Projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

W styczniu minął termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego system informacji o nieruchomościach (ZSIN). Projektowane rozporządzenie jest realizacją upoważnienia ustawowego wynikającego z Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

 

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

ZSIN funkcjonuje na podstawie art. 24b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i umożliwia między innymi:

 • prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
 • monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
 • wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi (takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności) w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
 • dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w art. 6268 4 k.p.c.;
 • weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w: księgach wieczystych, systemie PESEL, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków;
 • udostępnianie organom administracji publicznej oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych;
 • przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.

System ZSIN tworzy oraz utrzymuje Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – a więc wszystkimi tymi organami, które prowadzą lub nadzorują inne rejestry publiczne dotyczące nieruchomości.

Organy te, we współpracy z Głównym Geodetą Kraju, są zobowiązane do zapewnienia rozwiązań technicznych umożliwiających dostęp, za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, do danych zawartych w prowadzonych przez te organy rejestrach publicznych.

Sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, a także treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach określa Rada Ministrów w rozporządzeniu.

Nowy projekt

Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, jednak Rada Ministrów pracuje nad projektem nowego rozporządzenia.

W ocenie autorów nowego aktu wykonawczego, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych związanych z usprawnieniem działania systemu ZSIN, a zważywszy na obecny rozwój technologiczny, nie jest możliwe osiągnięcie zamierzonego celu bez wydania nowego rozporządzenia w przedmiotowej sprawie. Zmiany mają w sposób istotny wpłynąć na zapewnienie wysokiego poziomu kompletności danych zgromadzonych w ZSIN i na efektywniejsze ich wykorzystanie w gospodarce i administracji.

Głównymi założeniami nowego rozporządzenia w sprawie ZSIN jest:

 • dostosowanie modelu ZSIN do założonych funkcjonalności,
 • dostosowanie sposobu przekazywania danych do ZSIN zapewniającego ich kompletność dla całego kraju, niezależnie od stanu danych ewidencyjnych w powiatach,
 • usprawnienie mechanizmów komunikacji między powiatami a wydziałami wieczystoksięgowymi sądów rejonowych,
 • usprawnienie mechanizmów wykorzystania przez powiaty systemu Elektronicznej Księgi Wieczystej w procesie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • usprawnienie mechanizmów komunikacji między powiatami, a systemem PESEL i REGON w zakresie aktualizacji danych adresowych w ewidencji gruntów i budynków,
 • wprowadzenie zmian wynikających z postępu technologicznego w zakresie publikacji i udostępniania danych przestrzennych.

Projekt nowego Rozporządzenia planowo miał zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2021 roku, jednak opracowanie projektu wydłuża się i w dalszym ciągu czekamy na jego publikację.