Przewiń niżej

RESTRUKTURYZACJA Z TARCZĄ

Magdalena Hajduk

Podpisana w dniu 23 czerwca przez Prezydenta RP ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­19, zwana Tarczą 4.0, wprowadza nową procedurę dla przedsiębiorców, a mianowicie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. To szybkie i odformalizowane rozwiązanie ma ratować biznes dotknięty negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

 

 

Postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone w roku 2016, w drodze rozległej nowelizacji prawa upadłościowego. Wyróżniamy cztery jego rodzaje:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego, w każdym z przywołanych trybów, jest doprowadzenie do uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika oraz zabezpieczenie słusznych interesów wierzycieli.

 

RESTRUKTURYZACJA WEDŁUG TARCZY 4.0

Zgodnie z nową propozycją, przedsiębiorca będzie mógł otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne samodzielnie - bez konieczności występowania z wnioskiem do sądu. Odpowiednie zastosowanie będą miały tutaj przepisy ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, ale z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w Tarczy 4.0.

 

Umowa z doradcą restrukturyzacyjnym

Aby otworzyć postępowanie przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, pełniącym rolę nadzorcy układu. Następnie przedsiębiorca będzie musiał przygotować propozycje układowe oraz spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych i przekazać je nadzorcy układu.

 

Obwieszczenie o otwarciu postępowania

Kolejnym krokiem będzie zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Co istotne, dzień publikacji obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Obwieszczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę,
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres,
  • numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
  • oświadczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu,
  • imię i nazwisko nadzorcy układu albo nazwę spółki handlowej będącej nadzorcą układu oraz odpowiednio numer licencji nadzorcy układu albo numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wskazanie dnia układowego.

Od chwili publikacji obwieszczenia, nadzorca układu będzie miał 3 dni na zawiadomienie sądu właściwego do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu. Należy pamiętać, że przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z omawianej procedury tylko jeden raz.

Zalety otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego są dość rozległe. Obwieszczenie zapewni dotychczasowemu dłużnikowi ochronę przed prowadzonymi względem niego postępowaniami egzekucyjnymi, jego majątek nie będzie mógł zostać zajęty przez komornika. Trwające postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem zostaną bowiem zawieszone, a nowe nie będą mogły być wszczęte. Tożsama zasada dotyczyć będzie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń.

W czasie trwania postępowania, przedsiębiorca nie będzie mógł jednak dokonywać bez zgody nadzorcy układu czynności przekraczających zwykły zarząd. Zgoda będzie mogła zostać udzielona w ciągu 30 dni od dokonania czynności. W przeciwnym razie, czynność wykonana bez zgody nadzorcy będzie nieważna.

 

Układ z wierzycielami

Od dnia publikacji obwieszczenia, przedsiębiorca będzie miał 4 miesiące na zawarcie układu z wierzycielami. Układ taki jest rodzajem porozumienia obejmującego wskazanie warunków spłaty wierzytelności.

Przedsiębiorca będzie mógł zbierać od wierzycieli głosy w sprawie zatwierdzenia układu indywidualnie, niemniej nadzorca będzie mógł zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu przeprowadzenia głosowania nad układem, a jeżeli istnieją możliwości techniczne, to zgromadzenie będzie mogło odbyć się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Głosowanie w formie wideokonferencji obejmować będzie w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele będą mogli wypowiadać się w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia wierzycieli.

W ustawie wprowadzony został limit wynagrodzenia dla doradców pełniących rolę nadzorcy układu. Nie będzie mogło być ono wyższe od 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu.

Jeżeli jednak w ciągu tych czterech miesięcy nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu, postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa.

 

Kategoria: Prawo restrukturyzacyjne

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij