Innowacyjny podatnik cz.5. Ulga na sponsoring

Związek dotychczasowych artykułów publikowanych w serii Innowacyjny podatnik z szeroko pojętą twórczością w działalności gospodarczej nie budzi  wątpliwości. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, robotyzacji czy ekspansji na nowe rynki wpisuje się w program rozwoju innowacyjnej gospodarki, opartej o przemysł 4.0. Z tych też względów tzw. ulga na sponsoring, przewidziana w treści art. 18ee ustawy o CIT i art. 26ha ustawy o PIT, sprawia wrażenia rozwiązania całkiem niezwiązanego z dotychczas omawianymi tematami. Pierwsze skojarzenia na temat wspomnianej ulgi sugerują dofinansowanie działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie finansowania klubów sportowych.

Niemniej, bliższe zapoznanie się z ulgą na sponsoring naświetli jak istotne może mieć ona znaczenie dla innowacyjnych podatników.

 

Ulga na sponsoring – czym jest?

Ulga sponsoringowa została przewidziana w treści obu kluczowych ustaw podatkowych jako rozwiązanie umożliwiające dodatkowe odliczenie wydatków poświęconych na wsparcie sportu, kultury i edukacji. Aktualna treść przepisów pozwala na dodatkowe odliczenie 50% poniesionych wydatków, a więc na efektywne rozliczenie w rachunku podatkowym 150% poniesionej kwoty. Podobnie jak w przypadku wielu innych ulg podatkowych, kwota odliczenia w danym roku nie może przekroczyć wartości dochodu podatkowego.

W przeciwieństwie do wielu innych mechanizmów, ulga na sponsoring może być rozliczona wyłącznie w roku poniesienia wydatków. Oznacza to brak dodatkowego mechanizmu pozwalającego na rozliczenie jej w ciągu następnych 5 lub 6 lat podatkowych, w przypadku poniesienia straty. Ze zrozumiałych względów, w treści ulgi wskazano, że poniesione wydatki podlegają odliczeniu o ile nie zostały zwrócone podatnikowi lub odliczone od podstawy opodatkowania na podstawie innych przepisów (tzw. zakaz podwójnego finansowania).

Ulga na sponsoring – jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Zgodnie z istotą ulgi podlegają rozliczeniu wydatki na wsparcie określonych działań istotnych społecznie tj. sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki. W odniesieniu do każdej z wymienionych kategorii Ustawodawca przewidział zamknięty katalog wydatków dający preferencję podatkową.

Kluczem dla prawidłowego odliczenia ulgi staje się więc właściwe zidentyfikowanie ponoszonych przez podatnika wydatków. W przypadku wybranych wydatków Ustawodawca przewidział również szczególne wymogi formalne, od spełnienia których zależne jest prawo do rozliczenia ulgi.

Ze względu na obszerny charakter wszystkich możliwych do rozliczenia wydatków, w ramach niniejszego artykułu nie prezentujemy całego katalogu ustawowego. Dla podatników zainteresowanych prowadzeniem innowacyjnego przedsiębiorstwa kluczowe okażą się jednak formy wsparcia szkolnictwa wyższego oraz nauki.

Ulga na sponsoring – wspieranie nauki a finansowanie MBA

Katalog kosztów możliwych do rozliczenia w uldze na sponsoring (kosztów kwalifikowanych) w zakresie wsparcia szkolnictwa wyższego i nauki obejmuje:

1) Finansowanie stypendiów z ustawy o szkolnictwie wyższym w postaci:

  • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie przyznanego studentowi
  • stypendium naukowego przyznanego doktorantowi

2) Finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat związanych z:

  • studiami podyplomowymi
  • kształceniem specjalistycznym
  • kształcenie w innych formach

3) Finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów.

4) Finansowanie studiów dualnych.

5) Wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów.

Powołany powyżej katalog, stanowiący parafrazę treści właściwego przepisu[1], zawiera szereg punktów interesujących dla każdego dyrektora HR lub kierownika działu kadr. Nie wymaga bowiem głębszego omówienia fakt, że kluczowym czynnikiem do prowadzenia dowolnej działalności rozwojowej jest posiadanie wykształconej i ambitnej kadry. Wskazany powyżej katalog ustawowy stanowi zaś w znacznej mierze narządzie do uzyskania kwot wypłaconych z tytułu zatrudnienia nowych pracowników lub dofinansowania ich rozwoju.

Wartym podkreślenia pozostaje w szczególności pkt 2a z powyższej listy, który przewiduje możliwość dodatkowego rozliczenia sfinansowanych pracownikowi studiów podyplomowych. Jedną z najczęściej spotykanych sytuacji tego rodzaju może być finansowanie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania (tzw. MBA). Podobnie, istotnym mechanizm może stać się możliwość rozliczenia w kosztach podatkowych dodatkowych wartości z tytułu zatrudnienia studentów w ramach staży i praktyk (pkt 3).

Przeprowadzona powyżej wybiórcza analiza kosztów kwalifikowanych wskazuje, że omawiana ulga powinna pozostać w zakresie zainteresowania każdego podatnika zatrudniającego pracowników.

 

[1] Art. 18ee ust. 5 ustawy o CIT / art. 26ha ust. 5 ustawy o PIT;