Przewiń niżej

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

Bernadeta Czerwik

W dniu 9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała nowe Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zdecydowana większość nowych przepisów weszła w życie już w sobotę, 10 października.

Wobec wciąż utrzymującej się znacznej liczby zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, rząd zdecydował się na ponowne wprowadzenie restrykcji na terenie całej Polski, w postaci objęcia całego kraju obszarem tzw. strefy żółtej. W poszczególnych obszarach kraju, gdzie obowiązuje tzw. strefa czerwona ograniczenia są nieco większe.

 

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Zgodnie z § 27 Rozporządzenia, do odwołania ustanawia się na terenie całego kraju obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej:

a) w środkach transportu publicznego, np. busy, tramwaje, autobusy, pociągi;

b) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych;
 • na terenie nieruchomości wspólnych, np. klatki schodowe w blokach;
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii oraz usług (w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu), a także obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (na straganach).

 

WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU ZASŁANIANIA UST I NOSA

W Rozporządzeniu znalazł się szeroki katalog wyłączeń sytuacji czy katalog osób, które z powszechnego obowiązku zasłaniania ust i nosa zostały zwolnione. Obowiązku określonego powyżej, nie stosuje się w m. in. przypadku:

a) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem do 5 roku życia, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie, np. małżeństwa, rodziny z dziećmi itd.;

b) dziecka do ukończenia 5. roku życia;

c) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

 • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych albo niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

d) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

e) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli kierowca oddzielony został od pasażera, np. za pomocą przegrody;

f) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;

g) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;

h) osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;

i) jazdy konnej;

j) personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota;

k) uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej;

l) podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

 

PROWADZENIE OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI

 • Prowadzenie dyskotek, klubów nocnych i innych podmiotów, których działalność polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia w zamkniętym pomieszczeniu – zakazane w całej Polsce, w obu strefach. Dotychczas zakazane było jedynie w strefie czerwonej, teraz zakaz rozszerzono również na strefę żółtą.
 • Prowadzenie hoteli, moteli, domów wczasowych – dozwolone w obu strefach. Przy czym zorganizowanie dyskoteki, imprezy w takim miejscu jest zakazane.
 • Prowadzenie salonów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu czy piercingu – dozwolone, przy czym w salonie może przebywać jedynie obsługa i obsługiwani klienci. Jeśli klient wymaga obecności opiekuna, dopuszcza się również jego obecność.
 • ! Zakazane jest organizowanie w strefie czerwonej imprez związanych z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania. W strefie żółtej organizacja takich wydarzeń jest dozwolona, pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. 
 • Prowadzenie działalności gastronomicznej (puby, restauracji, knajpy) – w każdej ze stref jest dozwolone, pod warunkiem, że: klienci zakrywają usta i nos aż do zajęcia miejsca przy stoliku, obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa stale i nadal obowiązuje limit 1 osoba na 4 m2. ! Oprócz powyższego, w strefie czerwonej prowadzenie takiej działalności może odbywać się jedynie w godzinach od 6:00 do 22:00. Nie wyklucza to jednak prowadzenia przez taki podmiot z branży gastronomicznej tzw. dowozu posiłków, poza tymi godzinami.

 

WYDARZENIA SPORTOWE I ROZRYWKOWE

1) Prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej – jest dopuszczalne, pod warunkiem, że:

 • z basenów i aquaparków korzysta max 75% obłożenia obiektu, a na widowni udostępniono co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie - z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m - z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności;
 • wydarzenia mogą się odbywać, pod warunkiem, że uczestniczy w nich maksymalnie 150 osób;
 • nie można organizować imprez tanecznych, dyskotek.

2) Prowadzenie siłowni, klubów i centrów fitness – jest dozwolone w każdej ze stref, przy czym:

 • w strefie czerwonej - na siłowniach, klubach i centrach fitness może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 10m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi,
 • w strefie żółtej - na siłowni lub w klubie znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

3) Zawody sportowe w strefie czerwonej mogą odbywać się, ale bez udziału publiczności.

4) Wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe – tj. wystawianie spektakli w teatrach, seanse kinowe, mecze sportowe – są dopuszczalne pod warunkiem, że:

W strefie żółtej:

a) odbywają się w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;
 • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.                                                                                                    

b) odbywają się na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) pod warunkiem:

 • udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie,
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m,
 • z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
 • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

c)  odbywają się na otwartym powietrzu pod warunkiem:

 • zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób;
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5m;
 • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób;
 • zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób;
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m;
 • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

W strefie czerwonej:

a) odbywają się w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc;
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami, zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

b)  odbywają się na otwartym powietrzu pod warunkiem:

 • zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób;
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m;
 • zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

 

ZASADY DOTYCZĄCE ZAKAZU ZGROMADZEŃ

Na terenie całego kraju, nadal zakazuje się organizowania dyskotek oraz prowadzenia działalności przez kluby nocne.

Osoby uczestniczące w jakichkolwiek zgromadzeniach obowiązane są do realizowania obowiązku zakrywania ust i nosa. Przy czym należy pamiętać, że zakazane jest organizowanie zgromadzeń:

 • w strefie czerwonej – powyżej 50 osób;
 • w strefie żółtej – powyżej 75 osób (UWAGA! Do 16.10 dozwolone jest organizowanie np. wesel, komunii, czy konsolacji do 100 osób, od 17.10 limit ten wynosi 75 osób);
 • na pozostałym terytorium kraju – powyżej 150 osób.

We wskazane limity uczestników nie wliczana jest obsługa takiego spotkania czy imprezy. Na obszarze czerwonym uczestnicy imprez, spotkań okolicznościowych, np. wesel i komunii mają obowiązek zakrywania ust i nosa stale, aż do momentu zajęcia miejsca przy stole, w związku ze spożywanym posiłkiem czy napojami.

Msze święte oraz spotkania organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych, mogą się odbywać, jednak istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez wszystkich uczestników takich wydarzeń, z wyłączeniem osób sprawujących kult, przy spełnieniu określonych wymogów:

a)  w strefie czerwonej – tylko wtedy, jeżeli zgromadzenie odbywa się:

 • wewnątrz budynków, np. w kościołach, kaplicach, sanktuariach, domach rekolekcyjnych – uczestniczyć może maksymalnie 50% obłożenia danego budynku (wyłączając osoby sprawujące posługę) wraz z obowiązkiem zakrywania ust i nosa;
 • na zewnątrz, bez względu na odległość między sobą, uczestnicy muszą realizować obowiązek zakrywania ust i nosa.

b) na pozostałym obszarze kraju – pod warunkiem, że w budynkach, uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa (z wyłączeniem osób sprawujących posługę), zaś przy spotkaniach na zewnątrz zachowują wobec siebie dystans 1,5 metrowy lub zakrywają usta i nos.

 

 

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij