Michalina Cykowska

W swoje praktyce zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym w sprawach zapewnienia zgodności podejmowanych przedsięwzięć biznesowych z prawem oraz minimalizowania ryzyka związanego z działalnością na rynku.
Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie kompleksowej obsługi korporacyjnej spółek, obejmującej bieżące doradztwo prawne, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, przygotowywanie oraz opiniowanie umów z zakresu prawa handlowego i cywilnego. Prowadzi także postępowania rejestracyjne oraz wieczystoksięgowe. Zajmuje się również opracowywaniem strategii i argumentacji w toczących się sprawach sądowych oraz reprezentuje klientów przed sądami i innymi organami władzy publicznej.

W ramach obsługi prawnej:

 • prowadzi kompleksowe doradztwo dla spółek, w tym doradza jednoosobowym spółkom Skarbu Państwa
 • występuje jako pełnomocnik w sporach sądowych, w tym reprezentuje przedsiębiorców górniczych w postępowaniach sądowych z zakresu szkód górniczych oraz postępowań z zakresu prawa pracy
 • prowadzi negocjacje i reprezentuje klientów w sporach przedsądowych

Piotr Wielgosz

W Kancelarii kieruje praktyką prawa pracy, jest także wieloletnim członkiem jej zespołu transakcyjnego. Działa jako doradca i koordynator prawny w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, obejmujących m.in. obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, zbycie udziałów/akcji, wydzielanie i zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstw, zawieranie porozumień kompensacyjnych, połączenia, podziały i przekształcenia spółek. Jest autorem i koordynatorem kilkunastu audytów oceniających stan prawny spółek prawa handlowego (due diligence) i stan prawny nieruchomości, w tym audytów dokonywanych pod kątem transakcji kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, w tym grup kapitałowych, występował między innymi jako:

 • koordynator prawny w zakresie stałej, kompleksowej obsługi prawnej jednego z kluczowych producentów branży automotive
 • doradca prawny przedsiębiorców przy planowaniu i zawieraniu kontraktów gospodarczych i rozwiązywaniu sporów korporacyjnych
 • doradca prawny spółek, członków organów przy zawieraniu umów związanych z zatrudnieniem, w szczególności kontraktów menedżerskich i umów o zarządzanie
 • doradca zarządów spółek w zakresie zbiorowego prawa pracy (jest współautorem kilkunastu porozumień zbiorowych)
 • doradca prawny przy tworzeniu systemów dystrybucji i/lub sieci sprzedaży
 • doradca prawny spółek przy pozyskiwaniu finansowania, zarówno kapitałowego jak i dłużnego, w szczególności poprzez emisję obligacji
 • pełnomocnik procesowy spółek i przedsiębiorców w sprawach gospodarczych i sprawach z zakresu prawa pracy

Doradza spółkom z udziałem Skarbu Państwa, przede wszystkim w obszarze ładu korporacyjnego i zarządzania mieniem państwowym. Doświadczony trener i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach o zasięgu ogólnopolskim.

Paweł Ślązak

W Kancelarii kieruje zespołem zajmującym się stałą obsługą podmiotów gospodarczych oraz prowadzeniem spraw odszkodowawczych i ubezpieczeniowych. Zaufany doradza prawny, ciągle poszukujący nowych rozwiązań. Na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo Klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych oraz grup kapitałowych. Działał m.in. jako:

 • koordynator obsługi prawnej grup kapitałowych z branży przemysłowej i okołogórniczej
 • doradca prawny spółek kapitałowych, w szczególności w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz zawierania i realizacji kontraktów gospodarczych
 • doradca prawny spółek i przedsiębiorców w obszarze pozyskiwania finansowania oraz odzyskiwania wierzytelności
 • doradca prawny spółek i przedsiębiorców w obszarze ustanawiania oraz egzekwowania zabezpieczeń rzeczowych i osobistych
 • koordynator audytów prawnych due diligence
 • doradca prawny w zakresie planowania, pozyskiwania oraz opracowywania strategii inwestycyjnych
 • pełnomocnik procesowy podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców w sprawach gospodarczych i ubezpieczeniowych
 • pełnomocnik procesowy osób fizycznych i przedsiębiorców w sprawach odszkodowawczych.

Mateusz Latosiński

Zajmuje się bieżącą, wszechstronną, jak i procesową obsługą prawną przedsiębiorców, w tym posiadających status instytutów badawczych oraz podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi także stałą obsługę prawną jednostek samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania nieruchomościami, jak i podmiotów z branży transportu kolejowego. W zakresie swoich działań:

 • sporządza oraz negocjuje kontrakty handlowe, w tym umowy o kluczowym znaczeniu dla działalności biznesowej Klienta, również z kontrahentami zagranicznymi
 • sporządza dokumenty korporacyjne spółek handlowych oraz reprezentuje Klientów Kancelarii podczas posiedzeń rad nadzorczych jak i zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
 • prowadzi bieżące, wieloaspektowe doradztwo dla Klientów Kancelarii w tematach dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, prowadzi także szkolenia w tym zakresie
 • jest współtwórcą analizy prawnej w przedmiocie dopuszczalności i warunków prowadzenia reklamy gier hazardowych dla największego podmiotu urządzającego gry losowe na terenie Polski

Martyna Wawszczak

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem procesów w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa nieruchomości i prawa pracy oraz zwolnień grupowych i spraw ubezpieczeniowych. Prowadzi obsługę prawną zarządów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych, zarządów nieruchomości komunalnych oraz obsługę podmiotów wykonujących prace na wysokościach. Opiniuje m.in. umowy  najmu, dzierżawy, służebności drogi koniecznej. Była członkiem zespołu procesowego w następujących postępowaniach sądowych:

 • w sprawie o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
 • w sprawie o odszkodowanie z tytułu mobbingu
 • w sprawie o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania pracownika przy wynagradzaniu
 • w sprawie o ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W obszarze doświadczenia zawodowego adwokat Martyny Wawszczak znajduje się również opiniowanie autonomicznych źródeł prawa pracy w zakresie procedur antymobbingowych i zapobiegania nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu w spółce komunalnej i przewozowej. Adwokat doradzała również w negocjacjach pomiędzy spółką kolejową a Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, w ramach przejęcia pracowników na podstawie art. 23 1 kp.

