Przewiń niżej

Pracownicy z Białorusi. Podstawy ich zatrudniania w RP

Dynamiczne zmiany na polskim rynku pracy, ale także burzliwa sytuacja polityczna na Białorusi skłaniają krajowych pracodawców do wspomagania swoich zespołów o obywateli zza wschodniej granicy. Działania te wspierane są w ostatnich miesiącach również przez polskie Ministerstwo Rozwoju, podejmujące prace nad wprowadzeniem ułatwień dla aktywności zawodowej obywateli Białorusi na terytorium Polski.

apl.adw. Krystyna Mazalik

Obecnie wiele wątpliwości wśród polskich przedsiębiorców budzi fakt, że Białoruś jako państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej ani EOG, pozostaje poza strefą swobody przepływu osób. Warto więc wiedzieć, jakie zasady i ułatwienia dotyczą kandydatów do pracy pochodzących z tego kraju.

 

Oświadczenie jako podstawa krótkoterminowego zatrudnienia

Polskie przepisy przewidują różne rozwiązania w zakresie zatrudniania obywateli państw trzecich (tj. spoza UE i EOG oraz Szwajcarii), biorąc pod uwagę charakter pracy, okres zatrudnienia oraz podstawę pobytu cudzoziemca na terytorium RP.

W stosunku do obywateli Białorusi – podstawą zatrudnienia terminowego jest w szczególności oświadczenie podmiotu zatrudniającego o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Instytucja oświadczenia stanowi istotne ułatwienie, gdyż pozwala na pominięcie etapu tzw. testu rynku pracy, polegającego na weryfikacji dokonywanej przez urząd pracy, czy potrzeby kadrowe pracodawcy mogą zostać zaspokojone na lokalnym rynku pracy, w ramach rekrutacji prowadzonej przez PUP.

Zatrudnienie w oparciu o oświadczenie możliwe jest, jeśli okres świadczenia pracy przez daną osobę nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a prace, które ma wykonywać nie dotyczą prac sezonowych, do wykonywania których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową. Zatrudnienie przekraczające pół roku wymagać będzie natomiast zezwolenia na pracę.

Należy jednak pamiętać, że niezależnie od podstawy zatrudnienia, cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP musi uzyskać tytuł do legalnego pobytu w Polsce. Chodzi tu przede wszystkim o wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy – w formie uprawniającej do wykonywania pracy. Podjęcie pracy przez cudzoziemca wyklucza natomiast wiza wydana w celu turystycznym.

 

Niezbędne kroki do legalizacji zatrudnienia

Zalegalizowanie zatrudnienia białoruskich pracowników wymaga dopełnienia następujących formalności:

  • złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do właściwego dla siedziby pracodawcy powiatowego urzędu pracy wraz z załącznikami – chodzi tu o dokument podróży cudzoziemca;
  • weryfikacji oświadczenia przez PUP;
  • wpisu oświadczenie do ewidencji – co nastąpić powinno co do zasady w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Istotnym jest, że poszczególne urzędy pracy mogą określać własne szczegółowe wytyczne dotyczące składania oświadczeń, dlatego przed ich złożeniem warto skontaktować się z właściwym dla rozpatrzenia danej sprawy PUP.

Zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi staje się podstawą do uzyskania przez cudzoziemca, w konsulacie polskim na Białorusi, wizy w celu wykonywania pracy.

Wpis do ewidencji oświadczeń wiąże się z określonymi obowiązkami po stronie pracodawcy. Dotyczy to w szczególności:

  • poinformowania na piśmie urzędu pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca;
  • zawarcia umowy z cudzoziemcem na warunkach określonych w złożonym wcześniej oświadczeniu;
  • przechowywania kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca przez cały okres zatrudnienia.

Niezależnie od tego, zatrudnionych obywateli Białorusi obowiązują standardy analogiczne jak polskich pracowników – dotyczy to zwłaszcza obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zasad udzielania urlopów, kierowania na badania z zakresu medycy pracy oraz zagwarantowania minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co ważne, zabronione jest żądanie od obcokrajowca jakichkolwiek opłat w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania dokumentu uprawniającego go do wykonywania pracy. Takie działania zagrożone są grzywną od 3.000 do 30.000 zł.

 

Nie tylko zatrudnienie pracownicze

Procedura oświadczeniowa to nie tylko samodzielna podstawa zatrudnienia, ale również ułatwienie dla późniejszego procesu ubiegania się o pozwolenia na pracę tego samego pracownika. Pozwala ona na zatrudnienie pracownicze, jak i w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Jednak ww. formy nie wyczerpują możliwej współpracy przez obywateli Białorusi z polskimi organizacjami. Może ona opierać się również na współpracy przedsiębiorców obydwu państw, czy to poprzez tworzenie oddziałów białoruskich przedsiębiorstw na terytorium RP, czy też poprzez świadczenie usług na zasadach określonych w wiążącej Polskę z Białorusią umowie międzynarodowej. Szczegółowe zasady w tym zakresie określają zarówno polskie jak i białoruskie przepisy oraz porozumienia zawierane na szczeblu międzynarodowym.

 

Kategoria: Prawo pracy

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij