparcie państwa?

Celem proponowanych rozwiązań ma być poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych nieposiadających mieszkania poprzez szereg rozwiązań systemowych. Przede wszystkim projektodawcy zapowiadają udzielanie wsparcia dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe, przy czym dotyczy to jedynie pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zaspokajającego potrzebę mieszkaniową oszczędzającego. Dodatkowo w okresach utrzymywania się wysokich stóp procentowych, mają znaleźć zastosowanie mechanizmy zwiększające zdolność do zaciągnięcia i spłaty kredytów hipotecznych na pierwsze mieszkanie.

Zgodnie z zapowiedzią, projekt zakłada również wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających inwestorów budujących mieszkania w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa społecznego czynszowego (SBC) oraz najemców takich mieszkań przed konsekwencjami wzrostu obciążeń finansowych związanych ze spłatą preferencyjnego kredytu w okresie dużej zmienności i wzrostu rynkowych stóp procentowych.

Konto mieszkaniowe

Program systematycznego, wspieranego ze środków budżetu państwa, oszczędzania na cele mieszkaniowe będzie opierać się na następujących zasadach: do programu systematycznego oszczędzania będą mogły przystąpić gospodarstwa domowe, o ile osoba prowadząca gospodarstwo nie jest, i przed rozpoczęciem oszczędzania, nie była właścicielem mieszkania. Przepisy ustawy określą przypadki, w których pomimo posiadania prawa do mieszkania, prowadzący gospodarstwo domowe będzie mógł rozpocząć oszczędzanie w ramach rządowego programu.

Oszczędzanie na Koncie Mieszkaniowym będzie polegało na comiesięcznym dokonywaniu wpłat na rachunek oraz będzie mogło dotyczyć również osoby małoletniej. Przepisy ustawy określą czas systematycznego oszczędzania oraz minimalną i maksymalną wpłatę na Konto. Wpłacane w okresie systematycznego oszczędzania środki będą objęte finansowym wsparciem w formie tzw. premii mieszkaniowej.

Ponadto odsetki naliczane od gromadzonych oszczędności na Koncie Mieszkaniowym będą zwolnione z podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Należy jednak podkreślić, że przepisy ustawy określą termin wydatkowania środków na cel mieszkaniowy.

Dopłaty do rat kredytów

W ramach nowej ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, nastąpią zmiany w przepisach ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Zostaną wprowadzone nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych z prawem dopłaty do rat udzielanych i spłacanych na warunkach określonych w ustawie. Przepisy w niej zawarte określą warunki ubiegania się o kredyt, który będzie mógł zostać udzielony na pokrycie całości albo części wydatków ponoszonych w celu poprawy warunków mieszkaniowych. Do kredytu zostanie udzielona dopłata, a zasady jej obliczania określi ustawa.