Przewiń niżej

Zasady zatrudniania uczniów od 1 września 2019 r.

Agata Majewska

Początek roku szkolnego wiąże się nie tylko z powrotem do szkolnych ławek. Dla części uczniów to również okres, w którym łączą wiedzę teoretyczną z nauką umiejętności praktycznych w wybranym przez siebie zawodzie. Istotne zmiany w tym zakresie wprowadza nowela Kodeksu Pracy, która weszła w życie 1 września 2019 r. Modyfikuje ona dotychczasowe zasady zatrudniania pracowników poniżej 15 roku życia oraz pracowników młodocianych, w tym przede wszystkim obowiązki pracodawców z tym związane.

Należy przypomnieć, iż pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Poza wyjątkami określonymi w przepisach Kodeksu Pracy zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 roku życia.

Wprowadzone zmiany poszerzają krąg osób ww. wyjątków. Wiąże się to z faktem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik młodociany, który nie posiada jeszcze kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony jedynie w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 2 KP). Jednocześnie uczeń, który kończy ośmioletnią szkołę podstawową, co do zasady ukończył już 15 lat lub ukończy je w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończy tę szkołę.

 

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA UCZNIÓW PONIŻEJ 15 ROKU ŻYCIA

Od nowego roku szkolnego, na zasadach określonych dla młodocianych, zatrudniona może zostać również osoba, która, pomimo tego, że nie ukończyła jeszcze 15 lat, zakończyła już naukę w ośmioletniej szkole podstawowej. Może to jednak nastąpić dopiero w roku kalendarzowym, w którym przekroczy ww. granicę wieku. Jak wskazuje ustawodawca, ma to umożliwić absolwentom 8-letnich szkół podstawowych, którzy w dniu ukończenia szkoły nie osiągnęli jeszcze wieku 15 lat, spełnianie obowiązku nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy, jako młodocianemu pracownikowi.

Osoby, które ukończyły naukę w szkole podstawowej, ale nie ukończą w obecnym roku szkolnym 15 lat, będą mogły być zatrudnione na zasadach określonych dla młodocianych, jednak wyłącznie w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

Uczniów poniżej 15 roku życia, którzy nie ukończyli jeszcze ośmioletniej szkoły - pracodawca będzie mógł zatrudnić na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

WAŻNE! Zatrudnienie dziecka tylko za zgodą opiekuna

Pracodawca chcący zatrudnić absolwenta szkoły podstawowej, który nie ukończył jeszcze 15 lat, musi najpierw uzyskać zgodę zawarcie umowy o pracę. Zgody takiej udzielić może wyłącznie rodzic lub opiekun prawny ucznia. Koniecznym jest również uprzednie uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oceniającej zdolność nastolatka do podjęcia pracy w określonym charakterze.

Co do osób poniżej 15 roku życia, które są w toku edukacji w szkole podstawowej, do zatrudnienia potrzebne jest również uzyskanie zezwolenia dyrektora szkoły, w której obwodzie mieszka ta osoba. Zgoda ta dotyczy częściowego spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, tj. w zakładzie pracy, w którym uczeń ma być zatrudniony.

 

ZMIANY W ZATRUDNIENIU UCZNIÓW POWYŻEJ 15 LAT

Zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy możliwe stało się również dla osób, które ukończyły co prawda 15 lat, jednak nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej. Ma to znaczenie zwłaszcza dla uczniów z niepełnosprawnościami, którzy, pomimo ukończonych 18 lat będą mogli kontynuować edukację, realizując przygotowanie zawodowe u pracodawcy jako pracownicy młodociani. Przyjęcie do pracy w takim charakterze nastąpić może jednak wyłącznie na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Osoby takie, po ukończeniu 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, będą mogły być zatrudnione na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończą tę szkołę.

 

SZCZEGÓLNE ZASADY ZATRUDNIANIA MŁODOCIANYCH

Przypomnijmy, że zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym towarzyszą szczególne warunki, określone przepisami Kodeksu Pracy. Dotyczą one w szczególności:

  • odpowiedniego stosowania do nich przepisów KP dotyczących umów o pracę na czas nieokreślony;
  • pory nocnej, która dla pracowników młodocianych przypada pomiędzy godzinami 2200 a 600, zaś dla wskazanych wyżej osób poniżej 15 roku życia - pomiędzy 2000 a 600.
  • obowiązku zwolnienia młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się;
  • przerwy w pracy obejmującej porę nocną, która powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.
  • prawa do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu, który powinien obejmować niedzielę;
  • prawa do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych już z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy.

Ich naruszenie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które naraża pracodawcę na krę grzywny w wysokości 1.000 zł do 30.000 zł.

 

Czemu służą zmiany?

Opisane zmiany w założeniu prawodawcy służyć mają przede wszystkim usprawnieniu funkcjonowania w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przejawem tego ma myć m.in. nacisk na przygotowanie uczniów do nabywania uprawnień branżowych już w trakcie nauki w szkole, a przez to zwiększenie szans przedsiębiorców na szybsze pozyskanie pracowników. Mają przyczynić się również do zwiększenia efektywności produkcji związanej z lepiej wykwalifikowaną i bardziej dostępną kadrą pracowniczą.

Kategoria: Prawo pracy

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij