Przewiń niżej

NOWY „PAKIET MIESZKANIOWY”

Magdalena Hajduk

Kilka dni temu Ministerstwo Rozwoju ogłosiło główne założenia projektu tak zwanego Nowego Pakietu Mieszkaniowego. Wejście w życie nowych przepisów Ministerstwo prognozuje jeszcze w tym roku. Program ten miałby wspierać rozwój mieszkalnictwa w naszym kraju, podejmując jednocześnie próbę zwiększania zasobów mieszkań komunalnych w gminach.

Głównymi beneficjentami nowych rozwiązań miałyby stać się samorządy, najemcy oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

 

 

WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW

Pierwszą ze zmian dedykowanych samorządom są wyższe granty dla gmin na budowę mieszkań komunalnych oraz na budowę mieszkań w TBS, o ile TBS działają na podstawie umowy z gminą. Dopłaty pochodzić miałyby z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie możliwe do uzyskania granty wynoszą 20% kosztów inwestycji. Mają jednak zostać podwyższone:

  • w przypadku TBS podwyższone do nawet 35%;
  • w przypadku budowy mieszkań komunalnych osiągnąć mogą 50% kosztów inwestycji

Środki te przeznaczone mogą zostać również na przedsięwzięcia, które polegać będą na remoncie mieszkań komunalnych. Przedsięwzięcia te będzie można połączyć z remontem części wspólnych budynków.

  • w przypadku budynków komunalnych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie wpisanym do tego rejestru, będzie można uzyskać jeszcze wyższe wsparcie, bo wynoszące 60% kosztów inwestycji;
  • wsparcie również na remont noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, zyskać będzie można 60% dopłatę.

Co istotne, mowa o finansowaniu inwestycji ze środków BGK, nie natomiast ich refinansowaniu, co stanowi znaczne ułatwienie dla gmin, ponieważ nie będą musiały angażować własnych środków, a dopłaty będą pokrywały bezpośrednio część kosztów inwestycji. Wsparcie to będzie bezzwrotne.

Propozycje Ministerstwa przewidują również finansowanie powierzchni wspólnych dla seniorów, które służyć będą zaspokajaniu potrzeb osób starszych. Przyczynić ma to się do zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

 

BENEFITY DLA NAJEMCÓW

Dla najemców rządzący proponują:

  1. Dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start";
  2. Dopłaty dla lokatorów mieszkań wynajmowanych przez gminę od inwestora, a następnie podnajmowanych lokatorowi.

Uczestnikami programu Program „Mieszkanie na start" realizowanego od 1 stycznia 2019 r. są prywatni inwestorzy, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz gminy, które współpracują   z inwestorem w tym zakresie. Obecnie dopłaty do czynszów mogą uzyskiwać gospodarstwa domowe, których dochody nie wystarczają do zakupu mieszkania, ale wystarczają do opłacania czynszu, co określane jest jako „zdolność czynszowa”

  1. Podwyższenie dodatków mieszkaniowych o kwotę dopłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie to adresowane miałoby być do najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Dopłata wynosić ma do 1500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75% czynszu. Dotyczyć ma to: najemców mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych oraz wynajmowanych od podmiotu prywatnego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r. Zarówno dodatek, jak i dopłata będą mogły zostać przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż od 1 marca 2020 r. Dodatek z dopłatą w dalszym ciągu byłby przyznawany na okres 6 miesięcy, ale dzięki temu mógłby zostać przeznaczony na uregulowanie zaległości czynszowych z poprzednich miesięcy.

Po zmianach próg dochodowy osoby ubiegającej się o dodatek będzie liczony od kwoty dochodu netto. Podstawą do ustalenia progu dochodowego na potrzeby ustalenia prawa do dodatku będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie dotychczasowy wskaźnik, tj. kwota najniższej emerytury.

Obecnie średnia wysokość czynszu dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy wynosi ponad 200 zł. Zgodnie z nowymi przepisami, dodatki mieszkaniowe mają zostać wyłączone spod egzekucji administracyjnej.

 

ZMIANY DLA TBS-ÓW

Rozległe zmiany zapowiadane są w zakresie działalności towarzystw budownictwa społecznego.

Jedną ze zmian mają być premie remontowe na budynki wielorodzinne, wchodzące w skład zasobu TBS, starsze niż 25 lat. Obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.

Zapowiadane są również tak zwane wakacje czynszowe dla lokatorów w TBS-ach. Obecnie najemca/partycypant otrzymuje zwrot wpłaconej partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego lokalu w przypadku zakończenia najmu i opuszczenia lokalu. Ministerstwo proponuje, aby najemcy sami decydowali, kiedy odzyskają swój wkład partycypacyjny. Zwrot partycypacji będzie możliwy również przed zakończeniem najmu, ponieważ najemcy będą mogli stopniowo zarachowywać wpłaconą partycypację na poczet wymagalnego czynszu, co obniży ich miesięczne zobowiązania względem TBS.

Ponadto w przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy, najemca będzie miał możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności. Z wnioskiem o zamianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności będzie można wystąpić po spłaceniu przez TBS kredytu zaciągniętego na inwestycję. Proponuje się, aby po 15 latach najemcy mieli możliwość zakupu mieszkania w TBS na własność.

 

Nowy „pakiet mieszkaniowy” to sporo zmian, mających na celu między innymi pomoc osobom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii SARS-CoV-2, zwłaszcza w zakresie wiążących ich umów najmu oraz wynikających z tego zobowiązań. Ze względu jednak na powszechny charakter rozwiązań ustawowych, projektodawca w założeniu zapewnić ma możliwość równego udziału w oferowanych formach wsparcia. Największą rewolucją są jednak zapowiadane zmiany w działalności towarzystw budownictwa społecznego. Te podmioty w perspektywie utracą bowiem możliwość samodzielnego ustalania zasad funkcjonowania, zwłaszcza w odniesieniu do decydowania o sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu TBS.

 

Kategoria: Prawo nieruchomości

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij