Przewiń niżej

500+ dla niepełnosprawnych – komu należy się nowy dodatek?

Bernadeta Bąk

Już 1 października 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy[1], na mocy której osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, otrzymają nowe świadczenia pieniężne, zwane świadczeniem uzupełniającym.

Komu będzie ono przysługiwało oraz jakich warunków formalnych należy dopełnić, aby je otrzymać, o tym poniżej.

 

DLA KOGO NOWE ŚWIADCZENIE?

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom niepełnosprawnym:

  • obywatolom Polski zamieszkującym w Polsce;
  • obcokrajowcom, jeśli mają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, a są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
  • cudzoziemcom legalnie przebywającymi na terytorium Polski.

 

CO UPRAWNIA DO ŚWIADCZENIA?

Osoby wymienione powyżej, które mają ukończone 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o:

  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Co ważne, świadczenie uzupełniające przysługuje w/w osobom uprawnionym, które:

  • nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych,
  • albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno – rentowych[2], zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

Warto również zauważyć, że świadczenie uzupełniające nie będzie przysługiwało osobie która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, mimo że spełnia przesłanki do jego przyznania.

Co również ważne świadczenie uzupełniające wyłączone zostało spod egzekucji, nie będzie więc mogło zostać zajęte w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym. Nie może ulęgać również potrąceniom, oraz zwolnione zostało z podatku dochodowego.

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ NOWEGO ŚWIADCZENIA?

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Jednak miesięczna kwota nowego świadczenia i wszelkich innych świadczeń, o których mowa powyżej nie może przekroczyć łącznie 1600 zł. W sytuacji gdy, dana osoba otrzymuje tytułem wskazanych świadczeń ze środków publicznych np. kwotę 1250 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie odpowiednio pomniejszona, by łącznie nie przekraczać 1600 zł. W tym wypadku świadczenie uzupełniające wyniesie 350 zł.

 

OD KIEDY?

Świadczenie nie jest przyznawane z automatu! Aby go otrzymać należy złożyć wniosek w właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po rozpatrzeniu wniosku właściwy organ wyda w tej sprawie decyzję administracyjną, zarówno gdy odmówi przyznania danej osobie prawa do świadczenia jak i jeśli to świadczenie zostanie przyznane.

 

Przysługiwać będzie od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania. Nie może być to jednak wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono stosowny wniosek. Nie będzie więc tzw. wyrównania za poprzednie miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony np. dopiero w grudniu, będzie mogło zostać przyznane dopiero od grudnia.

 

 

 

 

 

[1] Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

[2] z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej bez względu na wiek, jeśli osoba stała się niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolna do pracy w okresie do ukończenia 16 roku życia, albo do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyła 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia

 

 

 

Kategoria: Prawo cywilne

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij