Przewiń niżej

INFORMATYZACJA POSTĘPOWAŃ UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU (?)

Mateusz Latosiński

Wraz z nurtem powszechnej informatyzacji procedur sądowych, która od marca 2020 r. objąć ma w całości procedury rejestrowe KRS, również w ramach postępowań dotyczących niewypłacalności dojść ma z końcem przyszłego roku (tak zakłada ustawodawca) do wprowadzenia infrastruktury informatycznej w postaci Krajowego Rejestru Zadłużonych. Na znaczeniu stracą także tradycyjne akta sprawy na rzecz akt prowadzonych w formie elektronicznej.

 

NA CZYM POLEGAĆ MAJĄ ZMIANY

 

I. Istotne dla uczestników postępowania dokumenty zamieszczane będą w systemie teleinformatycznym

Poza samą informacją o złożeniu w toku postępowania istotnych dla jego uczestników dokumentów, w systemie zamieszczane będą również odpisy tychże dokumentów. Jest to spore ułatwienie dla wszystkich uczestników postępowania, ponieważ dość często (w przypadku, gdy nie było obowiązku doręczenia na rzecz danego uczestnika postępowania stosownego dokumentu) zachodziła konieczność przejrzenia akt w siedzibie sądu.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych zamieszczane będą m.in.:

 • spis inwentarza majątku upadłego;
 • spis należności upadłego sporządzane przez syndyka;
 • rejestr składu i stanu masy upadłości;
 • sprawozdania z likwidacji majątku upadłego;
 • rejestr przychodów i wydatków masy upadłości jak i lista wierzytelności.

W odniesieniu do postępowań restrukturyzacyjnych, w rejestrze można będzie oczekiwać pojawienia się:

 • planu restrukturyzacyjnego;
 • spisu wierzytelności oraz wierzytelności spornych;
 • sprawozdań rachunkowych zarządcy/nadzorcy sądowego;
 • spisu inwentarza.

 

II. Wnoszenie pism procesowych oraz dokumentów możliwe wyłącznie w drodze elektronicznej

Doniosłą zmianę stanowi ustanowienie przez prawodawcę w ramach procedury upadłościowej i restrukturyzacyjnej obowiązku wnoszenia pism procesowych (w tym zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego) oraz dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej.

 • Pisma te winny być wnoszone z wykorzystaniem udostępnianych w systemie formularzy elektronicznych określonych przez Ministra Sprawiedliwości.
 • Dokumenty (w tym załączniki do pisma procesowego) winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo też powinny zostać uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Ustawodawca pozostawia także możliwość załączania dokumentów stanowiących załączniki do pisma procesowego również w formie zwykłych elektronicznych kopii (skan dokumentu) - pod warunkiem, iż oryginał dokumentu albo jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, zostanie złożony w sądzie w terminie 3 dni od wniesienia pisma w formie elektronicznej.

Jednocześnie istnieje kategoria uczestników postępowania (wierzycieli), którzy nadal będą posiadać możliwość wnoszenia pism z pominięciem systemu informatycznego obsługującego postępowania. Należą do nich m.in. wierzyciele, którym przysługują roszczenia ze stosunku pracy; wierzyciele alimentacyjni oraz wierzyciele z tytułu rent oraz odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

 

III. Zamieszczanie i doręczanie orzeczeń oraz informacji o terminach na ich zaskarżenie wyłącznie w systemie teleinformatycznym

Orzeczenia wydawane w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych mają być zamieszczane wyłącznie w systemie informatycznym obsługującym postępowanie. Wraz z zamieszczeniem orzeczenia w systemie pojawić ma się informacja o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia albo informacja o tym, że środek zaskarżenia nie przysługuje, co niewątpliwie ,,ułatwi życie’’ uczestnikom postępowania. Uczestnicy postępowania będą mieli zarazem dostęp do akt postępowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Ponadto, pisma oraz orzeczenia będą doręczane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przy czym nie dotyczy to pewnych kategorii wierzycieli (wskazanych powyżej), którzy nadal będą mogli składać pisma w formie ,,papierowej’’. Osoby te jednak będą mogły wybrać formę doręczeń elektronicznych za pośrednictwem systemu. Doręczenia elektroniczne nie będą także znajdowały zastosowania do pierwszego doręczenia dokonywanego na rzecz osób (fizycznych i prawnych, a także na rzecz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli nie wniosły one w sprawie żadnego pisma.

Jak nietrudno się domyślić, powyższe zmiany w zakresie sposobu doręczeń oraz obowiązek zamieszczania orzeczeń w systemie teleinformatycznym nie pozostaną bez wpływu na początek biegu terminu do ich zaskarżenia.

 • w odniesieniu do postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym, termin do ich zaskarżenia będzie biegł od dnia ich zamieszczenia postanowienia w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;
 • w przypadku, gdy postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega obwieszczeniu, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia;
 • gdy przepis ustawy nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia, biegnie od dnia doręczenia postanowienia.

Zaznaczyć należy także, gwoli zupełności, iż nieco innymi zasadami rządzić się procedura zaskarżania orzeczeń wydanych na posiedzeniu jawnym.

 

Niedostatecznie precyzyjnie zarazem jawi się uregulowanie przez ustawodawcę kwestii dostępu do dokumentów zamieszczanych w rejestrze w związku z tokiem postępowań. Krajowy Rejestr Zadłużonych w myśl ustawy ma mieć charakter jawny, a jej treść wprost wskazuje, iż  każdemu przysługiwać będzie prawo do zapoznania się z danymi w nim ujawnionymi. Pytanie, czy chodzi wyłącznie o dane stanowiące wyciąg z tychże dokumentów jak i informacje o ich złożeniu w toku postępowania z możliwością pełnego dostępu do ich treści wyłącznie dla uczestników postępowania, czy też dostęp od ich treści będzie nieograniczony dla literalnie każdego ? Obecne brzmienie przepisów szczegółowych zdaje się przemawiać za pierwszą interpretacją, jednakże na odpowiedź na to pytanie pozostaje oczekiwać co najmniej do grudnia przyszłego roku. Oczywiście o ile termin na wejście w życie rejestru, a zdeklarowany przez ustawodawcę zostanie przez niego dochowany…

 

Kategoria: Prawo restrukturyzacyjne Prawo upadłościowe

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij