Przewiń niżej

Proszę uzbroić moją działkę!

Magdalena Hajduk

Zakup działki budowlanej nierzadko wiąże się z koniecznością rozwiązania problemu braku niezbędnego odcinka sieci wodno– kanalizacyjnej, która mogłaby służyć do doprowadzenia mediów do nieruchomości. Na kim spoczywa obowiązek budowy sieci w takim wypadku? Jak rozliczyć ewentualną inwestycję w tym zakresie?

Gdzie sieć, a gdzie przyłącze?

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej jako u.z.z.o.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę sieci obejmującej urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, ustalonej przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

Co do zasady realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest natomiast obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Innymi słowy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przykładowo sieć wymagać będzie rozbudowy, celem budowy przyłączy.

Obowiązek gminy?

Zgodnie z przepisem art. 3 u.z.z.o., zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Należy zatem uznać, że to do zadań własnych gminy należy również budowa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tworzących sieć wodno - kanalizacyjną. Jak się jednak okazuje, nie jest to obowiązek o charakterze bezwzględnym. Stanowi on wyłącznie środek do realizacji szerokiego zadania własnego gminy w postaci zaopatrzenia w wodę. W orzecznictwie podkreśla się, że gmina nie ma tym samym obowiązku budować urządzeń na każdej nieruchomości, na której planowane są inwestycje mieszkaniowe.

Jak wskazuje się w piśmiennictwie, nie można również przywołanej regulacji interpretować w ten sposób, że właścicielom, czy też użytkownikom wieczystym nieruchomości, przysługuje względem gminy roszczenie obejmujące żądanie wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zapewniającej zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z ich nieruchomości. Może zatem dojść do sytuacji, w której jedyną drogą będzie budowa odcinka sieci przez inwestora na własny koszt. Z perspektywy potencjalnych korzyści dla gminy, nie bez znaczenia pozostawać będzie okoliczność, jakiego rodzaju oraz jakich rozmiarów inwestycja jest planowana na nieruchomości.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na zakres pojęć sieć oraz przyłącze. Rozstrzygająca będzie tutaj granica działki. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2011 r. (VI ACa 870/11) odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną, w części leżącej poza granicą przyłączanej nieruchomości gruntowej, nie jest przyłączem, tylko urządzeniem kanalizacyjnym, oraz że sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości odbiorcy lub do położonej na niej studzienki obciąża przedsiębiorstwo.  

Gdy inwestor wybuduje sieć…

W wypadku, gdy urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne zostaną wybudowane przez inny podmiot aniżeli gmina lub przedsiębiorstwo przesyłowe, powstanie roszczenie tych podmiotów o odpłatne przejecie urządzeń, przewidziane w art. 31 ust. 1 u.z.z.o.

Zgodnie z przywołanym przepisem, osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie, przy czym należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W sytuacji, gdy gmina lub przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne nie wyrażają zgody na przejęcie urządzeń, sprawę może rozstrzygnąć sąd. Wówczas to sąd ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego, uwzględniając wartość urządzeń oraz nakładów koniecznych w celu doprowadzenia jej do standardu technicznego umożliwiającego ich eksploatację.

Z reguły przedsiębiorstwa przesyłowe mogą być zainteresowane przejęciem urządzeń wyłącznie z powodu możliwości napotkania formalnych trudności z dostępem do infrastruktury przesyłowej w razie wystąpienia awarii. Inwestor natomiast będzie zainteresowany przejęciem, wraz z urządzeniami, również odpowiedzialności za ich eksploatację oraz stan przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Przedmiotem sporu natomiast z pewnością będzie pozostawać kwestia ceny ich przejęcia.

Kategoria: Prawo budowlane

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij