Przewiń niżej

Jak zmienią się zasady weryfikacji członków organizacji związkowych ? Ostatnie dni na zastrzeżenia pracodawcy

Agata Majewska

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady określające reprezentatywność organizacji związkowych. Jednym z kluczowych czynników decydujących o statusie reprezentatywności związków jest liczba osób zrzeszonych w danej organizacji.

Co się zmienia?

 

 1. Miesiąc na zgłoszenie zastrzeżeń

Do 10 lipca 2019 r. zakładowe oraz międzyzakładowe organizacje związkowe po raz pierwszy miały obowiązek przedstawić pracodawcom informację o liczbie swoich członków, zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2019 r. Pracodawcy poddający w wątpliwość zadeklarowaną liczbę, mogą w ciągu 30 dni od jej podania zgłosić organizacji zastrzeżenia. W zależności więc od tego, w jakim terminie poszczególne organizacje wywiązały się ze swojego obowiązku, termin złożenia zastrzeżeń przez pracodawców mija najpóźniej 9 sierpnia 2019 r.

 

 1. Członkami związków nie tylko pracownicy

Zgodnie z nowymi regulacjami, członkami związku zawodowego mogą być już nie tylko pracownicy, ale także osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne, a nadto wolontariusze, stażyści i inne osoby, które wykonują osobiście pracę bez wynagrodzenia, jeśli możliwość taką przewiduje statut związku.

Jednak, jeżeli dana osoba, należy do więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej u tego samego pracodawcy, przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w takiej organizacji może ona być uwzględniona wyłącznie jako członek jednej - wskazanej przez siebie - zakładowej organizacji związkowej.

 

 1. Podwyższone progi reprezentatywności

Znowelizowane przepisy zmodyfikowały zakres podmiotów mogących zrzeszać się w organizacjach związkowych, ale również podniosły progi liczebności związków decydujące o ich reprezentatywności.

Obecnie, status zakładowej organizacji reprezentatywnej ma organizacja:

 • będące jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i zrzeszające co najmniej 8% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych                      u pracodawcy;
 • nie będące jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ale zrzeszające co najmniej 15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy – lub, gdy żadna z organizacji nie spełnia ww. warunków;
 • organizacja zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.

Reprezentatywną organizacją ponadzakładową jest zaś organizacja, która spełnia jedno z następujących kryteriów:

 • jest reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
 • zrzesza co najmniej 15% ogółu osób wykonujących pracę zarobkową objętych zakresem działania statutu, nie mniej jednak niż 10 tysięcy osób wykonujących pracę zarobkową,
 • zrzesza największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową, dla których ma być zawarty określony ponadzakładowy układ zbiorowy pracy.

 

 1. Weryfikacja statusu reprezentatywności przez pracodawcę

Podwyższeniu progów reprezentatywności towarzyszy przyznanie pracodawcom, ale również każdej innej działającej u nich organizacji związkowej - uprawienia do złożenia zastrzeżeń wobec zadeklarowanej liczby członków związku zawodowego. Zastrzeżenia te nie wymagają uzasadnienia kwestionowania liczby członków, ani przymiotu reprezentatywności. W razie ich złożenia, organizacja, której dotyczą, ma obowiązek w ciągu kolejnych 30 dni złożyć wniosek do sądu rejonowego - sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy o ustalenie liczby jej członków według stanu na 30 czerwca 2019 r. Orzeczenie sądu w tym przedmiocie powinno zapaść w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Istotnym jest, że brak współdziałania organizacji związkowej z pracodawcą polegający na niezłożeniu ww. wniosku do sądu, jak również nie złożenie przez nią co półrocznego oświadczenia o liczbie członków powoduje, że związek ten traci uprawnienia odpowiednio zakładowej lub ponadzakładowej organizacji związkowej, bądź też organizacji reprezentatywnej, do czasu wykonania tego obowiązku. Do odmowy przyznawania jej takiego statusu pracodawca ma również prawo w razie niepoinformowania go przez związek zawodowy o fakcie złożenia wniosku do sądu o ustalenie liczby członków z upływem terminu na jego złożenie.

O wszczęciu postępowania zainicjowanego wnioskiem organizacji związkowej pracodawca powinien zostać poinformowany przez właściwy sąd. To uprawnia go do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika, w tym aktywnego działania poprzez składania wniosków dowodowych, ustosunkowywanie się do twierdzeń związku zawodowego i dostęp do akt sprawy.

 

 1. Zmiany liczby członków w trakcie okresu sprawozdawczego

Nie mniej istotne, że jeśli w okresie pomiędzy złożeniem oświadczenia za okres kolejnego półrocza stan liczebności organizacji związkowej spadnie poniżej progów ustawowych, określających ją jako organizację zakładową, ponadzakładową lub reprezentatywną, fakt ten pozostaje bez wpływu na posiadane przez nią dotychczas uprawnienia.

Opisane regulacje mają na celu umożliwienie pracodawcom realnej kontroli nad zakresem działalności funkcjonujących u nich organizacji związkowych. Wiążę się to przede wszystkim weryfikacją zakresu uprawnień, jakie na podstawie przepisów Kodeksu Prac oraz stawy o związkach zawodowych przysługują tymże jednostkom m.in. w toku prowadzenia rokowań zbiorowych, wprowadzania regulacji zakładowych, czy zajmowanie stanowiska w indywidualnych oraz zbiorowych sprawach pracowniczych.

Kategoria: Prawo pracy

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij