Przewiń niżej

ROSZCZENIA PODRÓŻNEGO W ZWIĄZKU Z NIEWYKONANIEM LUB NIENALEŻYTYM WYKONANIEM UMOWY PRZEZ ORGANIZATORA TURYSTYKI

Mateusz Latosiński

Sezon wakacyjny w pełni. Odliczamy dni do upragnionego urlopu, który pozwoli odetchnąć od codziennych obowiązków. Część z nas wybiera jak zawsze wypoczynek zorganizowany.

Uczestnicy zorganizowanych imprez turystycznych podczas wyboru organizatora wypoczynku najczęściej kierują się jego renomą. Taki wybór zapewnić ma, jak najwyższe prawdopodobieństwo, iż podczas wyjazdu wszystko pójdzie zgodnie z planem, a wszelkie niedogodności zostaną jak najszybciej usunięte.

Co jednak, kiedy coś pójdzie ,,nie tak’’ ?

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA TURYSTYKI, A OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

Zgodnie z dyspozycjami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, i to bez względu na to czy usługi te mają być wykonane przez niego samego czy też przez innych dostawców usług turystycznych (np. jego podwykonawców).

Co niezwykle istotne, organizator turystyki winien zostać poinformowany przez podróżnego niezwłocznie o zaistniałych niezgodnościach usługi turystycznej z zawartą umową. Oczywiście najlepiej, aby poinformowanie to nastąpiło natychmiast po stwierdzeniu owej niezgodności – w przeciwnym razie podróżny może narazić się na zarzut przyczynienia się do zwiększenia lub powstania niezgodności.

 

1. Niezgodność z umową

Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej - organizator turystyki jest obowiązany usunąć niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. Jeżeli organizator turystyki nie usunie stwierdzonej niezgodności, podróżny nabędzie roszczenia odszkodowawcze, o których niżej.

Przez niezgodność usługi z umową należy poczytać np. wielkość pokoju lub pakiet wyżywienia.

W przypadku nieusunięcia niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego - podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Jednocześnie podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.

 

2. Niewykonywanie usług

Organizator turystyki, który nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy:

  • jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze;
  • gdy jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej - organizator turystyki przyznaje podróżnemu jednocześnie odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.

Podróżny jest zarazem uprawniony do:

  • odrzucenia zaproponowanego świadczenia zastępczego wyłącznie gdy nie jest one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej lub jeżeli przyznana jednocześnie obniżka ceny jest nieadekwatna (zbyt niska);
  • uzyskania obniżenia ceny, odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej w przypadku braku możliwości zaoferowania świadczenia zastępczego dla niego, gdy je wcześniej odrzucił.

Ostatecznie, w przypadku gdy niezgodność (rozumiana także jako niewykonanie usług) istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego - podróżny ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie. W takim przypadku, gdy impreza turystyczna obejmuje transport podróżnych, organizator turystyki jest obowiązany zapewnić powrót podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami.

 

3. Dalsze uprawnienia odszkodowawcze podróżnego

Zasadniczym uprawnieniem po stronie podróżnego, który nie przystał na usunięcie niezgodności lub też odrzucił świadczenie zastępcze oferowane przez organizatora turystyki - jest prawo do żądania obniżki ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność.

Należy mieć jednak na uwadze, iż nie w każdym przypadku podróżnemu będzie przysługiwać prawo do obniżki ceny, jak na przykład w sytuacji spowodowanej wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.

Poza prawem do żądania obniżki ceny podróżnemu przysługuje także prawo do odszkodowania za dalsze szkody (np. w sytuacji usunięcia niezgodności z umową usługi turystycznej we własnym zakresie, gdyby organizator nie usunął ich na żądanie podróżnego). Podróżny może także żądać zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Jednocześnie organizator będzie zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, gdy udowodni, iż:

  • winę za niezgodność ponosi podróżny,
  • winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć,
  • niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Co więcej, organizator, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych lub agent turystyczny ponoszą także odpowiedzialność odszkodowawczą wobec podróżnego za swoje błędy w rezerwacji - chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi podróżny lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

Warto także wiedzieć, iż roszczenia podróżnego o odszkodowanie i zadośćuczynienie przedawniają się z upływem 3 lat.

 

Podróżny powinien także dokładnie przeczytać umowę o udział w imprezie turystycznej, gdyż poza przypadkami, gdy przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, organizator turystyki może w treści umowy ograniczyć odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone na rzecz podróżnego – nie mniej niż do wysokości trzykrotności ceny za udział w imprezie turystycznej. Przy czym ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

Ostatecznie niezbędnym jest zwrócenie uwagi, iż podróżny nie może zrzec się w całości lub w części wyżej opisanych uprawnień, a postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorców turystycznych z podróżnymi lub oświadczenia podróżnego mniej korzystne dla podróżnych niż opisane postanowienia ustawy są nieważne.

 

Powyższy pakiet wiedzy warto spakować ze sobą na wakacyjne wojaże, licząc, że w praktyce nie okaże się ona niezbędna…

 

 

 

 

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij