Przewiń niżej

Do grudnia administracja publiczna w trybie zdalnym

Od 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. urzędy administracji publicznej przechodzą w tryb pracy zdalnej. Podstawą nowego trybu jest nowela rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[1]. Wprowadzona zmiana oznacza, że system pracy zdalnej w administracji jest obecnie obowiązkiem, a nie jedynie możliwą formą prawną świadczenia pracy.

apl.adw. Marta Lazar

 

 

 

Kogo dotyczy regulacja?

Zgodnie z przywołaną regulacją osoby kierujące takimi jednostkami polecają swoim pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Rozwiązanie to dotyczy:

  • urzędów administracji publicznej – a więc w szczególności urzędów gmin, urzędów skarbowych, jednostek ZUS, urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich;
  • jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym – tj. m.in. szkół, burs, bibliotek, domów pomocy społecznej, miejskich ośrodków pomocy rodzinie.

Wyłączone z możliwości pracy zdalnej zostały sądy i prokuratury – niezależnie od charakteru pracy osób w nich zatrudnionych. Tym samym w jednostkach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości praca zdalna opierać może się wyłącznie na ogólnych zasadach określonych w art. 3 ustawy COVID-19[2], a więc w drodze polecenia pracodawcy.

 

Praca zdalna nie oznacza zamknięcia urzędów

Co istotne, nowe przepisy nie wprowadzają zakazu prowadzenia działalności przez jednostki w nich wskazane. Wynika to wprost z rozporządzenia, które podkreśla konieczność zapewnienia ciągłości działania urzędów i jednostek. Praca zdalna może być w nich wyłączona, gdy nie jest możliwa z uwagi na obowiązek zapewnienia pomocy obywatelom lub realizacji innych zadań niezbędnych ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki.

Tym samym, ustalenie czy zachodzi podstawa i warunki wprowadzenia zarówno pracy zdalnej, jak i wyjątku od niej wymagać będzie każdorazowo analizy pod kątem organizacyjnym osób uprawnionych do decyzji w tym zakresie. Dotyczy ona:

-      z jednej strony tego, iż zgodnie z ustawą COVID-19 praca zdalna może być zlecona, o ile:

  • pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do świadczenia pracy w tym trybie i pozwala na to rodzaj jego obowiązków;
  • co do zasady – o ile pracodawca zapewni mu odpowiedni sprzęt i urządzenia do wykonywania pracy z domu.

-      z drugiej zaś, że jej polecenie nie może ograniczać usług świadczonych przez daną jednostkę w zakresie zleconych jej zadań, jak równie pomocy interesantom.

Tym samym kluczowa staje się odpowiednio zaplanowana praca całego urzędu lub jednostki. W tym zakresie istotnymi narzędziami mogą okazać się w szczególności nie tylko coraz bardziej powszechny w wielu organizacjach model pracy hybrydowej, ale również wynikająca z art. 42 § 4 KP możliwość czasowego (do 3 miesięcy w roku kalendarzowym) powierzenia pracownikowi innej pracy niż wynikająca z podstawy jego stosunku pracy, o ile będzie ona odpowiadała jego kwalifikacjom i nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia.

Ostatnie z ww. rozwiązań jest o tyle użyteczne, gdyż nie wymaga uzgodnienia z pracownikiem ani uzasadnienia. Może być wydane w dowolnej formie, przy czym optymalnych rozwiązaniem jest jego pisemna forma. Przede wszystkim pozwoli ono jednak na ewentualne rotowanie pracowników w niezbędnym zakresie w taki sposób, by zapewnić nieprzerwaną dostępność placówek dla interesantów.

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1931)

[2] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Kategoria: Prawo pracy

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij