Przewiń niżej

TRZECI ETAP ZNOSZENIA OBOSTRZEŃ

Bernadeta Bąk

Wraz z nowym tygodniem rozpoczyna się trzeci etap znoszenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

Co w związku z tym zmienia się zgodnie z Rozporządzeniem wydanym przez Radę Ministrów w sobotę tj. 16 maja 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 878) - w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 

UTRZYMANE ZWOLNIENIE Z KWARANTANNY

Z obowiązku kwarantanny zwalnia się:

 • osoby przekraczające granicę Polski w ramach czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w kraju sąsiadującym;
 • uczniów i studentów, którzy zmuszeni są do przekraczania granicy w ramach nauki;
 • przedszkolaków objętych wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem;
 • dodatkowo osoby, które muszą odbyć testy diagnostyczne na obecności COVID-19. Zwolenie obejmuje także czas dojazdu niezbędny na wykonanie testów. Dojechać na wykonanie takich testów możemy jedynie własnym samochodem osobowym albo autem osób z nami wspólnie zamieszkujących.

! Z rozporządzenia zniknęło wyłączenie dotyczące osób wykonujących zawód medyczny czy pracujących m. in. w Domach Pomocy Społecznej. Również takie osoby - przekraczając granicę przy wykonywaniu swoich obowiązków zostały zwolnieni z kwarantanny.

 

OTWARTE RESTAURACJE, KASYNA, FRYZJERZY I KOSMETYCZKI

Z rozporządzenia zniknął zakaz dotyczący prowadzenia działalności związanej z przygotowywaniem i podawaniem posiłków, prowadzeniem kasyn, działalności fryzjerskiej czy kosmetycznej.

Dozwolone jest więc otwarcie: pubów, barów, restauracji, salonów fryzjerskich czy kosmetycznych – oczywiście z zachowaniem ściśle określonych wymogów.

 • w restauracji, barze, pubie czy jadłodajni kluczowe jest, aby na 4 m2 powierzchni przypadała 1 osoba. Dotyczy to również części gastronomicznych na stacjach paliwowych;
 • w kasynach może poprzebywać nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 (z wyłączeniem obsługi);
 • w salonach fryzjerskich i kosmetycznych przebywać może obsługa i obsługiwani klienci.

Szczegółowe zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

 

ODMRAŻANIE SPORTU

Wobec częściowego odmrożenia sportu w poprzednim etapie, o którym pisaliśmy TUTAJ -  przyszedł czas na otwarcie hal i sal sportowych.

Możliwe jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.

 

Dopuszcza się prowadzenie treningów:

 • na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik);
 • przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych;
 • na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich;
 • otwartych torach łuczniczych, wrotkarskich, rolkowych, gokartowych oraz kolarskich (w tym kolarstwa górskiego) oraz sketeparkach, torach gokartowych czy otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), otwartych obiektach do paintballu.

! Przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi. W przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie.

 

Dopuszczalna jest działalność sportowa prowadzona na:

 • kortach tenisowych - na jednym korcie mogą przebywać w tym samym czasie maksymalnie 4 osoby + trener (z wyłączeniem obsługi);
 • polach golfowych - przy jednym dołku może przebywać w tym samym czasie maksymalnie  6 osób korzystających z dołka golfowego (z wyłączeniem obsługi);
 • infrastrukturze zewnętrznej potrzebnej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji;
 • na otwartych i zamkniętych strzelnicach - na jednej osi strzeleckiej może przebywać w tym samym czasie liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich na tej osi i 1 trener korzystające z tego obiektu (z wyłączeniem jego obsługi);
 • na otwartych torach wyścigowych dla koni i psów - bez udziału publiczności;
 • ośrodkach i klubach jeździeckich przeznaczonych do jazdy konnej, w tym łącznie ze szkołą nauki jazdy konnej - na każdym parkurze lub rozprężalni może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tego parkuru lub rozprężalni (z wyłączeniem ich obsługi);
 • na salach i halach sportowych (z wyłączeniem siłowni, centrów i klubów fitness), na terenie których jest realizowane sportowe szkolenie klubowe oraz zajęcia sportowe - na terenie takiego obiektu może przebywać ograniczona ilość osób, z wyłączeniem obsługi, tj.: 12 osób i trener (dla obiektów o powierzchni do 300 m2), 16 osób i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 800 m2), 24 osoby i 2 trenerów (dla obiektów o powierzchni do 1000 m2), 32 osoby i 3 trenerów (dla obiektów o powierzchni powyżej 1000 m2).

 

Oprócz ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej dopuszcza się prowadzenie rozgrywek:

 • seniorskich piłkarskich, w drugiej i trzeciej lidze piłkarskiej oraz Pucharze Polski - bez udziału publiczności,
 • na pełnowymiarowych otwartych boiskach: piłkarskich, rugby, hokeja na trawie, futbolu amerykańskiego, baseballu. Przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 22 osoby i 4 trenerów (z wyłączeniem ich obsługi). Dopuszcza się ponadto możliwość podziału boiska, na dwie części z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m. Wówczas na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów (z wyłączeniem ich obsługi). A w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie.

 

NOWE ZASADY PRZEMIESZCZANIA SIĘ

1. Przy poruszaniu pieszym należy nadal zachować minimum 2 metrową odległość. W bliższej odległości mogą przebywać jedynie osoby sprawujące opiekę nad:

 • dzieckiem do ukończenia 13 roku życia;
 • osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

! Przy czym zasada ta nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

2. Przy korzystaniu z publicznych środków transportu (np. autobus, metro, pociąg) oraz prywatnych samochodów, którymi może poruszać się 9 osób - należy pamiętać, że środkiem tym może się poruszać, w tym samym czasie:

 • nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

3. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przemieszczać się samodzielnie.

4.Statkami pasażerskimi można przewozić także nie więcej niż wynosi połowa dopuszczalnej liczby pasażerów określona w dokumencie bezpieczeństwa statku.

 

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA

Do odwołania, nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

 

UTRZYMANY ZAKAZ PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, jak np. targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania - z wyłączeniem działalności związanej z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych.

2. Twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki - z wyłączeniem galerii sztuki w tym centrów sztuki oraz biur wystaw artystycznych (chyba, że te są zlokalizowane w Domach Kultury czy ośrodkach Kultury - wówczas zakaz obowiązuje nadal), tzw. kin pod chmurką czy prób w teatrze;

3. Związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach stacjonarnych.

4. Związanej ze sportem, działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na działalności klubów fitness, siłowni, basenów czy klubów tanecznych, a także działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej z wyłączeniem działań dotyczących ODMRAŻANIA SPORTU (powyżej).

5. Prowadzenia działalności przez agentów turystycznych i organizatorów turystyki czy działalności kosmetycznej na tzw. wyspach handlowych – w sklepach wielkopowierzchniowych:

Dozwolona jest natomiast sprzedaż czy świadczenie usług, innych niż wskazane powyżej na takich wyspach handlowych, o ile podlega ona specjalnym obostrzeniom, tj.:

 • lady prezentacyjne lub kasy są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów,
 • obsługa musi mieć zakryte ustaw i nos, za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych,
 • dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,
 • jednocześnie przy wyspie może być obsługiwana 1 osoba,
 • klienci muszą mieć zapewniony dostęp do rękawiczek jednorazowych lub środki do dezynfekcji rąk.

Aktualne pozostają obostrzenia dotyczące galerii handlowych  -  więcej pisaliśmy tutaj 

 

FUNKCJONOWANIE URZĘDÓW

Nadal do odwołania, urzędy wykonują jedynie te zadania, które mają na celu zapewnienie pomocy obywatelom.

Dopuszcza się jednak bezpośrednią obsługę obywateli. Przy czym w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu może przebywać jedynie jedna na osoba na jedno stanowisko, z wyłączeniem oczywiście osób obsługujących petentów - będzie to jednak możliwe dopiero od 25 maja 2020 r.

 

ZAKAZ ZGROMADZEŃ

Co do zasady zakaz zgromadzeń nadal obowiązuje, przy czym dopuszcza się spotkania rodzinne, zawodowe oraz spotkania 2 osób.

 

AKTUALNE POZOSTAJĄ RÓWNIEŻ PONIŻSZE OBOSTRZENIA

Związane z przekraczaniem granicy Polski, tj.:

1. Międzynarodowy transport kolejowy, wykonywany z przekroczeniem granicy polskiej wstrzymany do odwołania

2. Przekraczanie granicy i wjazd do Polski wymaga  przekazania Straży Granicznej określonych informacji (m. in. adres miejsca zamieszkania lub pobytu, miejsce odbywania kwarantanny czy numer telefonu) oraz odbycia obowiązkowej kwarantanny (14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy) wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi.

3. Nadal z obowiązku odbywania kwarantanny, w razie przekroczenia granicy zwolniony jest określony krąg osób, wykonujący czynności zawodowe. Aktualne pozostaje wyliczenie, które znajduje się TUTAJ 

Zakazane jest korzystanie z placów zabaw czy ogrodów jordanowskich, w jakich mają one place zabaw czy urządzeń do zabaw dzieci oraz tzw. siłowni na powietrzu znajdujących się w parkach. Zakaz ten nie dotyczy wykonywania czynności zawodowych.

Aktualne pozostają także ograniczenia związane z obrotem niektórymi towarami, wskazane TUTAJ 

 

 

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij