Przewiń niżej

JAK ZAGOSPODAROWAĆ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ?

Magdalena Hajduk

Obowiązek izolacji i nowych reguł funkcjonowania w społeczeństwie, zmienił nasze spojrzenie na komfort życia związany z miejscem, w którym mieszkamy. Eksperci są zgodni, że o ile przed wybuchem pandemii największą popularnością cieszyły się niewielkie mieszkania, to obecnie najbardziej poszukiwanymi nieruchomościami są domy wolnostojące oraz działki rekreacyjne, które wymagać będą indywidualnego zagospodarowania. Co zatem można wybudować na działce rekreacyjnej i jakie wymogi należy spełnić?

 

 

Rozpoczęcie oraz prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z ogólną zasadą, może odbywać się jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Określone obiekty można jednak wybudować omijając długotrwałą i zawiłą procedurę uzyskiwania decyzji administracyjnej w przedmiocie pozwolenia na budowę.

BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwolenia na budowę nie wymagają:

 • Wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Łączna liczba wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.
 • Wolnostojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2. Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
 • Altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).
 • Miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie.

Powyższe przedsięwzięcia nie wymagają jakiejkolwiek „aktywności” ze strony właściciela działki. Ponadto pozwolenia na budowę nie wymaga utwardzenie powierzchni gruntu, jednak tylko na działkach budowlanych. Na działkach zaklasyfikowanych jako działki rolne konieczne będzie uzyskanie takiego pozwolenia.

 

ROBOTY NA „ZGŁOSZENIE”

1. Prawo budowlane wyróżnia szereg inwestycji, które możemy postawić na działce po ich zgłoszeniu do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgłoszenie robót jest skróconą procedurą, która pozwala na przeprowadzenie inwestycji bez potrzeby uzyskiwania decyzji i pozwoleniu na budowę. Jedyną czynnością, jaką powinien wykonać inwestor, jest wysłanie do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) pisemnego zgłoszenia o zamiarze realizacji robót budowlanych.

Do inwestycji wymagających zgłoszenia na budowę zaliczamy mniej skomplikowane roboty budowlane, w mniejszym stopniu wpływające na otoczenie inwestycji. Pełny katalog tego rodzaju robót zawiera art. 30 ustawy prawo budowlane. Jako przykład wskazać można budowę wolnostojących:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (chodzi zatem o takie budynki, które nie spowodują ograniczeń w zabudowie sąsiednich działek);
 • parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2. Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • parterowych budynków rekreacji indywidualnej , czyli domków letniskowych, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2. Liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy również tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Należy wykonać je w terminie określonym w zgłoszeniu, o czym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

W przypadku inwestycji realizowanych „na zgłoszenie” nie jest wymagane przedkładanie organowi projektu budowlanego. Nie potrzebujemy również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

.

2. Wymogi formalne zgłoszenia

Zgłoszenie, zgodnie z wymogami formalnymi, przewidzianymi przez przepisy prawa budowlanego, powinno zawierać informacje dotyczące rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót budowlanych oraz planowanego terminu ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączy:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

DOMEK LETNISKOWY

Jeżeli decydujemy się nad budową domku letniskowego, to zanim przystąpimy do załatwiania formalności, a więc zgłoszenia - powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy działka, na której ma powstać obiekt, nadaje się do takiej zabudowy.

W tym celu należy zweryfikować:

 • czy gmina, na obszarze której leży działka, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 • czy interesujący nas obszar został w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakwalifikowany jako tereny rekreacji indywidualnej.

W przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej, możemy ruszać z budową takiego domku (o powierzchni do 35 m2). Jeżeli jednak teren ten został przeznaczony np. pod zabudowę mieszkaniową - projektowany domek letniskowy będzie musiał spełniać bardziej rygorystyczne wymogi, przewidziane dla budynków mieszkalnych.

Więcej informacji na temat budowy domku letniskowego - TUTAJ

 

DECYZJA ORGANU

Jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta) nie wniósł sprzeciwu do przedłożonego zgłoszenia budowy, można przystąpić do realizacji robót. Przyjmuje się wówczas, że zgłoszenie oraz planowana inwestycja odpowiadają prawu. Organ może również przed upływem 21-dniowego terminu wydać zaświadczenie, w którym wskaże, że nie występują podstawy do wniesienia sprzeciwu. Wówczas inwestor może przystąpić do realizacji robót, pomimo że termin na wniesienie sprzeciwu jeszcze nie upłynął.

Zdarzyć się jednak może, że organ po otrzymaniu zgłoszenia na budowę np. domku letniskowego może wnieść sprzeciw w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji przez organ w placówce pocztowej.

Organ może wnieść sprzeciw, jeżeli:

 • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 • w przypadku, który dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt już istnieje;
 • gdy wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy lub inne akty prawa miejscowego.

Poza wskazanymi przypadkami organ nie jest władny do sprzeciwienia się realizacji inwestycji. Jeżeli jednak realizacja robót budowlanych może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych lub wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich - organ może nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę pomimo, że ustawa przewiduje wyłącznie obowiązek zgłoszenia.

 

 

Kategoria: Prawo nieruchomości

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij