Przewiń niżej

CZY NA BUDOWIE JEST KIEROWNIK?

Magdalena Hajduk

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego to dwaj kluczowi uczestnicy procesu budowlanego. Inwestor w ramach każdej realizowanej inwestycji ma możliwość ustanowienia obydwu lub jednego z nich. Prawo budowlane wskazuje jednak przypadki, w których ustanowienie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe.

 

 

 

KIEROWNIK BUDOWY

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy między innymi:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
 • zorganizowanie budowy;
 • kierowanie budową obiektu w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami (w tym techniczno-budowlanymi) oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego - kierownik dokonuje zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczy w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad.

Kierownik budowy ma prawo do występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Kierownik budowy ma prawo i obowiązek wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia. Wówczas zawiadamia o tym właściwy organ,  a następnie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych  z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Kierownika budowy powołuje wykonawca robót budowlanych, niemniej to na inwestora Prawo budowlane nakłada obowiązek jego powołania przed rozpoczęciem robót budowlanych w przypadku:

 1. robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę;
 2. budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e pr. bud.;
 3. przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a pr. bud.;
 4. robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4 pr. bud.;
 5. robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 pr. bud.

Inwestor przekazuje kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy między innymi:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych z uwzględnieniem tego, czy stosowane przy wykonywaniu tych robót są odpowiednie wyroby budowlane;
 • weryfikacja i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
 • uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;
 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych. Inspektor przekazuje obiekty do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo między innymi wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych.

Inspektor może żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Inwestor ma natomiast dodatkowo obowiązek ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego  w przypadku:

 1. gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy;
 3. robót budowlanych objętych decyzją, o której mowa w art. 51 ust. 4;
 4. obiektów budowlanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2, a zatem w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie art. 42 pr. bud., Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyłączyć, w drodze decyzji, obowiązek ustanawiania kierownika budowy, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

W przywołanym przepisie ustawodawca posłużył się zwrotami nieostrymi. Znaczenie określenia „nieznaczny stopień skomplikowania” danych robót wymagał będzie analizy w każdej indywidualnej sprawie. Ustalenie, czy w sprawie zachodzą „inne ważne względy” uzasadniające odstąpienie od nakazu ustanowienia kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego również wymagać będzie uznaniowego podejścia organu.

Obecnie, w związku z nowelizacją Prawa budowlanego, jaka weszła w życie 19 września, niektóre obiekty budowlane wskazane w wyżej wymienionym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury obecnie mogą być realizowane w trybie zgłoszenia, co jednak nie eliminuje obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Kategoria: Prawo budowlane

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij