Przewiń niżej

O trwałości nietrwałego z gruntem związania

Magdalena Hajduk

Kolejny artykuł z kategorii prawa budowlanego dotyczyć będzie zagadnienia trwałego związania z gruntem. Kwestia ta nie jest bowiem tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Gdy mówimy o trwałym związaniu z gruntem, niejako automatycznie wyobrażamy sobie mniej lub bardziej głębokie fundamenty. Jak się okazuje, fundamenty nijak mają się do oceny tego, czy obiekt jest trwale związany z gruntem, czy też nie. Zapraszam do lektury.

Zakwalifikowanie obiektu budowlanego jako trwale lub nietrwale związanego z gruntem ma znaczenie w kilku aspektach. Przede wszystkim uznanie, iż obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem klasyfikuje go jako budynek, w przeciwieństwie do obiektu budowlanego nietrwale związanego z gruntem, kiedy to mamy do czynienia z budowlą.

Powyższe jest istotne w kontekście ustalania podstawy wymiaru podatku od nieruchomości. Wysokość stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków uzależniona jest od ich powierzchni (obecnie stawki maksymalne są ustalone odrębnie dla poszczególnych rodzajów budynków oraz wahają się pomiędzy 0,77 zł/m2 dla budynków mieszkalnych, a 23,10 zł/m2 dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym bez znaczenia pozostaje wartość budynku). Natomiast stawka podatku od nieruchomości dla budowli wynosi 2% ich wartości, określonej zgodnie z wytycznymi ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kolejny aspekt odnosi się do zagadnień samowoli budowlanej. Co do zasady bowiem obiekt budowlany może zostać wzniesiony po uzyskaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie pozwolenia na budowę lub dopełnieniu przez inwestora procedury zgłoszenia o zamierzeniu budowlanym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Z tej przyczyny uzyskanie pewności, czy dany obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem i przez to należy go kwalifikować jako obiekt wymagający dopełnienia odpowiedniej procedury administracyjnej, nabiera szczególnie istotnego znaczenia.

W orzecznictwie sądów przyjmuje się, że dla ustalenia, czy dany przedmiot stanowi budynek czy budowlę niezbędne jest zbadanie w jaki sposób jest on związany z gruntem. Dopiero jednoznaczne ustalenie charakteru związania tego konkretnego obiektu z gruntem pozwoli na prawidłową kwalifikację prawną, w tym podatkową, danego obiektu.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2014 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2775/13) cecha trwałego związania z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce.

Przedmiotem dyskusji w tym zakresie często bywają blaszane garaże. Przyjmuje się bowiem, że to, że dane urządzenie jest przestawne nie oznacza jeszcze, że nie można przyjąć, iż nie jest ono trwale związane z gruntem. W orzecznictwie podkreśla się bowiem, że w aktualnym stanie techniki sposób wykonania fundamentu może być różny. Dotyczy to każdego rozwiązania, które ma zapewniać trwałość konstrukcji, uniemożliwić jej przesunięcie, czy zniszczenie przez działanie sił przyrody.

Podobne stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który w wyroku z dnia 04 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II SA/Kr 16/17) uznał, że dla przyjęcia trwałego związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów czy wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję.

Wyżej przywołane orzeczenie zostało wydane w przedmiocie posadowienia na placu budowy dziewięciu kontenerów, które wewnątrz mieściły akcesoria motoryzacyjne ze zlikwidowanego sklepu motoryzacyjnego. Kontenery w przyszłości posłużyć miały jako zaplecze budowy warsztatu samochodowego.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo budowlane (dalej: pr.bud.) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu (nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy).

Organ, badając problem wspomnianych dziewięciu kontenerów uznał, iż przepisy prawa budowlanego zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wyłącznie kontenery (pojemniki) do przechowywania towaru czy innych przedmiotów, lecz nie dotyczy to obiektów, które z kontenerów jedynie (w sensie budulca) zostały wykonane, same zaś mają cechy budowli stanowiącej gospodarczą całość (wykonane ponadto w skonkretyzowanym celu handlowym) o znacznych rozmiarach i wyposażonych w dostarczaną zewnętrznie energię elektryczną. W ocenie sądu przedmiotowy obiekt z całą pewnością nie mieścił się w ustawowym zwolnieniu.

Tyle w temacie kontenerów i ich różnej postaci. Jednak w zakresie wspomnianych już wyżej blaszanych garaży sprawa nie jest bardziej jednoznaczna. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa garaży o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, jednak w tym zakresie konieczne jest zgłoszenie ich budowy, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 pr.bud.

Jeżeli przywołane parametry wielkości bądź rozmieszczenia garaży zostaną przekroczone – niezbędne jest uzyskanie decyzji administracyjnej w przedmiocie pozwolenie na budowę. Jeżeli natomiast garaż stanowić będzie ruchomość nietrwale związaną z gruntem i osoba zainteresowana będzie to w stanie udowodnić (mając świadomość kierunku, w jakim zmierza wyżej przywołane przeze mnie orzecznictwo!) – w takiej sytuacji można być spokojnym, nie ma potrzeby informowania o naszej inwestycji organu administracji budowlanej.

Kategoria: Prawo budowlane

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij