Paweł Ślązak

Paweł Ślązak

Specjalista z zakresu reorganizacji przedsiębiorstw oraz prawa ubezpieczeniowego

Z Kancelarią SZiP związany od 2012 roku, w tym od 2023 roku jako jej Partner.

Świadczy strategiczne doradztwo prawne dla zarządów i właścicieli spółek i grup kapitałowych oraz prowadzi sprawy odszkodowawcze i ubezpieczeniowe. Koordynuje prace wieloosobowych Zespołów eksperckich doradzających dużym przedsiębiorstwom i grupom kapitałowym w bieżącej działalności gospodarczej oraz przy realizacji inwestycji. W ramach obsługi prawnej przede wszystkim:

  • uczestniczy w procesach reorganizacyjnych, w szczególności w zakresie restrukturyzacji zadłużenia kredytowego, obligacyjnego oraz wobec instytucji publicznych
  • wspiera spółki w pozyskiwaniu finansowania (kapitałowego oraz dłużnego), w tym w formie kredytów bankowych, programów emisji obligacji oraz innych papierów wartościowych
  • doradza przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych, głównie dla menadżerów (D&O), na potrzeby realizacji inwestycji lub w ramach bieżącej działalności przedsiębiorstw
  • reprezentuje Klientów w złożonych sporach odszkodowawczych i ubezpieczeniowych, zarówno na etapie negocjacji, jak i w toku postępowań arbitrażowych i sądowych.

Wcześniej doświadczenie zdobywał w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce oraz w agencji Public Relations.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Biegle posługuje się językiem angielskim.