Przewiń niżej

Konstytucja Nauki - część II - Rada Doskonałości Naukowej i nowy system kształcenia doktorantów

Bernadeta Bąk

Poniżej ciąg dalszy subiektywnego przeglądu najciekawszych wątków tzw. Konstytucji Nauki, czyli ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rada Doskonałości Naukowej - zamiast Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Nowa ustawa powołała do życia Radę Doskonałości Naukowej (RDN), która ma działać na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. RDN w zakresie prowadzonych postępowań pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej, a podlega kontroli ministra. Kadencja Rady trwa 4 lata, a ta sama osoba nie może pełnić funkcji członka dłużej niż 2 następujące po sobie kadencje. RDN działa przez swoje organy w oparciu o postanowienia Statutu, który musi zostać zatwierdzony przez właściwego ministra. Do najważniejszych jej zadań należy:

 1. podejmowanie czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, czy tytułu profesora,
 2. rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora oraz zażaleń na postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony czy też o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego;
 3. sprawowanie nadzoru nad podmiotami doktoryzującymi i podmiotami habilitującymi w zakresie zgodności z prawem podejmowanych prze nich uchwał, prowadzonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego czy też wydawanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez ministra.

Członkiem RDN może być osoba, która:

 1. ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej; nie popełniła czynu polegającego na przywłaszczeniu autorstwa, rozpowszechnianiu utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy czy też zniekształcenie utworu]; posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora;
 2. posiada w dorobek naukowy – szczegółowo określony w ustawie (np. monografie, artykuły naukowe itp.)
 3. nie ukończyła 70 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji RDN;
 4. a ponadto ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie była karana karą dyscyplinarną, nie była współpracownikiem lub pracownikiem służb bezpieczeństwa PRL, a także posiada wykształcenie wyższe.

Co więcej, ustawodawca wskazał iż członkiem RDN nie może być:

 • członek Komisji Ewaluacji Nauki, zwanej dalej "KEN";
 • rektor;
 • osoba pełniąca funkcję kierowniczą w uczelni;
 • Prezes i wiceprezes PAN;
 • dyrektor instytutu PAN;
 • dyrektor instytutu badawczego;
 • dyrektor instytutu międzynarodowego.

 

Nowy system kształcenia doktorantów i szkoły doktorskie

Nowa ustawa przewiduje nowy system kształcenia doktorantów od roku akademickiego 2019/2020, który ma odbywać się niejako w dwóch trybach tj.:

 1. kształcenie w nowo powstałych szkołach doktorskich, które ma zastąpić dotychczasowe studia doktoranckie, a co więcej nie będzie miało odpowiednika studiów doktoranckich niestacjonarnych,
 2. tryb eksternistyczny, czyli tzw. dawna ścieżka „z wolnej stopy”.

Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej, która jest zorganizowaną formą kształcenia w co najmniej 2 dyscyplinach naukowych - według nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Szczegółowy podział zadań związanych z prowadzeniem szkoły doktorskiej oraz sposób ich finansowania określa umowa zawarta w formie pisemnej, która wskazuje również podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on i uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej.

Kształcenie doktorantów może być prowadzone we współpracy z innym podmiotem, w szczególności przedsiębiorcą lub zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową. Zaś podmiot prowadzący szkołę doktorską może prowadzić nie więcej niż 3 szkoły doktorskie w danej dyscyplinie. Za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat.

Rekrutacja do szkoły doktorskiej – na jakich zasadach?

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • konkurs na zasadach określonych przez senat albo radę naukową,
 • zasady, o których mowa powyżej oraz program kształcenia (art. 201 ust. 3), podmiot prowadzący szkołę doktorską udostępnia nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji,
 • przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów,
 • wyniki konkursu są jawne,
 • odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Oczywiście od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej,
 • osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

Czas trwania i tryb kształcenia doktorantów:

Studia doktoranckie będą teraz trwały od 6 do 8 semestrów, a w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia musi mieć już wyznaczonego promotora (lub promotorów). Samo kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

Za ustalenie programu kształcenia odpowiedzialny jest senat albo rada naukowa. Ustalenie programu wymaga jednak zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Program kształcenia może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu (maksymalnie 60 godzin na rok).

Ponadto, oprócz programu kształcenia, jak już wskazano powyżej, doktorant realizuje naukę w ramach opracowanego indywidualnego polanu badawczego. Plan ten podlega ocenie śródokresowej, która wypada w połowie okresu kształcenia. W razie otrzymania oceny negatywnej następuje skreślenie z listy doktorantów . Skreślenie z listy doktorantów, oprócz w/w przypadku można także nastąpić w razie niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym, a także w przypadku rezygnacji z kształcenia.

Doktorantowi przysługuje nadto prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku, zaś doktorantowi, który uzyskał stopień doktora w wyniku ukończenia szkoły doktorskiej, okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

O Federacjach i uczelniach federacyjnych – przeczytasz tutaj.

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij