Maciej Giermak

W Kancelarii zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie rozstrzygania sporów, jak też bieżącym doradztwem prawnym we wszystkich sprawach dotyczących ich działalności. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie postępowań spornych, obejmujące w szczególności:

 • dochodzenie roszczeń związanych z realizacją inwestycji, zapłatą odszkodowania i kar umownych oraz wykonania umowy
 • udział w postępowaniach dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym w postępowaniach o zasiedzenie, uwłaszczenie i reprywatyzację
 • reprezentowanie przedsiębiorców w negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody
 • weryfikowanie możliwości dochodzenia roszczeń, w tym ramach badania due diligence
 • wsparcie w rozstrzyganiu sporów korporacyjnych

Marta Radosz-Rostocka

Posiada kilkunastoletnie  doświadczenie w zakresie pełnej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców górniczych, energetycznych, spółek komunalnych, oddziałów spółek Skarbu Państwa  oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz górnictwa.

W Kancelarii zajmuje się m.in.: bieżącym doradztwem prawnym, przygotowywaniem i opiniowaniem umów, statutów, regulaminów etc., sporządzaniem opinii prawnych oraz informacji prawnych związanych z działalnością Klientów, uczestniczeniem w spotkaniach i negocjacjach wraz z Klientami, prowadzeniem postępowań sądowych i administracyjnych.

 • reprezentuje  przedsiębiorców górniczych w postępowaniach sądowych z zakresu szkód górniczych dotyczących przywrócenia stanu poprzedniego lub wypłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów zabezpieczeń poczynionych na wybudowaną nieruchomość
 • reprezentuje przedsiębiorców w zakresie spraw pracowniczych oraz innych związanych z szeroko rozumianym stosunkiem pracy (np. ustalenie zdarzeń za wypadek przy pracy)
 • zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego (w tym sprawami z zakresu roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, o zapłatę renty związanych z obrażeniami ciała/śmiercią poszkodowanego, sprawami windykacyjnymi i postępowaniami egzekucyjnymi, w tym z zakresu egzekucji świadczeń niepieniężnych),
 • prowadzi postępowania administracyjne związane z wywłaszczeniem nieruchomości
 • bierze udział w procesach due diligence spółek.

Zajmuje się prawem zamówień publicznych związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej zarówno w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych jak i wewnętrznych procedur regulaminowych.

Magdalena Kubik

W Kancelarii prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów branży wydobywczej, usługowej, produkcyjnej a także transportu kolejowego. Posiada doświadczenie jako członek zespołu doradców odpowiedzialnych za przeprowadzenie audytu prawnego due diligence oceniającego stan prawny spółek na potrzeby transakcji, obejmującego aspekty związane z oceną stanu prawnego przedmiotu transakcji w kontekście zawartych umów handlowych oraz toczących się postępowań sądowych, a także postępowań administracyjnych dla poszczególnych progów istotności. W swojej praktyce zawodowej:

 • świadczy doradztwo prawne w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także w kwestiach związanych z problematyką zamówień publicznych
 • przygotowuje, opiniuje i uczestniczy w negocjowaniu umów, zarówno o znaczeniu strategicznym, jak i z zakresu bieżącej działalności

Joanna Machelska – Krzyżowska

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych z branży logistycznej i transportu kolejowego, a także prowadzeniem postępowań sądowych mających na celu regulację stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Dotychczas, w ramach praktyki zawodowej, prowadziła także obsługę prawną jednostki budżetowej zajmującej się gospodarką mieszkaniową.

Iwona Czempiel

W Kancelarii zajmuje się doradztwem i obsługa prawną  przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych.

Działa jako:

 • doradca prawny i pełnomocnik procesowy w sądowych postępowaniach cywilnych w zakresie prawa lokalowego
 • pełnomocnik w postępowaniach sądowych w obszarach regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym w zakresie prawa spadkowego – w postępowaniach wieczystoksięgowych, w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych
 • doradca prawny i pełnomocnik procesowy w sądowych postępowaniach cywilnych w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
 • doradca prawny podczas sesji rady miejskiej, w szczególności w zakresie prawa samorządowego i finansów publicznych, prawa cywilnego, nieruchomości, w tym prawa lokalowego, prawa administracyjnego, budowlanego, prawa gospodarczego i prawa pracy
 • koordynator procesu due diligance w zakresie nieruchomości dotyczącego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży górniczej
 • doradca prawny grup kapitałowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, nieruchomości i prawa budowlanego, prawa pracy oraz postępowania sądowego, w tym postępowania cywilnego zmierzającego do egzekucji należności również od podmiotów europejskich
 • doradca prawny podmiotów z rynku mediów w zakresie prawa prasowego i prawa autorskiego

Bernadeta Czerwik

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się głównie tematami z zakresu prawa zobowiązań oraz bieżącą obsługą prawną spółek prawa handlowego w tym z branży badawczej i szkoleniowej, klubów sportowych, a także obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy wiążące się z zarządzaniem nieruchomościami i prawem lokalowym.  Doradza również w kwestiach bieżących, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach obsługi prawnej:

 • zajmuje się bieżąco obsługą spółek i stowarzyszeń
 • przeprowadza badania prawne nieruchomości
 • ma doświadczenie w postępowaniach sądowych dotyczących ustanowienia bądź stwierdzenia zasiedzenia służebności gruntowych i służebności przesyłu, a także w postępowaniach mających na celu uzyskanie rekompensaty za utracone mienie zabużańskie.

 

Bartłomiej Kruk

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w prowadzeniu procesów w sprawach cywilnych i gospodarczych. Doradca spółek prawa handlowego. Działa również jako:

 • pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, z zakresu szkód górniczych oraz roszczeń z tytułu przepisów prawa pracy, a także w sprawach z zakresu zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • uczestnik zespołów prowadzących audyty prawne due diligence poprzedzające transakcje zbycia oraz procesy przekształceń spółek

Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności koncesji i pozwoleń na prowadzenie działalności regulowanej oraz w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie geologicznym i górniczym, a także w sprawach dotyczących sporów sądowych.

Artur Syrowy

W Kancelarii specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, geologicznym i górniczym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym w szczególności z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych (tzw. szkód górniczych), wypadków przy pracy oraz sporów dotyczących procesów budowlanych. Doradzał w przygotowaniu i realizacji projektów dotyczących restrukturyzacji przemysłu wydobywczego i energetycznego.

Działa jako:

 • doradca spółek prawa handlowego, w tym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, fundacji  i stowarzyszeń
 • doradca przedsiębiorców we wszystkich aspektach prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego
 • reprezentant inwestorów, wykonawców oraz podwykonawców w sporach powstałych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

Agata Majewska

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorców, w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in.: w przedmiocie nierównego traktowania, dyskryminacji, mobbingu, roszczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę. Prowadzi doradztwo w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności współdziałania z przedstawicielami pracowników, restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych, zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

 • zajmuje się opracowaniem i wdrażaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, m.in.: regulaminów pracy, wynagradzania, procedur antymobbingowych
 • zapewnia kompleksowe wsparcie w procesie wdrażania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • prowadzi audyty zgodności z zakresu prawa zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych
 • doradza w procesach stosowania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy i w relacjach ze związkami zawodowymi, w tym w zakresie stosowania monitoringu w miejscu pracy, udostępniania danych osobowych pracowników podmiotom trzecim oraz innych form przetwarzania danych osobowych pracowników
 • prowadzi liczne szkolenia i webinar’y z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych
 • doradza spółkom i członkom organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie