Przewiń niżej

Proszę uzbroić moją działkę! I co dalej?

Magdalena Hajduk

W poprzednim artykule poświęconym uzbrojeniu działki mogliście Państwo przeczytać o tym, jak przebiega proces uzbrajania działki w instalację wodno-kanalizacyjną. Z tego natomiast, dowiecie się, jakich formalności należy dochować, aby doprowadzić do działki prąd i gaz.

Ustalenie, czy działka budowlana może uzyskać połączenie z siecią energetyczną jest sprawą podstawową, gdy ubiegamy się o pozwolenie na budowę, względnie warunki zabudowy dla planowanej inwestycji. Co prawda przepisy prawa budowlanego obecnie nie wskazują wymogu dołączenia do projektu budowlanego oświadczeń dostawców o możliwości przyłączenia mediów, powyższe będzie jednak weryfikowanie na etapie oddawania obiektu do użytku, ponieważ inwestor ma obowiązek dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy. Mniejsze znaczenie ma możliwość uzyskania połączenia z gazociągiem, ponieważ to uzależnione jest wyłącznie od zamierzeń inwestora w zakresie sposobu eksploatacji obiektu.

 

Planowanie energetyczne

Na początek kilka słów o planowaniu energetycznym.

Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy należy do zadań własnych gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Projekt taki obejmuje między innymi opis przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych na terenie gminy. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii sporządzają natomiast dla obszaru swojego działania, plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię.

Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego sporządzają plan rozwoju na okres 10 lat. Plan ten w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe podlega aktualizacji co 2 lata, a w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną - co 3 lata. Obejmuje on między innymi przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych lub energii oraz opis przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz planowanych nowych źródeł paliw gazowych lub energii, w tym instalacji odnawialnego źródła energii, przewidywany sposób finansowania inwestycji oraz planowany harmonogram realizacji wymienionych inwestycji.

Przed przystąpieniem do analizy możliwych wariantów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub gazowej – w szczególności w sytuacji, gdy w pobliżu brak jest niezbędnej infrastruktury przesyłowej - należy zapoznać się z planem rozwoju, sporządzonym przez przedsiębiorstwo energetyczne. W sytuacji, gdy budowa przyłącza okaże się dla przedsiębiorstwa energetycznego nieopłacalna, warunkiem uzbrojenia działki może być pokrycie części kosztów inwestycji przez zainteresowanego. Wówczas sposób finansowania inwestycji określi umowa z przedsiębiorstwem, Przepisy prawa nie przewidują zasad, w oparciu o które inwestor mógłby się ewentualnie domagać zwrotu części poniesionych kosztów od przedsiębiorstwa energetycznego, ponieważ zagadnienie to reguluje zazwyczaj wyczerpująco umowa. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązanie polegające na pozyskiwaniu energii za pomocą paneli słonecznych lub z zastosowaniem innych ekologicznych rozwiązań.

 

Przyłącze energetyczne

Inwestor, chcący uzyskać połączenie z siecią, powinien złożyć w przedsiębiorstwie energetycznym wniosek o określenie warunków przyłączenia. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny, wykonany na kopii mapy geodezyjnej (zasadniczej lub jednostkowej). Jednocześnie należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów). Przedsiębiorstwo energetyczne pobiera od właściciela zryczałtowaną opłatę (zgodną z obowiązującą taryfą), jeżeli działka leży w obszarze objętym założeniami do planu zaopatrzenia w energię, sporządzonym przez gminę. Natomiast koszty przyłączenia są uzależnione od wielkości przydzielonej mocy oraz rodzaju przyłącza – napowietrznego lub kablowego. Koszty te obejmują również opłatę za sporządzenie projektu przyłącza oraz koszt urządzeń, takich jak liczniki, bezpieczniki, czy złącza. Po uzyskaniu warunków przyłączenia, kolejnym etapem jest zawarcie z przedsiębiorstwem energetycznym umowy o przyłącze energetyczne, które połączy linię energetyczną z instalacją elektryczną w budynku.

 

Przyłącze gazowe

Procedura ubiegania się o wykonanie przyłącza gazowego przedstawia się analogicznie jak w przypadku przyłącza energetycznego. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do gazowni o sporządzenie warunków przyłączenia do sieci. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, deklarację o planowanym zużyciu gazu oraz mapę geodezyjną działki do celów projektowych. Warunki przyłączenia zostaną wydane po uiszczeniu opłaty przyłączeniowej. Wówczas możliwe jest zawarcie umowy z gestorem na budowę przyłącza gazowego. Należy mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy sieć gazowa znajduje się w znacznej odległości od działki, którą chcemy uzbroić, tańszym rozwiązaniem może okazać się zainstalowanie zbiornika na gaz płynny lub olej opałowy.

 

Inwentaryzacja powykonawcza

O czym należy pamiętać po zakończeniu budowy przyłączy? O sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary przeprowadza się po zakończeniu każdej budowy, jednak co istotne przewody podziemne trzeba poddać pomiarowi powykonawczemu przed ich przykryciem (zasypaniem). Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych. Dane uzyskane w toku pomiarów są następnie nanoszone na mapę zasadniczą. Procedurę tę szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uzbrajanie działki jest etapem niezwykle czasochłonnym, wówczas inwestor musi zmierzyć się z rozległą machiną biurokracji, nierzadko staczając walkę o budowę poszczególnych przyłączy z przedsiębiorstwami przesyłowymi. Koszt uzbrajania działki może się znacząco różnić w zależności od usytuowania działki oraz sąsiedztwa zbliżonego typu zabudowy bądź jej braku. Niewątpliwie wszystkie te aspekty należy uwzględnić planując inwestycję budowlaną.

 

 

Kategoria: Prawo nieruchomości

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij