Przewiń niżej

Doradca podatkowy

dr Jacek Drosik

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy (nr wpisu 12168), adwokat, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Od kilkunastu lat doradza Klientom we wszelkich aspektach prawa podatkowego. Sporządzał opinie i analizy prawne oraz opinie podatkowe na rzecz wiodących podmiotów przemysłu paliwowo-energetycznego (elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa branży górniczej i okołogórniczej) przemysłu metalurgicznego, przemysłu spożywczego, podmiotów świadczących usługi finansowe oraz spółek prowadzących działalność w ramach gospodarki komunalnej.

Przeprowadzał audyty (dotoczące działań na szkodę spółek) znaczących spółek prawa handlowego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Od 2009 roku pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, gdzie orzeka przed organem II instancji w sprawach należących w I instancji do właściwości wójtów, burmistrzów (prezydentów). Pracował także w Urzędzie Skarbowym w Piekarach Śląskich oraz Izbie Skarbowej w Katowicach. W tej ostatniej pełnił m.in. funkcję kierownika oddziału, zarządzającego pracownikami orzekającymi przed organem II instancji w sprawach podatku VAT oraz kontroli i postępowań podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, na którym obronił dysertację doktorską Sprawa nadpłaty jako przedmiot postępowań podatkowych. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz controllingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Dydaktyk Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach im. Wojciecha Korfantego, gdzie prowadził zajęcia z postępowania egzekucyjnego w administracji.

Autor cenionych publikacji dotyczących tematyki prawa i postępowania podatkowego. Współpracował także z Wydawnictwem Podatkowym GOFIN, dla którego redagował materiały na potrzeby Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych.

Najważniejsze publikacje

1. Monografie:

 • Sprawa nadpłaty jako przedmiot postępowań, Warszawa 2013

2. Artykuły w wydawnictwach ciągłych:

 • Data wydania decyzji o odpowiedzialności osób trzecich w świetle art. 118 Ordynacji podatkowej, Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów, 2007, nr 3 (75)
 • Pełnomocnictwo i opłata skarbowa od pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowy, Administracja - teoria, dydaktyka, praktyka, 2007, nr 4
 • Moc dowodowa informacji podatkowych, Radca Prawny, 2008, nr 1
 • Prawo do odliczenia nierozliczonego podatku naliczonego w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego w sprawach podatku VAT, Serwis doradcy podatkowego, 2007, nr 7
 • Warunki legalności, moc dowodowa oraz charakter prawny informacji podatkowych pochodzących od kontrahentów podatników, Administracja - teoria, dydaktyka, praktyka, 2008, nr 2
 • Legitymacja do występowania w postępowania spółki dotyczących zobowiązań podatkowych po jej rozwiązaniu, Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 10 grudnia 2007 r., I SA/Kr 1474/06, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, 2008, nr 3
 • Czy niekonstytucyjne prawo należy stosować? Monitor Podatkowy, 2008, nr 9
 • Dopuszczalność dokumentów z czynności sprawdzających w charakterze dowodów w postępowaniu podatkowym przeprowadzonych po upływie terminu do przeprowadzenia kontroli, Monitor Podatkowy, 2008, nr 10
 • Odbiór faktury korygującej jako podstawa obniżenia kwoty należnego podatku VAT, glosa do wyroku WSA w Łodzi z dnia 29 stycznia 2008 r., I SA/Łd 1294/07, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, 2008, nr 4
 • Działalność w zakresie sportu kwalifikowanego prowadzonego w formie ligi zawodowej w świetle podatku od towarów i usług, Doradztwo podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 2008, nr 12
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 28 sierpnia 2007r., sygn. akt I FSK 1119/06, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2009, nr 1
 • Brak rejestracji w charakterze podatnika VAT przez wystawcę lub odbiorcę faktury a prawo do podatku naliczonego, Przegląd Prawa Publicznego, 2009, nr 3
 • Czy podatnicy mogą żądać zwrotu nadpłaty podatku naliczonego przy nabyciu paliw do samochodów pomimo upływu terminu do korekty deklaracji? Jurysdykcja podatkowa, 2009, nr 2
 • Stwierdzenie nadpłaty a określenie zobowiązania podatkowego, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 marca 2008 r., I SA/Kr 1381/07, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, 2009, nr 1
 • Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2008 r. (sygn. akt II FPS 6/08), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2009, nr 2 (23)
 • Transfer zawodników a podatek od towarów i usług, Doradztwo podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 2009, nr 5
 • Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 XI 2008, I FPS 2/08, Państwo i prawo, 2009, nr 5
 • Jak ustalić moment powstania nadpłaty celem obliczenia jej oprocentowania w świetle wyroku ETS z 22 grudnia 2008 r. C 414/07 w sprawie Magoora, Monitor Podatkowy, 2009, nr 7
 • Przelew wierzytelności (cesja), faktoring, czy może windykacja należności? Kilka uwag na temat zasad opodatkowania obrotu wierzytelnościami w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Myśl ekonomiczna i prawna, 2008, nr 4
 • Komornik sądowy jako podatnik oraz płatnik podatku VAT, Zeszyt prawniczy VIII WSZiP im. H. Chodkowskiej w Warszawie, 2009, nr 2(31)
 • Czy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone za granicą mogły być odliczane dopiero w rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2008? Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 2009, nr 6
 • Komornik płatnikiem podatku VAT, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, 2009, nr 9
 • Czy zabezpieczenie zobowiązań podatkowych hipoteką zawsze stanowi gwarancję ich egzekucji? Przegląd Prawa Egzekucyjnego, 2010, nr 2
 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 roku, sygn. akt I FSK 115/08, Państwo i prawo, 2010, nr 12
 • Zwrot nadpłaty z urzędu lub na wniosek w formie czynności materialno-technicznych, Przegląd Prawa i Administracji, 2010, nr 82
 • Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2008 r. (sygn. akt II FPS 6/08), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2011, nr 6 (23)
 • Import, wewnątrzwspólnotowe nabycie czy dostawa krajowa, dla której podatnikiem jest nabywca towaru? Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2013, nr 5
 • Prawne formy działania organów podatkowych w sprawach oprocentowania nadpłat. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2011, II FSK 833/10, Państwo i Prawo, 2013, nr 9
 • Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organów podatkowych w sprawie o zwrot nadpłaty – glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.07.2008 r. (II FSK 709/07), Glosa - Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, 2013, nr 4
 • Opodatkowanie gruntów oraz wzniesionych na nich dróg wewnętrznych podatkiem od nieruchomości w latach 2004-2006, Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych, 2013, nr 11
 • Opodatkowanie budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Część I. Przedmiot opodatkowania, Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych, 2014, nr 3
 • Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2010 roku, sygn. akt II FSK 55/10, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, 2013, nr 3
 • Spółka cywilna jako podatnik podatku od nieruchomości – glosa wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19.11.2013 r. (III SA/Po 613/13), Glosa - Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, 2014, nr 3

Jego pasją jest ogrodnictwo. Najchętnie wypoczywa w ogrodzie z rodziną, sadząc i pielęgnując kwiaty, krzewy oraz drzewa.

Posługuje się językiem angielskim.

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij