Przewiń niżej

Katarzyna Stabińska, Piotr Wielgosz

Prawo handlowe i gospodarcze

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw (w tym spółek handlowych) oraz bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych) tak, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz zmniejszyć związane z nią ryzyko.

Bezpiecznie przeprowadzamy Klienta przez trudności procesu inwestycyjnego. Doradzamy w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców, w szczególności poprzedzających dokonanie przekształceń organizacyjno-prawnych.

Doradzamy również w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności oraz świadczymy pełną gamę usług związanych z utworzeniem wybranego podmiotu prawa.

 

Zakres usług Zespołu obejmuje takie zagadnienia, jak:

Prawo korporacyjne

 • zakładanie spółek,
 • opracowywanie i opiniowanie aktów korporacyjnych: statutów, umów spółek, regulaminów organów spółek, regulaminów organizacyjnych (aktów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie spółki),
 • zakładanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • dokonywanie zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego i innych organów ewidencyjnych (urzędy statystyczne, skarbowe, ZUS),
 • sporządzanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami, w tym umów inwestycyjnych,
 • pomoc prawna przy tworzeniu grup kapitałowych i konsorcjów,
 • przygotowywanie i ujednolicanie aktów korporacyjnych spółek działających w ramach grup kapitałowych,
 • obsługa posiedzeń organów spółek (w tym walnych zgromadzeń spółek publicznych),
 • pomoc prawna w zakresie podwyższania i obniżenia kapitału zakładowego spółek kapitałowych,
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach o uchylenie lub unieważnienie uchwał organów spółek,
 • doradztwo przy zawieraniu kontraktów gospodarczych, umów inwestycyjnych, opcji menedżerskich.

Likwidacja, upadłość

 • pomoc prawna oraz reprezentowanie w postępowaniu dotyczącym likwidacji spółek,
 • pomoc prawna oraz reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie upadłości przedsiębiorców zarówno po stronie upadłego, jak i wierzyciela (w tym doradztwo przy przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości).

Broszura: Obligacje i rynek Catalyst.

Papiery wartościowe i giełda

 • doradztwo prawne w zakresie tzw. dobrych praktyk giełdowych (corporate governance),
 • doradztwo prawne w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
 • doradztwo prawne w zakresie emisji i wykupu papierów wartościowych,
 • doradztwo prawne w zakresie emisji obligacji, w tym pełnienie roli administratora zabezpieczeń,
 • doradztwo prawne przy kontraktach dotyczących instrumentów finansowych (w tym kontraktach opcyjnych).

Przekształcenia, fuzje, przejęcia

 • doradztwo prawne w procesie przekształcenia, łączenia lub podziału, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, zastępstwo procesowe w postępowaniu rejestrowym, a także doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących zgłaszania zamiaru koncentracji,
 • doradztwo prawne w procesie prywatyzacji i komercjalizacji,
 • pomoc prawna przy zbywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
 • doradztwo prawne w procesach fuzji i przejęć (M&A) w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów,
 • doradztwo w ramach procesów wykupów menadżerskich,
 • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych poprzedzających powyższe transakcje,
 • opracowywanie procedur i skutków przekształceń kapitałowych w spółkach i grupach kapitałowych, w tym ocena ryzyka prawnego działalności i transakcji zawartych pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego.

Wspieramy podmioty gospodarcze (w tym grupy kapitałowe i spółki publiczne), świadcząc stałe doradztwo prawne w ramach bieżącej działalności oraz uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach, postępowaniach i projektach.

Doświadczenie Zespołu obejmuje m.in.:

 • kompleksowe badania stanów prawnych spółek i przedsiębiorstw (due diligence) na potrzeby transakcji (w tym nabycia, połączenia, przekształcenia) o łącznej wartości powyżej 1,5 mld złotych,
 • udział w procesach łączenia spółek,
 • doradztwo przy transakcjach zbycia i nabycia przedsiębiorstw,
 • reprezentację akcjonariuszy w procesie emisji akcji spółki będącej jedną z czołowych polskich firm transportowych,
 • nabycie akcji od Skarbu Państwa przez jedną z największych firm logistycznych w Polsce,
 • restrukturyzację spółki będącej jedną z pierwszych w Polsce firm świadczących usługi finansowe związane z obrotem wierzytelnościami,
 • konwersję wierzytelności na akcje i emisję akcji przedsiębiorstwa będącego jednym z największych w Europie producentów rur stalowych,
 • restrukturyzację spółki będącej największym na świecie producentem łańcuchów ogniowych,
 • oddzielenie majątku nieprodukcyjnego jednej ze śląskich kopalń,
 • restrukturyzację i prywatyzację jednej ze śląskich elektrociepłowni,
 • łączenia spółek, w tym w ramach grupy kapitałowej,
 • doradztwo prawne przy emisji obligacji, w tym przez spółki komunalne,
 • udział przy rozwiązywaniu sporów między emitentami a obligatariuszami,
 • doradztwo prawne i sporządzenie prospektu emisyjnego dla dominującego w kraju producenta m.in. konstrukcji stalowych i produktów dla motoryzacji.

Broszura: Obligacje i rynek Catalyst.

Katarzyna Stabińska - adwokat | partner

tel. +48 32 783 88 00

e-mail: kstabinska@kancelaria-szip.pl

 

 

 

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij