Marta Radosz-Rostocka

Marta Radosz-Rostocka

Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz obsługi podmiotów gospodarczych (w tym przedsiębiorstw górniczych)

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie pełnej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców górniczych, energetycznych, spółek komunalnych, oddziałów spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz górnictwa.

W Kancelarii zajmuje się m.in.: bieżącym doradztwem prawnym, przygotowywaniem i opiniowaniem umów, statutów, regulaminów etc., sporządzaniem opinii prawnych oraz informacji prawnych związanych z działalnością Klientów, uczestniczeniem w spotkaniach i negocjacjach wraz z Klientami, prowadzeniem postępowań sądowych i administracyjnych.

Ponadto w ramach bieżącej działalności:

  • udziela kompleksowej pomocy Zamawiającym w zakresie przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (m.in. weryfikacja SWZ, Istotne postanowienia umowne, korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w toku postępowania)
  • doradza Wykonawcom i pomaga im w sporządzaniu pism w toku postępowania przetargowego (np. wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny, pytań do SWZ) oraz sporządza odwołania/ przystąpienia jakie kierowane są do Krajowej Izby Odwoławczej w imieniu Wykonawców
  • reprezentuje Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z wnoszonymi środkami ochrony prawnej (odwołania, przystąpienia, sprzeciwy, opozycje)
  • doradza Zamawiającym oraz Wykonawcom w zakresie związanym z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego (zmiany umowy, rozwiązanie umowy, zasadność naliczenia kar umownych, waloryzacja)
  • świadczy pomoc prawną w postępowaniach kontrolnych związanych z udzielanymi zamówieniami publicznymi
  • reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych (w tym przedsiębiorców górniczych z zakresu szkód górniczych dotyczących przywrócenia stanu poprzedniego lub wypłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów zabezpieczeń poczynionych na wybudowaną nieruchomość)
  • reprezentuje przedsiębiorców w zakresie spraw pracowniczych oraz innych związanych z szeroko rozumianym stosunkiem pracy (np. ustalenie zdarzeń za wypadek przy pracy)
  • zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego (w tym sprawami z zakresu roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, o zapłatę renty związanych z obrażeniami ciała/śmiercią poszkodowanego, sprawami windykacyjnymi i postępowaniami egzekucyjnymi, w tym z zakresu egzekucji świadczeń niepieniężnych)
  • bierze udział w procesach due diligence spółek.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, w trakcie studiów uczestniczyła programie Socrates-Erasmus na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Pázmány Péter Katolikus Egytem w Budapeszcie. W 2013 r. wpisana na listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.