Elektroniczny Dziennik Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) został wprowadzony do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzenie tego systemu to kolejny krok w kierunku pełnej cyfryzacji procesu budowlanego.

 

Czym jest dziennik budowy?

Dziennik budowy to najważniejszy dokument na budowie. Znajduje się w nim opis przebiegu robót budowlanych oraz wskazanie na wszelkie okoliczności i zdarzenia mające związek z ich wykonywaniem. Elektroniczny Dziennik Budowy zostanie uruchomiony 27 stycznia 2023 r. na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (TUTAJ). Inwestor będzie mógł wybrać, czy nadal chce prowadzić dziennik budowy w wersji papierowej, czy przejść na wersję elektroniczną, ale wybór ten będzie mieć tylko do końca 2029 roku, bowiem od 1 stycznia 2030 r. prowadzenie dziennika budowy w systemie EDB stanie się obowiązkowe. Dziennik budowy w postaci papierowej wydawany będzie zatem wyłącznie do dnia 31 grudnia 2029 r.

Jakie zmiany w przepisach?

W nowelizacji jasno wskazano, że o wydanie dziennika budowy (zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej) występuje inwestor. Dotychczas brak było jednoznacznej normy prawnej wskazującej, kto powinien wystąpić o wydanie dziennika budowy. Wydanie dziennika budowy następować będzie przez ostemplowanie przedłożonego przez inwestora dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej albo zapewnienie dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej. Właściwy organ zobowiązany będzie do wydania dziennika w terminie 3 dni od dnia wystąpienia o to przez inwestora.

Każdemu wydawanemu dziennikowi budowy, prowadzonemu w postaci elektronicznej, nadawany będzie w systemie EDB indywidualny numer. Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy, niezmiennie odpowiadać będzie kierownik budowy.

Zgodnie z nowelizacją, uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku będą:

  • uczestnicy procesu budowlanego;
  • geodeta uprawniony, wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa;
  • upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych, przy czym pracownik organu nadzoru budowlanego będzie potwierdzał swoją obecność na terenie budowy wpisem w dzienniku budowy.

Dostęp do EDB

W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej, inwestor będzie zobowiązany do udostępnienia tego dziennika w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom. Natomiast kierownik budowy albo kierownik robót będzie udostępniał dziennik w systemie EDB geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa oraz upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych wskazanych w ustawie.

Nowelizacja przewiduje również dostęp do dziennika budowy dla organów nadzoru budowlanego. Organom administracji architektoniczno-budowlanej, organom nadzoru budowlanego oraz innym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy zapewnia się dostęp do systemu EDB o charakterze stałym lub czasowym – na czas przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

Dostęp do systemu EDB o charakterze stałym przydzielany będzie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub podmiot przez niego upoważniony. Natomiast dostęp do systemu EDB o charakterze czasowym może nadać również organ, któremu przydzielono dostęp do systemu EDB o charakterze stałym.

Zakończenie budowy

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest obowiązany dołączyć m.in. oryginał dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej, a w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej numer tego dziennika. Jednak na etapie oddawania do użytkowania obiektu budowlanego, na inwestora nałożony został również obowiązek związany z przekazywaniem dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej – jeżeli dziennik budowy był prowadzony w postaci elektronicznej, przekazaniu podlegać będzie wydruk tego dziennika z systemu EDB lub nośnik danych zawierający dziennik budowy pobrany z systemu EDB.