Przewiń niżej

Podręcznik licencyjny – czym właściwie jest?

Bernadeta Bąk

Od kilku tygodni cała Polska żyje aferą związaną z nieudanym zakupem jednego z najbardziej zasłużonych klubów piłkarskich w Polsce. Komisja Licencyjna PZPN wykazująca się, zdaniem wielu obserwatorów piłki nożnej, wielką cierpliwością zawiesiła Klubowi Wisła Kraków SA przyznaną w dniu 15 maja 2018 roku licencję nr 14 na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2018/2019. W oficjalnym komunikacie umieszczonym na stronie polskiej federacji piłkarskiej wskazano, iż zawieszenie nastąpiło w związku z naruszeniem kryteriów P.02 i L.04 oraz punktów 4.2.2; 4.1.2.6 Podręcznika Licencyjnego.

To że licencja Wiślaków została zawieszona, nie zdziwiło specjalnie nikogo. Wręcz przeciwnie, znaczna część obserwatorów rynku piłkarskiego mówiła o tym już wcześniej. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę wciąż niewyjaśnione okoliczności dotyczące samej transakcji sprzedaży Klubu, ale także jego funkcjonowania na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Czym tak naprawdę jest więc Podręcznik Licencyjny? Jakie Kluby obowiązuje? I co tak naprawdę kryje się pod enigmatycznym sformułowaniem, iż „zawieszenie nastąpiło w związku z naruszeniem kryteriów P.02 i L.04 oraz punktów 4.2.2; 4.1.2.6 Podręcznika Licencyjnego”?

Podręczniki i Kryteria Licencyjne

Podręczniki licencyjne to zbiory norm i reguł, które kluby grające w polskiej lidze muszą spełnić, chcąc brać udział w rozgrywkach. Funkcjonują one na podstawie rodzimych przepisów, tj. ustawy o Sporcie i Statutu PZPN, a także regulacji międzynarodowych w tym zakresie, tj. Zasad Licencjonowania Klubów oraz Finansowego Fair Play UEFA (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations).[1] Na stronie PZPN znaleźć możemy aktualne, odrębne regulacje licencyjne odpowiednio dla Klubów Ekstraklasy, I ligi oraz II ligi.[2]

Zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym dla Klubów ekstraklasy na sezon 2018/2019 i następne, kryteria licencyjne podlegają zaszeregowaniu według określonej ważności. Podzielono je bowiem na trzy odrębne typy („A”, „B” i „C”). Kryteria „A” są obowiązkowe. Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia któregokolwiek z nich, wówczas Licencja uprawniająca do udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA oraz Rozgrywkach Klubowych PZPN nie może zostać przyznana, chyba że wyraźnie i odrębnie stwierdzono, iż niespełnienie danego Kryterium „A” skutkuje jedynie nieprzyznaniem Licencji uprawniającej do udziału w Rozgrywkach Klubowych UEFA. W takiej sytuacji Licencja uprawniająca do udziału w Rozgrywkach Klubowych PZPN może być przyznana, jednakże Wnioskodawca będzie podlegać sankcjom wymienionym w pkt. 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego PZPN tj.:

  • ostrzeżenie (w przypadku drobnych nieprawidłowości),
  • zakaz transferów do klubu,
  • ograniczenie możliwości uprawniania nowych zawodników (obie sankcje stosowane na czas nie dłuższy niż do zakończenia Sezonu Licencyjnego, na który wydawana jest Licencja),
  • ograniczenie łącznego wynagrodzenia pojedynczego lub wszystkich zawodników, obowiązek zapłaty określonej należności pieniężnej (w kwocie od 5.000 PLN do 1.000.000 PLN),
  • pozbawienie na kolejny sezon rozgrywkowy punktów w Rozgrywkach Klubowych PZPN (w wymiarze od 1 do 10 pkt.).

Kryteria „B” również są obowiązkowe, a ich niespełnienie spowoduje zastosowanie sankcji wskazanych powyżej (pkt. 5.4.1.3.). Niemniej jednak, mimo ich niespełnienia taki Klub nadal ma prawo otrzymać Licencję uprawniającą do udziału w Rozgrywkach Klubowych PZPN i Rozgrywkach Klubowych UEFA.

Kryteria „C” to tzw. najwłaściwsza praktyka postępowania. Mają charakter rekomendacji w zakresie najlepszych praktyk w Systemie Licencyjnym. Organy licencyjne PZPN mogą dokonywać weryfikacji spełnienia Kryteriów C, lecz niespełnienie któregokolwiek z Kryteriów C nie prowadzi do zastosowania sankcji wymienionych powyżej, ani do odmowy przyznania Licencji.

Kryteria P.02 i L.04

Kryteria, których naruszenia dopuściła się Wisła Kraków SA, wskazane przez Komisję Licencyjną, to kryteria grupy A. Kryteria oznaczone literą P – to kryteria dot. personelu i administracji, zaś oznaczone literą L – to kryteria natury prawnej.

Punkt 8 Podręcznika Licencyjnego stanowi, iż w celu spełnienia kryteriów z zakresu personelu i administracji, w szczególności dotyczy to osób funkcyjnych określonych w niniejszym rozdziale, wraz z Wnioskiem Licencyjnym należy przedstawić umowy z tymi osobami oraz dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje zgodne z zapisami poszczególnych kryteriów (Licencje, zaświadczenia, dyplomy). Komisja Licencyjna PZPN wskazała na naruszenie przez krakowski Klub pkt. P.02. Zgodnie bowiem z Podręcznikiem Licencyjnym, Zarząd/ Prezes urzędujący/Dyrektor zarządzający Wnioskodawca musi mianować członka zarządu lub wyznaczonego dyrektora zarządzającego, który jest odpowiedzialny za kierowanie codzienną działalnością Wnioskodawcy.

Natomiast zgodnie z pkt 9, Klub naruszył także kryterium L.04, a więc kryterium generalnie dotyczące struktury prawnej. Zgodnie z wymogami, Klub obowiązany jest do przedłożenia szczegółowej informacji na temat jego struktury prawnej. Co więcej, musi ona być przedstawiona w postaci schematu organizacyjnego i być zatwierdzona przez Zarząd Wnioskodawcy. Zaś Licencjodawca musi zostać poinformowany o wszelkich zmianach, które zaszły w strukturze grupy prawnej.

Ponadto, Klub dopuścił się także naruszenie kryterium F.07, zgodnie z którym Licencjobiorca ma obowiązek do niezwłocznego powiadomienia Licencjodawcy o wszelkich istotnych zmianach. Ponadto na podstawie pkt 4.1.2.7 Podręcznika Licencyjnego, Wnioskodawca oraz Licencjobiorca zobowiązani są poinformować Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN o każdym przypadku zbycia akcji Wnioskodawcy lub Licencjobiorcy przez ich dotychczasowych akcjonariuszy, w terminie 3 dni roboczych po uzyskaniu takiej informacji. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje zastosowaniem sankcji wymienionych w pkt. 5.4.1.3. Podręcznika Licencyjnego PZPN. W komunikacie umieszczonym przez PZPN, przedstawiono, iż „w pierwszej kolejności wskazać należy, że z Klubu wychodzą sprzeczne i niepokojące informacje. W dniu 22 grudnia 2018 roku Klub na swojej stronie internetowej poinformował, że Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków nie jest już właścicielem piłkarskiej spółki Wisła Kraków SA, jak również, że Zarząd oraz Rada Nadzorcza Klubu złożyły rezygnację. Następnie 2 stycznia 2019 roku Klub poinformował, że unieważniono umowę przejęcia Wisły Kraków SA przez Panów Vanna Ly i Matsa Hartlinga. Z kolei Pan Vanna Ly stoi na stanowisku, że skutecznie nabył akcje Klubu Wisła Kraków SA. W tym miejscu wskazać należy, że o żadnych z powyższych zdarzeń nie została poinformowana Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN”.

Czy licencja Wisły Kraków SA zostanie odwieszona, a klub będzie dopuszczony do wiosennej rundy rozgrywek? Tego w chwili obecnej nie wiemy. Formalnie jest taka możliwość, nie jest jednak tak, że dzieje się to samo z siebie, czy nawet po dosłaniu kilku dokumentów. Musi zostać spełniony szereg przesłanek, a co najważniejsze musi nastąpić usunięcie naruszeń.[1] https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf
[2] https://www.pzpn.pl/rozgrywki-klubowe/licencje-klubowe

Kategoria: Prawo sportowe

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij