Strefa wiedzy

Prawo Cywilne

Wiedza, którą dzielą się nasi eksperci
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia i komentarze

Monitoring nieruchomości – aspekty prawne

Instalacja urządzeń umożliwiających monitoring nieruchomości, również prywatnych, zyskuje na popularności. Przepisy prawa nie regulują wprost zagadnień związanych z utrwalaniem obrazu budynków i jej okolicy, jednak z całą pewnością nie można twierdzić, iż zagadnienie to pozostaje poza kontrolą ustawodawcy.

Magdalena Hajduk

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany

Sejm 9 marca 2023 r. uchwalił przygotowany przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która po podpisie Prezydenta ogłoszona została 31 marca 2023 r. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ustawa ma na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań w sądach cywilnych. Większość przepisów wejdzie w życie już w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy, a zatem czas na przystosowanie się do nowej regulacji nie jest długi.

Anna Januszyk

Kaucja gwarancyjna, a kwota zatrzymana

Kaucja gwarancyjna i kwota zatrzymana, to zabezpieczenia, które mogą zawrzeć strony umowy o roboty budowlane w celu należytego ich wykonania. Instytucje te jednak często są ze sobą mylone, mimo, że ich funkcje są zgoła odmienne i różnice między nimi mają istotne znaczenie dla solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy.

Magdalena Hajduk

Umowa o dożywocie tylko wśród członków rodziny?

Na etapie uzgodnień międzyresortowych znajduje się obecnie projekt nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dożywocie. Zgodnie z propozycją zmian, ograniczony ma zostać krąg osób, które będą mogły zostać stronami umowy o dożywocie. 

Magdalena Hajduk

Nowa ustawa antylichwiarska

6 października 2022 r. Sejm przyjął ustawę antylichwiarską, czyli ustawę o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Obecnie poprawki do projektu zgłosił Senat. Nowy akt prawny ma być rewolucją w branży pożyczkowej. Głównym celem ustawodawcy jest między innymi wprowadzenie limitu kosztów pozaodsetkowych dla udzielanych pożyczek oraz objęcie kontrolą działalności instytucji pożyczkowych. Ma to nastąpić poprzez szereg działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i poprzez ingerencję ustawodawcy w stosunki cywilnoprawne.

Magdalena Hajduk

Zawezwanie do próby ugodowej – ważna zmiana od 30 czerwca

Zawezwanie do próby ugodowej, czyli wniosek o zawarcie ugody sądowej, od lat kojarzone było jako instytucja służąca przede wszystkim przerwaniu biegu terminu przedawnienia. Od dnia 30 czerwca 2022 r. wejdzie w życie ważna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która ograniczy tę praktykę

Magdalena Hajduk

Czy błąd terapeutyczny jest zawsze konsekwencją błędnie postawionej diagnozy?

Błąd terapeutyczny polega na niewłaściwym doborze sposobu leczenia lub jego nieprawidłowym przeprowadzeniu. Z racji tego, że do jego wystąpienia dochodzi już w fazie leczenia, często uznawany jest za konsekwencję popełnionego na wcześniejszym etapie błędu diagnostycznego. Niemniej jednak, nie zawsze błąd terapeutyczny będzie wynikiem źle postawionej diagnozy.

Izabela Nowak

Zmiany w prawie spadkowym

Postępowania sądowe zmierzające do nabycia spadku po zmarłym, należą do jednych z najbardziej przedłużających się postępowań. Przyczyniają się do tego zarówno rozbudowana regulacja ustawowa dotycząca kolejności spadkobrania, jak i trudności związane ze składaniem oświadczeń dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku przez rodziców małoletnich dzieci. Zapowiadana nowelizacja kodeksu cywilnego ma przeciwdziałać niektórym, najczęściej występującym przeszkodom w postępowaniach spadkowych.

Magdalena Hajduk