Przewiń niżej

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) w praktyce

Mateusz Latosiński

Z początkiem 2010 roku do polskiej rzeczywistości prawnej wprowadzono elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), które zrewolucjonizowało i uprościło postępowanie cywilne w sprawach o zapłatę - wprowadzając nieco ,,świeżości’’ do systemu sądownictwa cywilnego.

W ramach elektronicznego postępowania upominawczego wniesienie pozwu następuje w formie elektronicznej za pośrednictwem specjalnego portalu (e-sad.gov.pl). Warunkiem korzystania z tej możliwości jest posiadanie aktywnego konta w systemie e - sądu, a także posługiwanie się podpisem elektronicznym.

Na co warto zwrócić uwagę podejmując decyzję o skorzystaniu z elektronicznego postępowania upominawczego (oczywiście poza brakiem obawy o rozlanie kawy na dokumenty pozwu, które właśnie mamy zamiar złożyć do sądu) ?

 

  1.  EPU właściwe także do dochodzenia roszczeń o wartości powyżej 75.000,00 zł

Co do zasady, sprawy dla których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 75.000,00 zł zarezerwowane są do właściwości sądów okręgowych - jednakże na mocy przepisu szczególnego kodeksu postępowania cywilnego, dla spraw gdzie wartość ta przekracza 75.000,00 zł, w których pozew złożono w formie elektronicznej wyłącznie właściwym pozostaje e - sąd. Oznacza to, iż w ramach EPU można dochodzić kwoty nawet do 100.000.000,00 zł (jedynym ograniczeniem jest obecnie funkcjonujący system e - sądu, który nie pozwala na wskazania wyższej wartości dochodzonego roszczenia).

 

  1. Niższa opłata od pozwu

W ramach EPU przy składaniu pozwu uiszcza się niższą opłatę stosunkową - wynoszącą 1,25 % wartości dochodzonego roszczenia (wartości przedmiotu sporu). W ,,tradycyjnym’’ postępowania o zapłatę opłata stosunkowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu (z wyjątkiem postępowania uproszczonego, gdzie opłaty wynoszą od 30 do 300 złotych). Minimalna opłata wynosi 30 złotych, zaś maksymalna 100.000,00 zł. Opłata w ramach EPU winna być uiszczona za pomocą karty płatniczej lub z wykorzystaniem systemu e - card (jeżeli dany bank obsługuje ten system płatności). Co więcej, wobec faktu, iż w postępowaniu elektronicznym nie składa się dokumentu pełnomocnictwa, to nie jest koniecznym uiszczanie opłaty skarbowej.

 

  1. Brak konieczności przedkładania dokumentów jako dowodów

Podczas wnoszeniu pozwu powód nie jest zobowiązany do dołączania dowodów na poparcie swoich twierdzeń - wystarczające jest ich powołanie w odpowiednim momencie w toku procedury wprowadzania pozwu do systemu e - sądu. Wpływa to w znacznym stopniu na fakt, iż uzyskanie nakazu zapłaty w ramach tego postępowania zajmuje znacznie mniej czasu niż w postępowaniu standardowym. Co ważne - podczas wnoszenia pozwu nie dołącza się także dokumentu pełnomocnictwa (jeżeli pozew składany jest przez pełnomocnika) - podobnie jak w przypadku dowodów, wystarczające jest powołanie się na udzielone pełnomocnictwo. Przy czym należy wiedzieć, iż w przypadku skierowania przez e - sąd sprawy do postępowania zwykłego (np. wskutek skutecznego wniesienia sprzeciwu), koniecznym będzie załączenie rzeczonych dowodów jak i dokumentu pełnomocnictwa. Jednocześnie, również w ramach EPU, obowiązują zasady , powodujące, iż niezgłoszenie wszystkich dowodów (lub prawie wszystkich) już w samym pozwie, może wywołać dla powoda negatywne konsekwencje procesowe. Sąd w takim przypadku może bowiem uznać te dowody za przedstawione zbyt późno w toku procesu, i w konsekwencji odmówić ich przeprowadzenia, a tym samym wprowadzenia do toku procesu cywilnego.

 

  1. EPU nie tylko dla profesjonalnych pełnomocników

Warto wiedzieć, iż do założenia konta na portalu e - sądu nie jest konieczne posiadanie statusu tzw. profesjonalnego pełnomocnika. Oznacza to, iż nie trzeba być adwokatem lub radcą prawnym, co powoduje, iż np. przedsiębiorca dochodzący zapłaty za świadczone usługi ma możliwość samodzielnego złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

  1. Możliwość złożenia sprzeciwu w formie elektronicznej

Pozwanemu przysługuje możliwość złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, gdy nie zgadza się on z jego treścią, także w formie elektronicznej. Warunkiem złożenia sprzeciwu w formie elektronicznej jest posiadanie przez pozwanego konta w systemie e - sądu. W przypadku braku owego konta możliwym jest także złożenie tradycyjnego sprzeciwu na piśmie, identycznie jak w standardowym postępowaniu upominawczym. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozwu, do treści sprzeciwu nie dołącza się dowodów.

 

  1. Wyłącznie roszczenia z ostatnich 3 lat

Elektroniczne postępowanie upominawcze służy wyłącznie dochodzeniu roszczeń, które stały się wymagalne w terminie ostatnich 3 lat przed dniem wniesienia pozwu. I nie chodzi tutaj o granicę przedawnienia - roszczenie może ulegać przedawnieniu w terminie nawet 6 letnim, zaś wystarczającą przesłankę negatywną do rozpoznania sprawy w EPU jest fakt, iż od dnia wymagalności roszczenia do chwili złożenia pozwu do e - sądu upłynęło dłużej niż 3 lata.

 

  1. Wyłącznie możliwości zwolnienia od kosztów sądowych

Istotą zmianą, względem standardowego postępowania cywilnego, jest okoliczność, iż w ramach postępowania elektronicznego wyłączona jest możliwość ubiegania się o zwolnienia od kosztów sądowych. Tym samym powód, który nie jest w stanie uiścić opłaty od pozwu, w zasadzie nie ma możliwości skorzystania z rzeczonego postępowania oraz musi skierować standardowy pozew  o zapłatę wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

  1. Faktyczne ograniczenia związane z nieprzedkładaniem dowodów w ramach EPU

Ostatecznie, korzystając z możliwości zainicjowania sprawy poprzez złożenie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym warto mieć na uwadze, iż sąd jest zobligowany do przekazania sprawy do sądu właściwości ogólnej, gdy brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty. W praktyce odmowa wydania nakazu zapłaty i przekazanie sprawy następuje, gdy stan faktyczny sprawy jest znacznie skomplikowany i wymaga powołania wieku dowodów jak i dowodów, które zdają się sugerować, iż celem pełnego przesądzenia o zasadności powództwa konieczne jest zapoznanie się z ich treścią (co z powyższych przyczyn w ramach EPU jest niemożliwe).

 

Elektroniczne postępowania upominawcze stanowi ciekawą i użyteczną alternatywę dla standardowego postępowania cywilnego o zapłatę. Posiadanie doświadczenia w korzystaniu z niego oraz świadomość jego ograniczeń i niedoskonałości pozwala podjąć decyzję czy w ramach konkretnej sprawy stanowić ono będzie właściwe rozwiązanie do dochodzenia należności.

 

 

Kategoria: Prawo cywilne

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij