Przewiń niżej

Zwrot kosztów zabezpieczenia wznoszonego obiektu budowlanego

Magdalena Sokołowska

Inwestor, który zamierza wybudować budynek na danej nieruchomości gruntowej, na ogół nie przywiązuje większej wagi do informacji, że inwestycja będzie zlokalizowana na terenie górniczym. Zakłada, że skoro otrzymał decyzję o warunkach zabudowy (znaczna część terenów województwa śląskiego nie posiada planu zagospodarowania terenu) lub decyzję o lokalizacji inwestycji, to teren nadaje się do zabudowy. Niestety praktyka pokazuje, że tak nie jest. Może się okazać, że dany teren w określonym czasie nie będzie przydatny do zabudowy, właśnie ze względu na jego położenie w obszarze prowadzonej eksploatacji górniczej bądź po jej zakończeniu , po uznaniu terenu za uspokojony ( zgodnie z opinią geologiczno-górniczą), pewne oddziaływania prowadzonej eksploatacji mogą utrzymywać się na danym terenie , nawet do kliku lat).

Niezbędne zatem jest w danym wypadku zapoznać się z postanowieniem Okręgowego Urzędu Górniczego, wówczas na podstawie ww. postanowienia, to projektant ocenia, czy na rozpatrywanym terenie można zlokalizować planowaną inwestycję i na jakich warunkach. Następnie ustala, którym wpływom eksploatacji górniczej jest w stanie przeciwstawić się, stosując różnego rodzaju zabezpieczenia oraz określa te, którym przeciwstawić się nie może lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione (na przykład ze względu na nachylenie terenu). Następnie określa się potrzebę i ustala zakres opracowania prognozy wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię.

Z kolei  przedsiębiorca górniczy, do którego kierowane są roszczenia osób prywatnych, zawsze musi określić przewidywaną kategorię szkód górniczych, bo inaczej nie otrzyma zgody na eksploatację złoża z urzędu górniczego. Często ta kategoria jest uwidoczniona w koncesji. Kategorie szkód górniczych są określone przy pomocy tzw. wskaźników deformacji terenu (nachylenia, krzywizny). W zależności od wartości tych parametrów, czyli odczuwalnych odkształceń terenu, mamy wyższą bądź niższą kategorię szkód. Kategorie terenów górniczych określa się od I do V. Przy piątej, ostatniej kategorii nie jest wskazane wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Kategoria I określa możliwość występowania najbardziej łagodnych szkód górniczych. Kategoria IV określa możliwość występowania szkód intensywnych i wtedy takie zabezpieczenia są najdroższe.

To przedsiębiorca górniczy (który aktualnie prowadzi bądź prowadził eksploatację górniczą na danym terenie) zwraca inwestorowi nakłady poniesione na konieczne zabezpieczenie budynków przed skutkami wpływów eksploatacji górniczej. Po zakończonej budowie inwestor zwraca się do przedsiębiorcy górniczego, o zwrot poniesionych nakładów i kopalnie zwracają te wydatki z tytułu uciążliwości występujących szkód górniczych. Niezbędnym elementem zwrotu kosztów zabezpieczeń jest przedłożenie przedsiębiorcy górniczemu  kosztorysu, z którego będzie wynikać jakie koszty zostały poniesione na zabezpieczenie danego budynku.

Zwrot kosztów zabezpieczenia obiektu budowlanego przed skutkami ruchu zakładu górniczego obejmuje jedynie uzasadnione koszty wykonanego zabezpieczenia (nie obejmuje to zatem nakładów, które nie były niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia obiektu, bądź z tytułu wprowadzenia np. jakichś ulepszeń). Podstawą wypłaty stosownego odszkodowania jest ugoda zawarta pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą, pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania wykonanych robót budowlanych.     

Najlepszym rozwiązaniem służącym wyeliminowaniu ewentualnych sporów co do zwrotu sumy zabezpieczenia jest  to,  aby przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor powiadamiał o tym fakcie przedsiębiorcę górniczego i umożliwiał mu udział w odbiorach robót związanych z wykonywaniem zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej. Po przeanalizowaniu tych kosztów przez kopalnie są wypłacane inwestorowi odpowiednie sumy. W przypadku, gdy zdaniem kopalni koszty te są zawyżone pozostaje takiemu inwestorowi droga postępowania sądowego.

Kategoria: Prawo geologiczne i górnicze

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij