Mateusz Latosiński

Mateusz Latosiński

Szef Zespołu Prawa Restrukturyzacyjnego

Specjalista w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa spółek handlowych oraz prawa kontraktów. Zajmuje się kompleksową, jak i procesową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów posiadających status instytutów badawczych.

W ramach swojej bieżącej praktyki adwokackiej:

  • prowadzi oraz koordynuje stałą obsługę prawną: jednostek samorządowych, których przedmiot działalności obejmuje zarządzanie nieruchomościami, zarządców infrastruktury kolejowej, instytutów badawczych, spółek komunalnych zajmujących się udzielaniem dofinansowań ze środków wspólnotowych oraz spółek prawa handlowego wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych
  • sporządza oraz negocjuje kontrakty handlowe, w tym umowy o kluczowym znaczeniu dla działalności biznesowej Klienta
  • sporządza dokumenty korporacyjne spółek prawa handlowego oraz reprezentuje Klientów podczas posiedzeń rad nadzorczych, jak i zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
  • prowadzi bieżące, wieloaspektowe doradztwo dla Klientów Kancelarii w zagadnieniach dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym opracowuje opinie w przedmiocie zaistnienia stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością oraz rekomendacje działań restrukturyzacyjnych do podjęcia
  • reprezentuje Klientów w toku postępowań karnych – zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych

 

Prelegent i organizator ogólnopolskich konferencji naukowych, szkoleń i warsztatów z zakresu prawa handlowego oraz upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie studiów prezes studenckiego koła naukowego prawa gospodarczego i handlowego. Autor publikacji skupiających się m. in. wokół praktycznych problemów stosowania prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posługuje się językiem angielskim (ukończony kurs Legal English).