 

Magdalena Nawrocka-Stachoń

Powadzi obsługę prawną dużych przedsiębiorstw, w szczególności z branży górniczej i energetycznej, zapewniając w pełni profesjonalną pomoc odpowiadającą na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności przez Klientów. Na co dzień bierze udział w negocjacjach z kontrahentami. W swojej pracy zawodowej:

 • analizuje umowy, sporządza opinie prawne
 • doradza zarządcom nieruchomości oraz wspólnotom mieszkaniowym
 • wspiera wiedzą i dokłada najwyższej staranności, aby z uwzględnieniem obszarów działalności swoich Klientów, w pełni zabezpieczyć ich interesy prawne i gospodarcze

Magdalena Hajduk

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy związane z zarządzaniem nieruchomościami, w tym z funkcjonowaniem towarzystw budownictwa społecznego. Prowadzi doradztwo korporacyjne na rzecz przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. W swojej praktyce zawodowej realizuje między innymi następujący zakres usług:

 • reprezentuje klientów w negocjacjach warunków kontraktów handlowych
 • prowadzi doradztwo prawne na rzecz uczestników procesu budowlanego
 • prowadzi kompleksowe badania due diligence nieruchomości
 • opracowuje umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe oraz umowy deweloperskie
 • zajmuje się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzi postępowania dotyczące ustanawiania służebności gruntowych
 • reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych

Justyna Żalińska

W Kancelarii zajmuje się stałą obsługą podmiotów komercyjnych, w szczególności z branży budowlanej w zakresie opiniowania, analizowania i negocjowania kluczowych umów związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, a także procesowej ochrony interesów prawnych klienta z obszaru sporów gospodarczych. Doradza inwestorom na każdym etapie realizacji inwestycji. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz grup kapitałowych, w szczególności w:

 • prowadzeniu negocjacji i sporów przedsądowych
 • opracowywaniu strategii inwestycyjnych, doradzaniu klientom w sprawach zapewnienia zgodności podejmowanych przedsięwzięć biznesowych z prawem oraz minimalizowaniu ryzyka związanego z działalnością na rynku, a także tworzeniu i redagowaniu kontraktów gospodarczych
 • kompleksowym doradzaniu przy zakładaniu spółek prawa handlowego, reorganizacjach wewnętrznych i przekształceniach podmiotów gospodarczych
 • doradzaniu klientom w zakresie statutowej i biznesowej działalności spółek handlowych i ładu korporacyjnego, udzielaniu wsparcia prawnego organom spółek prawa handlowego podczas ich bieżącego funkcjonowania
 • uczestniczeniu w postępowaniach prowadzonych przed organami administracyjnymi oraz sądowymi.

Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych i ubezpieczeniowych; zajmuje się tematyką związaną z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną.

Jarosław Góra

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów działających w branżach kreatywnych, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element biznesu oraz w branży IT, gdzie prawo zderza się z nowymi technologiami. W szerokim zakresie swoich działań:

 • współpracuje z twórcami i artystami, producentami filmowymi, instytucjami kulturalnymi i organizatorami imprez, biurami architektonicznymi, interaktywnymi biurami projektowymi, producentami oprogramowania, twórcami stron i serwisów internetowych oraz innymi podmiotami z branży IT
 • doradza w sprawach związanych z kwestiami bezpieczeństwa informacji oraz informatyką śledczą
 • prowadzi sprawy sądowe, jako obrońca i pełnomocnik procesowy, w których istotną rolę odgrywa elektroniczny materiał dowodowy
 • szkoli z zakresu prawa autorskiego, bezpieczeństwa informacji, prawnych aspektów elektronicznego materiału dowodowego oraz informatyki śledczej (m.in. w ramach Akademii Informatyki Śledczej)

Bartosz Olszewski

W Kancelarii zajmuje się stałą obsługą podmiotów komercyjnych, w szczególności w zakresie negocjowania kluczowych umów oraz procesowej ochrony interesów prawnych klienta z obszaru sporów gospodarczych. Doradztwo prawne świadczy także podmiotom zagranicznym, realizującym swoje strategie inwestycyjne na terenie Polski.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze restrukturyzacji i reorganizacji spółek oraz grup kapitałowych w ramach:

 • procesów inwestycyjnych realizowanych z udziałem Funduszy Inwestycyjnych oraz spółek celowych, zarówno z perspektywy inwestora, jak i założyciela czy menadżera, także przy udziale start-upów
 • projektów M&A oraz akwizycyjnych typu share deal oraz asset deal
 • pozyskiwania finansowania dłużnego w ramach programu emisji obligacji oraz programu kredytowania nadrzędnego przy udziale konsorcjum instytucji finansowych
 • reprezentowania wspólników oraz menadżerów w ramach konfliktów korporacyjnych
 • przekształceń podmiotowych przedsiębiorców oraz przygotowywania planów sukcesyjnych
 • audytów prawnych due diligence