Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – nowe przepisy już od kwietnia

28 kwietnia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zasad sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Obowiązek sporządzania świadectwa obciąży właścicieli i zarządców nieruchomości- również w związku z zawieraniem umów najmu.

 

Nowe obowiązki właściciel i zarządców budynku

Nowe regulacje wejdą w życie mocą ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2022 r. poz. 2206 z późn. zm.). Właściciel albo zarządca budynku lub jego części będzie zobowiązany przekazać nabywcy lub najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu, którego dotyczyć będzie umowa sprzedaży lub umowa najmu. Powyższe odnosić się będzie zarówno do lokali/budynków stanowiących przedmiot odrębnej własności, jak też spółdzielczych własnościowych praw do lokalu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

  • dane identyfikacyjne budynku lub jego części;
  • charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
  • zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części.

Nowe przepisy wymagać będą przedstawienia świadectwa przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Podobnie przy zawarciu umowy najmu, wynajmujący będzie zobligowany do przekazania najemcy takiego świadectwa. Obowiązek nie obciąży wynajmujących, których umowy najmu obowiązywały przed wejściem w życie nowelizacji.

Właściciel/zarządca budynku lub części budynku oraz osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazywać będą odpowiednio nabywcy albo najemcy:

  • oryginał świadectwa charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.

Brak możliwości zrzeczenia

Co ważne, nie będzie możliwe zrzeczenie się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej – w formie oryginału, wydruku, czy też kopii, w zależności od tego jaka wersja będzie w danych okolicznościach wymagana. Niezależnie zatem od tego, czy nabywca lub najemca będą zainteresowani poznaniem charakterystyki energetycznej obiektu, obowiązkowe będzie sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie podczas zawierania umowy. Jeśli świadectwo już zostało sporządzone, dane w nim zamieszczone, w tym roczne zapotrzebowanie na energię obiektu, będą umieszczane w ogłoszeniach o sprzedaży lub najmie nieruchomości.

Co z nowymi budynkami?

Ustawa nie przewiduje obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków lub ich części (lokali). Natomiast w przypadku nowo wybudowanego budynku, od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo energetyczne dołączane będzie do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności, będzie zobowiązany do umieszczenia w nim w widocznym miejscu kopii świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo jego wydruk, jeśli przekazano je w postaci elektronicznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, o ile dla określonego budynku zostało świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone.

Jakie konsekwencje za brak przekazania świadectwa?

Ustawa zastrzega karę grzywny za brak przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej. Taki czyn będzie stanowił wykroczenie, a sprawa będzie rozpoznawana na podstawie przepisów kodeksu o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Notariusz podczas transakcji sprzedaży będzie odnotowywać w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania, notariusz pouczy zbywcę o takim obowiązku oraz o karze grzywny za jego niewykonanie.

Rejestr i ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, chyba że w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych zmianie uległa charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Świadectwa oraz wykaz osób uprawnionych do ich sporządzania będą zamieszczane w centralnym rejestrze, dostępnym TUTAJ.

Czemu służą zmiany?

Zmiany w przepisach mają na celu poszerzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Informacje zawarte w świadectwie obrazują bowiem orientacyjne koszty utrzymania budynku (lub jego części), związane z zapotrzebowaniem na energię, między innymi poprzez wskazanie, czy budynek jest energooszczędny, czy też nie. Nabywca lub najemca będzie mógł w ten sposób oszacować przybliżone koszty eksploatacji lokalu lub budynku. Na podstawie dokumentu możliwa będzie również weryfikacja oferowanej ceny sprzedaży lub wysokości oczekiwanego przez wynajmującego czynszu najmu.