Nowe rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

W dniu 21 września 2022 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1518). Nowy akt prawny zastąpił obowiązujące od ponad 20 lat przepisy techniczno-budowlane, na które składały się:

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

 

Kluczowe zmiany

Powyższe Rozporządzenia zostały uchylone z dniem 21 września 2022 r. Nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które je zastępuje, zawiera ponadto szereg nowych regulacji. Warto jednak zauważyć, że znacząco zmniejszono liczbę paragrafów w tych rozporządzeniach (z około 660 do około 120) oraz załączników do rozporządzeń (z 13 do 3).

Nowe Rozporządzenie, w przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących aktów prawnych, nie zawiera szczegółowych danych technologicznych i materiałowych. Rozporządzenie w wielu wypadkach odsyła do zasad wiedzy technicznej, a zatem do wzorców i standardów rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury na podstawie ustawy o drogach publicznych.

Przedstawiciele branży projektowej obawiają się, że zamieszczenie w Rozporządzeniu jedynie opisu ogólnych wymagań technicznych oraz funkcji dróg spowoduje, że odpowiedzialność za prawidłowość rozwiązań projektowych spocznie na projektantach. Zbyt ogólne przepisy mogą bowiem powodować zbyt duże pole do interpretacji przez urzędy bądź zarządców dróg.

Najważniejsze zmiany, jakie pojawiają się w nowym Rozporządzeniu, to między innymi:

  • wskazanie, iż przepisy określone w dziale II oraz dziale III rozdziałach 9 i 10 stosuje się także do projektowania, budowy lub przebudowy drogowych obiektów inżynierskich w ramach dróg wewnętrznych, która to zasada nie obowiązywała wcześniej;
  • zmieniona została procedura uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie art. 9 Prawa budowlanego;
  • wprowadzono zasadę projektowania zdefiniowanej w Rozporządzeniu „strefy bez przeszkód”, czyli obszaru przylegającego do jezdni, którego ukształtowanie i zagospodarowanie ograniczają negatywne skutki wypadków i kolizji drogowych związanych z niekontrolowanym zjechaniem pojazdu z jezdni;
  • zrezygnowano z możliwości projektowania pasów postojowych w pasach drogowych dróg publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem w celu umożliwienia postoju pojazdów na drodze klasy GP, G, Z, L lub D projektuje się zatokę postojową lub parking, a do zatoki lub parkingu projektuje się dojście;
  • zlikwidowano podział na zjazdy publiczne i indywidualne, utrzymano podział na zjazd zwykły, techniczny i awaryjny;
  • wprowadzono jednoznaczny sposób określania przekrojów dróg.

Stare przepisy – kiedy można stosować?

Ustawodawca wprowadził również przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do wybranych inwestycji drogowych zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a zatem przepisy uchylonych już rozporządzeń. Dotyczy to sytuacji, gdy przed dniem wejścia w życie nowego Rozporządzenia został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi publicznej, a także odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub gdy w tym czasie zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, bądź też gdy przed dniem 21 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu lub na opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy drogi publicznej.