Przewiń niżej

Tarcza 4.0. Nowe rozwiązania w zamówieniach publicznych dla wykonawców

Magdalena Hajduk

W projekcie najnowszej specustawy koronawirusowej, czyli Tarczy 4.0, znalazły się zmiany w prawie zamówień publicznych. Nowe rozwiązania w sposób uprzywilejowany traktują wykonawców, a więc tę grupę, która w najbliższym czasie może mieć trudności z przebrnięciem przez procedury przetargowe oraz z terminową realizacją zobowiązań.

 

PRZETARGI BEZ WADIUM

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek żądania od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli przekracza tak zwane progi unijne.

Z chwilą wejścia w życie proponowanych zmian, zamawiający ma mieć możliwość, a nie obowiązek żądania wadium w przypadku przekroczenia progów unijnych. Rozwiązanie takie ma poszerzyć krąg wykonawców składających oferty przetargowe. Zlikwidowanie obowiązku wniesienia wadium zdejmie z wykonawców często trudny do zrealizowania przez nich warunek formalny umożliwiający wzięcie udziału w przetargu.

 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY W CZĘŚCIACH

Projekt Tarczy 4.0. przewiduje również zmianę zasad wypłaty wynagrodzenia wykonawcom, polegającą na tym, iż zamawiający zapłaci wynagrodzenie wykonawcom w transzach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego lub udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W takiej sytuacji:

  • zamawiający określi w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie poszczególnych części zamówienia. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie będzie mogła wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy;
  • jeżeli umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, zamawiający będzie mógł wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy;
  • proponuje się, aby zaliczka wypłacana wykonawcom nie mogła być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Dzięki temu sytuacja finansowa wykonawców będzie stabilna, a realizacja zamówienia, w razie utrudnień w uzyskaniu finansowania zewnętrznego, będzie nadal możliwa.

 

NIŻSZE ZABEZPIECZENIE

Obecnie, zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które to zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie, co do zasady może być to maksymalnie 10% ceny całkowitej.

Po proponowanych zmianach, zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizowanej w trybie zamówień publicznych ustalane będzie w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  • będzie można ustalić w wysokości większej (nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej), jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający ma obowiązek opisać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • zamawiający będzie miał również uprawnienie do dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zasady te, zgodnie ze specustawą, nie będą miały zastosowania do zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

 

WYNAGRODZENIA BEZ POTRĄCEŃ

Projekt wprowadza ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozwiązanie to zapewnić ma wykonawcom gwarancję wypłaty wynagrodzenia umownego w pełnej wysokości. Zamawiający, chcąc dochodzić od wykonawcy zapłaty kary umownej, w razie braku porozumienia z wykonawcom, zmuszony będzie skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, nie będzie miał natomiast prawa do odmowy wypłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia w pełnej wysokości.

 

OBOWIĄZKOWE ZMIANY W UMOWIE W RAZIE DOTKNIĘCIA WYKONAWCY PANDEMIĄ

W sytuacji, w której sytuacja związana z pandemią w jakiś sposób wpłynie na prawidłowe wykonanie umowy, strony będą zobowiązane do dokonania odpowiednich zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego. Nie będą wówczas wiązały stron postanowienia umowne niedopuszczające zmian umowy. Postanowienie to ma umożliwić wykonawcą realizację zobowiązania, bez ponoszenia negatywnych skutków, na przykład związanych z opóźnieniem w realizacji zamówienia, o ile opóźnienie miało związek z COVID-19.

 

OGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Obecnie zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Po zmianach, zamawiający będzie wszczynał postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu wyłącznie na stronie internetowej.

 

***

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do wszystkich realizowanych zamówień publicznych. Przepisy regulujące moment wejścia w życie nowej specustawy prawdopodobnie wprowadzą zasadę, zgodnie z którą do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian, stosować będzie się przepisy dotychczasowe.

 

 

 

Kategoria: Prawo zamówień publicznych

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij